Podsumowanie wyników PZU za pierwsze półrocze 2016

PZU

Grupa PZU w I połowie 2016 roku zebrała 5 335 mln zł składki brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych w Polsce tj. 19,9% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Szczególnie widoczny był 37,7% wzrost składki z ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta korporacyjnego oraz 26,6% w segmencie klienta masowego. W całej Grupie składka przypisana brutto za pierwszą połowę 2016 roku wzrosła o 8,1% do 9 862 mln zł, przy jednoczesnym spadku kosztów administracyjnych o 7,8% do 758 mln zł (z wyłączeniem kosztów administracyjnych Alior Bank).

Zgodnie z naszymi ambicjami rośnie sprzedaż i udziały w rynku. Po bardzo dobrym pierwszym kwartale, kiedy PZU w ubezpieczeniach majątkowych rosło znacznie szybciej niż rynek, zwiększając udziały rynkowe, kolejny kwartał przyniósł dalsze umocnienie. Motorem wzrostu pozostawały ubezpieczenia komunikacyjne. Liczę, że w kolejnych kwartałach wsparciem dla utrzymania tego pozytywnego trendu będzie dynamicznie rozwijający się TUW PZUW. Naszym członkom zaproponowaliśmy elastyczny, szyty na miarę oraz optymalizujący koszty program ubezpieczeniowy.

Pierwsza połowa 2016 roku to także okres poprawy fundamentów w obszarze kosztowym – wskaźnik kosztów administracyjnych[1] dla polskich spółek ubezpieczeniowych spadł o 0,7 p.p. r/r do wartości 7,9% mówi Michał Krupiński, prezes PZU.

Na wyniku z działalności lokacyjnej mocno zaciążyły akcje Grupy Azoty SA, których cena znacząco spadła w porównaniu do wzrostów w analogicznym okresie roku poprzedniego.

– Grupa Azoty to nasza strategiczna spółka, w której wynik wierzymy. Jednak aktywo to znajduje się w portfelu, w którym zmiany jego wyceny giełdowej w dużej mierze wpływają na nasz wynik inwestycyjny. Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku musieliśmy rozpoznać niezrealizowaną stratę w wysokości  ok. 200 mln zł, co rok do roku daje ponad 300 mln zł różnicy na wyniku – dodał Michał Krupiński, prezes PZU.

Skonsolidowany zysk netto wyniósł 790 mln zł wobec 1 322 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku.

Podsumowanie wyników PZU za pierwsze półrocze 2016

Pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w pierwszych 6 miesiącach 2016 roku miały:

  • Znacząco większy udział w rynku ubezpieczeń majątkowych i życiowych ze składką okresową;
  • Dynamiczny wzrost sprzedaży w obszarze ochrony zdrowia;
  • Duża dyscyplina kosztowa pomimo wzrostu wielkości portfela;
  • Zwiększenie rentowności ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych;

Negatywnie na wyniki w tym okresie wpłynęły:

  • Negatywne skutki przezimowań w ubezpieczeniach upraw rolnych oraz nadal niska rentowność portfela ubezpieczeń komunikacyjnych;
  • Znacząco niższy wynik z działalności lokacyjnej głównie z powodu przeceny pakietu akcji Grupy Azoty SA.

Na porównywalność wyników oraz sumy bilansowej r/r w sposób istotny wpłynęło rozpoczęcie konsolidacji Alior Bank w grudniu 2015 roku. Segment bankowy kontrybuował do wyniku operacyjnego Grupy PZU w I półroczu 2016 roku  kwotą 217,1 mln zł. Suma bilansowa Grupy PZU wzrosła o ok. 47 mld zł a udziały niekontrolujące o 3,8 mld zł.

Składki

W I półroczu 2016 roku Grupa PZU zebrała składki brutto o wartości 9 862,0 mln zł, czyli o 8,1% wyższe niż w analogicznym okresie 2015 roku. Jest to wynikiem wyższej o 652,8 mln zł sprzedaży w segmencie klienta masowego. Wzrosła też (o 164,3 mln zł) składka w segmencie klienta korporacyjnego, w tym głównie w obrębie ubezpieczeń komunikacyjnych. Na wzrost składki wpływ miał także wzrost sprzedaży w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (rozwój ubezpieczeń grupowych ochronnych wzrost składki w ubezpieczeniach zdrowotnych zawieranych w formie grupowej).

Inwestycje

W I półroczu 2016 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej[2] Grupy PZU wyniósł 1 456,1 mln zł wobec 1 086,0 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku (wzrost o 34,1%). Wyższy wynik I półrocza to przede wszystkim efekt uwzględniania działalności prowadzonej przez sektor bankowy (m.in. przychodów odsetkowych, w tym od kredytów oraz wyniku handlowego) na skutek rozpoczęcia konsolidacji Alior Banku.

Ponadto, wpływ na wynik inwestycyjny miała przecena akcji Grupy Azoty, niższy wynik na pozostałych notowanych instrumentach kapitałowych w szczególności ze względu na pogorszenie koniunktury na GPW w związku z Brexitem oraz słabsze wyniki portfela aktywów na pokrycie produktów inwestycyjnych.

Odszkodowania i świadczenia

W I półroczu 2016 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu rezerw Grupy PZU wyniosła  6 164,4 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku to wzrost o 2,6%. Do zmiany wartości odszkodowań i świadczeń netto przyczyniły się: wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w grupie ubezpieczeń pozostałych szkód rzeczowych w segmencie klienta masowego, w tym głównie ubezpieczeń dotowanych upraw rolnych oraz wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych w segmencie klienta masowego.

Koszty administracyjne i akwizycji

Koszty administracyjne Grupy w I półroczu 2016 roku ukształtowały się na poziomie 1 253,0 mln zł względem 822,1 mln zł w I półroczu 2015 czyli były o 52,4% wyższe w relacji do poprzedniego roku.

Wzrost wynikał w głównej mierze z rozpoczęcia konsolidacji Alior Bank, koszty Grupy PZU wzrosły z tego tytułu o 494,9 mln zł. Jednocześnie odnotowano pozytywny efekt w porównaniu do roku ubiegłego w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce w związku z utrzymywaniem wysokiej dyscypliny kosztowej.

Koszty akwizycji w I półroczu 2016 roku wzrosły o 121,9 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten był w szczególności rezultatem wyższej sprzedaży w segmencie klienta masowego i korporacyjnego.

Zysk

W I półroczu 2016 roku Grupa PZU uzyskała wynik brutto na poziomie 1 048,7 mln zł wobec 1 619,0 mln zł w poprzednim roku (spadek o 35,2%). Zysk netto osiągnął poziom 789,8 mln zł i był niższy o 531,7 mln zł od wyniku z I półrocza 2015 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 659,5 mln zł wobec 1 321,6 mln zł w 2015 roku (spadek o 50,1%).

Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych  wynik netto spadł o 24,8% względem ubiegłego roku.

ROE

Na koniec I półrocza 2016 roku skonsolidowane kapitały własne osiągnęły wartość 15 600,7 mln zł i ukształtowały się na poziomie wyższym w porównaniu do końca 2015 roku (wzrost o 3,2%). Wzrost skonsolidowanych kapitałów własnych dotyczył udziałów niekontrolujących, które m.in. w związku z emisją akcji przez Alior Bank w I półroczu 2016 roku osiągnęły wartość 3 829,5 mln zł i wzrosły o 74,5% względem końca 2015 roku.

W I półroczu 2016 roku Grupa PZU osiągnęła zwrot z kapitałów własnych na poziomie 10,7%. Wskaźnik ROE był niższy o 10,4 p.p. niż w poprzednim roku. Wartości wskaźników rentowności uzyskane w I półroczu 2016 roku przez Grupę PZU znajdowały się pod presją negatywnych skutków sytuacji na GPW.

Wypłacalność wg Solvency II

Od dnia 1 stycznia 2016 roku ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wprowadzono do polskiego reżimu prawnego nowe wymogi kapitałowe – Solvency II. Według stanu na koniec pierwszego kwartału 2016 roku oszacowany wskaźnik wypłacalności (liczony wg formuły standardowej Solvency II) wyniósł 266,3%. Tak wysokie wskaźniki stawiają Grupę PZU wśród grup ubezpieczeniowych o najwyższej sile kapitałowej.

Lp. Wyszczególnienie Okres 6 m-cy
(w tys. zł) zakończony w dniu
30.06.2016 30.06.2015
1. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 9 861 987 9 126 450
2. Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych -6 164 436 -6 006 361
3. Dochód z działalności lokacyjnej, w tym: 1 456 074 1 085 973
3a. Przychody netto z inwestycji 1 903 315 845 321
3b. Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji -470 449 182 942
3c. Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej 23 208 57 710
4. Koszty odsetkowe -396 811 -61 876
5. Zysk netto, w tym: 789 844 1 321 527
5a. zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej 659 540 1 321 593
5b. zyski przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących 130 304 -66
6. Kapitały własne 15 600 652 11 853 123
7. Aktywa finansowe wraz nieruchomościami inwestycyjnymi 95 253 401 56 995 337
8. Aktywa razem 112 945 227 66 079 734

 

[1] Wskaźnik kosztów administracyjnych liczony wg wzoru: koszty administracyjne / składka zarobiona netto

[2] Wynik netto na działalności inwestycyjnej obejmuje przychody netto z inwestycji, wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji oraz  zmianę netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej.