Podsumowanie wyników PZU za 2016 rok

PZU
 • Wzrost składki przypisanej brutto Grupy PZU o 10,1% r/r do rekordowych 20 219 mln zł
 • Spadek wskaźnika kosztów administracyjnych dla polskich spółek ubezpieczeniowych o 0,7 p.p. r/r do wartości 8,1%
 • Wzrost skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej do poziomu 3 034 mln zł wobec 2 940 mln zł w 2015 roku (+3,2%)

Grupa PZU osiągnęła rekordowy wzrost przypisu składki brutto, jednocześnie zwiększając zysk operacyjny rok do roku, a także poszerzyła udziały w rynku ubezpieczeń i umocniła pozycję w sektorze bankowym.

Ubiegły rok był pełen wyzwań, ambitnych projektów i znaczących sukcesów. Jest w nas pasja start–upu i siła giganta kapitałowego. Dobre wyniki finansowe PZU za 2016 rok to efekt konsekwentnie realizowanej strategii. Zgodnie z jej założeniami skoncentrowaliśmy się na budowaniu pozycji w obszarze naszej podstawowej działalności ubezpieczeniowej. Wykorzystując poprawiającą się sytuację na rynku oraz efektywne struktury sprzedaliśmy ponad 700 tys. więcej ubezpieczeń komunikacyjnych niż w ubiegłym roku. W rezultacie nasz udział w rynku majątkowym wzrósł o 3,0 p.p. r/r, a składka przypisana brutto o 20,4% r/r, notując tym samym dynamikę nie widzianą w PZU od lat. Wzmocniliśmy fundamenty oraz wytyczyliśmy kierunki działalności, tak by w perspektywie najbliższych lat Grupa PZU stała się nie tylko największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także najbardziej innowacyjną, stabilną i rentowną, dostarczającą produkty z obszaru ubezpieczeń, zdrowia, zarządzania aktywami oraz bankowości  – mówi Michał Krupiński, prezes PZU.

PZU w 2016 roku zebrał 20 219 mln zł składki brutto, co oznacza wzrost składki przypisanej brutto o 10,1% r/r. Największa dynamika sprzedaży została zanotowana w ubezpieczaniach komunikacyjnych, które wzrosły o 34,4% r/r do 7 050 mln zł. Jedocześnie wskaźnik kosztów administracyjnych (dla polskich spółek ubezpieczeniowych w Grupie) spadł o 0,7 p.p. r/r do wartości 8,1%.

O sile PZU świadczy także pozycja lidera w ubezpieczeniach na życie – mówi Paweł Surówka, prezes PZU Życie SA – Nie zamierzamy zwalniać tempa. Na rynku ubezpieczeń na życie jeszcze w tym roku zwiększymy naszą obecność wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Cały czas rozwijamy także ofertę w obszarze zdrowotnym, gdzie liczba klientów wzrosła o 300 tys. Nasze produkty dystrybuujemy przez 1800 placówek do już ponad 1,3 mln klientów – dodaje Paweł Surówka.

W 2016 roku skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej dla Grupy PZU wyniósł 3 034 mln zł wobec 2 940 mln zł w 2015 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1 947 mln zł,  a wskaźnik ROE 15,0%, wobec odpowiednio 2 343 mln zł i 18,0% w 2015 roku.

W 2016 roku zanotowaliśmy wzrost składki przypisanej brutto Grupy o 1 860 mln zł r/r, zachowując przy tym restrykcyjną dyscypliną kosztową, która przełożyła się na redukcję kosztów stałych o blisko 80 mln zł. Osiągnięty zysk netto w wysokości 1 947 mln zł pozostawał pod wpływem wyższych odszkodowań w ubezpieczeniach rolnych z pierwszego półrocza oraz przeceny pakietu akcji Grupy Azoty, w pełni ujętej w wyniku finansowym. Warto jednocześnie zaznaczyć, że na porównywalność danych finansowych wpłynęło również wprowadzenie w lutym 2016 roku podatku od aktywów instytucji finansowych  – mówi Tomasz Kulik, CFO PZU.

8 grudnia 2016 roku PZU w konsorcjum z PFR podpisało z UniCredit S.p.A. umowę dotyczącą kupna 32,8% akcji Banku Pekao S.A., za łączną kwotę 10,6 mld złotych. Transakcja prawdopodobnie zostanie sfinalizowana w drugim kwartale 2017 roku.

Pekao to wysokiej jakości aktywo inwestycyjne, które charakteryzują zarówno wysokie zyski jak i stabilny wskaźnik wypłaty dywidendy. Biorąc pod uwagę rekomendację zarządu Pekao co do planowanej wypłaty dywidendy za rok 2016 oraz cenę nabywanego przez PZU pakietu, szacowana stopa dywidendy wyniesie ponad 7% – mówi Michał Krupiński, prezes PZU SA.

Od momentu podpisania umowy wzrosła także kapitalizacja Pekao, już w lutym 2017 roku cena przekroczyła 142 zł, co oznacza wzrost wartości nabywanego przez PZU pakietu o ponad 1 mld zł. Włączenie Pekao do Grupy PZU również istotnie zwiększy potencjał w obszarze dystrybucji produktów ubezpieczeniowych oraz inwestycyjnych. Potencjał sprzedaży Pekao i Alior Bank to ok 9,5 mln klientów i 2 700 placówek. Nakładając na to możliwość cross-sellingu w ramach biznesu ubezpieczeniowego, inwestycyjnego, oszczędnościowego i bankowego PZU może otrzymać szereg możliwości, które będą mogły generować wartość dodaną na poziomie całej Grupy.

Szczegółowe podsumowanie wyników PZU za 2016 rok

Pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w 2016 roku miały:

 • wzrost składki przypisanej brutto w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego;
 • zwiększenie rentowności ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych;
 • wzrost udziału w rynku ubezpieczeń majątkowych i życiowych ze składką okresową;
 • wzrost sprzedaży w obszarze ochrony zdrowia;
 • spadek kosztów administracyjnych w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce dzięki utrzymywaniu dyscypliny kosztowej.

Negatywnie na wyniki w tym okresie wpłynęły:

 • niższa rentowność w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych jako efekt wzrostu szkodowości;
 • negatywne skutki przezimowań w ubezpieczeniach upraw rolnych;
 • znacząco niższy wynik z działalności lokacyjnej na portfelu głównym przede wszystkim z powodu przeceny pakietu akcji Grupy Azoty SA;
 • wprowadzenie podatku od instytucji finansowych od 2016 roku.

Na porównywalność wyników oraz sumy bilansowej rok do roku w sposób istotny wpłynęło rozpoczęcie konsolidacji Alior Bank w grudniu 2015 roku oraz transakcja nabycia przez Alior Bank wydzielonej części Banku BPH obejmującej jego podstawową działalność. Segment bankowy kontrybuował do wyniku operacyjnego Grupy PZU w 2016 roku kwotą 691 mln zł. Suma bilansowa Grupy PZU wzrosła o ok. 20 mld zł, a udziały niekontrolujące o blisko 2 mld zł (stan na 31 grudnia 2016 roku), w tym głównie za sprawą połączenia Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH, które nastąpiło 4 listopada 2016 roku.

Składki

W 2016 roku Grupa PZU zebrała 20 219 mln zł składki brutto, czyli o 10,1% więcej niż w 2015 roku. Jest to wynikiem wyższej o 1 433 mln zł sprzedaży w segmencie klienta masowego (z wyłączeniem składki między segmentami). Wzrosła też (o 371 mln zł) składka w segmencie klienta korporacyjnego (z wyłączeniem składki między segmentami), w tym głównie w obrębie ubezpieczeń komunikacyjnych. Do wzrostu składki kontrybuował również segment ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (m.in. w związku z rozwojem ubezpieczeń grupowych ochronnych). Większy przypis w ujęciu r/r zanotowały również spółki zagraniczne.

Inwestycje

W 2016 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej  Grupy PZU wyniósł 3 587 mln zł wobec 1 739 mln zł w 2015 roku (wzrost o 106,3%). Wyższy wynik to przede wszystkim efekt uwzględnienia działalności prowadzonej przez sektor bankowy (m.in. przychodów odsetkowych, w tym od kredytów oraz wyniku handlowego) na skutek rozpoczęcia konsolidacji Alior Banku. Po uwzględnieniu kosztów odsetkowych oraz wyłączając wpływ Alior Banku i pakietu Grupy Azoty wynik netto na działalności inwestycyjnej w 2016 roku wyniósł 1 454 mln zł i był wyższy niż wynik ubiegłego roku o 74 mln zł.

W 2016 roku zanotowano lepszy wynik na instrumentach kapitałowych w szczególności ze względu na poprawę koniunktury na GPW – wzrost indeksu WIG o 11,4% wobec spadku o 9,6% w roku poprzednim. W części pozytywne zmiany zostały skompensowane przez spadek wyniku z odsetkowych aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej na skutek spadku cen polskich obligacji skarbowych.

Odszkodowania i  świadczenia

W 2016 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu rezerw Grupy PZU wyniosła 12 732 mln zł, tj. wzrost o 7,4% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Do zmiany wartości odszkodowań i świadczeń netto przyczyniły się: wzrost wartości odszkodowań i świadczeń    w grupie ubezpieczeń pozostałych szkód rzeczowych w segmencie klienta masowego, w tym głównie ubezpieczeń dotowanych upraw rolnych oraz wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych w segmencie klienta masowego, głównie jako efekt wzrostu portfela ubezpieczeń.

Koszty administracyjne i akwizycji

Koszty administracyjne Grupy w 2016 roku ukształtowały się na poziomie 2 843 mln zł względem 1 658 mln zł w 2015 roku czyli były o 71,5% wyższe w relacji do poprzedniego roku. W związku z rozpoczęciem konsolidacji Alior Bank koszty Grupy PZU wzrosły o 1 199 mln zł. Jednocześnie odnotowano pozytywny efekt w porównaniu do roku ubiegłego w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce w związku z utrzymywaniem wysokiej dyscypliny kosztowej.

Koszty akwizycji w 2016 roku wzrosły o 237 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i osiągnęły poziom 2 613 mln zł. Wzrost ten był w szczególności rezultatem wyższej sprzedaży w segmencie klienta masowego i korporacyjnego.

Zysk

W 2016 roku Grupa PZU uzyskała wynik brutto na poziomie 3 031 mln zł wobec 2 944 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 3,0%). Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1 947 mln zł wobec 2 343 mln zł w 2015 roku (spadek o 16,9%).

Kapitał własny

Na koniec 2016 roku skonsolidowane kapitały własne osiągnęły wartość 17 127 mln zł i ukształtowały się na poziomie wyższym w porównaniu do końca 2015 roku (wzrost o 13,3%). Wzrost skonsolidowanych kapitałów własnych dotyczył udziałów niekontrolujących, które m.in. w związku z emisją akcji przez Alior Bank w I półroczu 2016 roku oraz połączeniem z wydzieloną częścią banku BPH osiągnęły wartość 4 117 mln zł i wzrosły o 87,6% względem końca 2015 roku. Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej utrzymały się na zbliżonym poziomie do poprzedniego roku osiągając poziom 13 010 mln zł.

ROE

W 2016 roku zwrot z kapitałów własnych przypadający jednostce dominującej (PZU) ukształtował się na poziomie 15,0%. Wskaźnik ROE był niższy o 3,0 p.p. niż w poprzednim roku, głównie z uwagi na przecenę pakietu akcji Grupy Azoty SA skompensowaną w części dodatnią kontrybucją zysku Alior Banku do wyniku przypadającego udziałowcom jednostki dominującej.

Wypłacalność wg Solvency II

Od dnia 1 stycznia 2016 roku ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wprowadzono do polskiego reżimu prawnego nowe wymogi kapitałowe – Solvency II. Według stanu na koniec trzeciego kwartału 2016 roku oszacowany wskaźnik wypłacalności (liczony wg formuły standardowej Solvency II) wyniósł 252,6%. Tak wysoki wskaźnik stawia Grupę PZU wśród grup ubezpieczeniowych o najwyższej sile kapitałowej.

Dane dotyczące Solvency II na koniec 2016 roku (zgodnie z art. 412 ust. 1 oraz art. 489. ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej) dostępne będą w ramach rocznego sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej na poziomie grupy, sporządzonym zgodnie z zasadami Wypłacalność II, które zostanie opublikowane nie później niż do 1 lipca 2017 roku.

Wybrane dane finansowe Grupy PZU:

 

 

 

Lp.

Wyszczególnienie Okres 12 m-cy
(w tys. zł) zakończony w dniu
  31.12.2016 31.12.2015
1. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 20 219 18 359
2. Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych -12 732 -11 857
3. Dochód z działalności lokacyjnej, w tym: 3 587 1 739
3a. Przychody netto z inwestycji 4 165 1 571
3b. Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji -935 -223
3c. Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej 357 391
4. Koszty odsetkowe -773 -117
5. Zysk netto, w tym: 2 417 2 343
5a. zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej 1 947 2 343
5b. zyski przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących 470
6. Kapitały własne 17 127 15 118
7. Aktywa finansowe wraz nieruchomościami inwestycyjnymi 107 038 90 401
8. Aktywa razem 125 345 105 397