OPONEO.PL S.A. podpisała umowy inwestycyjne z Akcjonariuszami Marketeo.com S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

W dniu 11 marca 2011 roku OPONEO.PL S.A. zawarła umowy inwestycyjne z dziewięcioma Akcjonariuszami Marketeo.com S.A. w sprawie nabycia przez Spółkę łącznie 6 300 000 akcji Marketeo.com S.A. od Akcjonariuszy tejże spółki. Jednocześnie OPONEO.PL S.A. zobowiązuje się wyemitować nowe akcje w drodze emisji prywatnej w wyłączeniem prawa poboru.

Strony Umów ustaliły cenę nowo emitowanych akcji OPONEO.PL S.A. w wysokości 10,00 PLN oraz cenę akcji Marketeo.com S.A. w wysokości 2,00 PLN. Umowy przewidują także, iż za każde 5 akcji Marketeo.com S.A. Akcjonariuszowi przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 akcji nowej serii OPONEO.PL S.A.

Według harmonogramu działań Spółka w terminie do 14 kwietnia 2011 roku zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. Podczas zgromadzenia akcjonariuszy poddane pod głosowanie zostaną między innymi uchwała o przeprowadzeniu podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji OPONEO.PL w drodze emisji prywatnej skierowanej do dziewięciu Akcjonariuszy Marketeo.com S.A. z wyłączeniem prawa poboru i po określonej cenie emisyjnej oraz uchwała upoważniająca Zarząd OPONEO.PL S.A. do wprowadzenia tych akcji na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd OPONEO.PL S.A. nie zamierza obecnie wykluczyć akcji Marketeo.com S.A. z obrotu na rynku NewConnect.

O podjęciu negocjacji w sprawie nabycia akcji Marketeo.com S.A Spółka informowała w październiku ubiegłego roku.