Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej o kontroli NIK

Arkadiusz Siwko, Prezes Zarządu PGZ S.A.
Arkadiusz Siwko, Prezes Zarządu PGZ S.A.
Arkadiusz Siwko, Prezes Zarządu PGZ S.A.
Arkadiusz Siwko, Prezes Zarządu PGZ S.A.

Z informacji Najwyższej Izby Kontroli wynika, że proces konsolidacji polskiego przemysłu obronnego za czasów rządów koalicji PO-PSL nie przebiegał prawidłowo. NIK wskazała na wiele nieprawidłowości w tym zakresie. – Ubolewam nad faktem, iż kontrola NIK wykazała, że przy procesie konsolidacji przemysłu obronnego, który był realizowany w okresie rządów koalicji PO-PSL, zachodziły nieprawidłowości i że proces ten odbywał się bez poszanowania przepisów prawa – komentuje Prezes Zarządu PGZ S.A. Arkadiusz Siwko.

5 stycznia br. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała Informację o wynikach kontroli „Budowa i funkcjonowanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej”. Głównym celem kontroli, jak podaje NIK, było „dokonanie oceny czy proces tworzenia Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. przebiegał prawidłowo, a zakładane rezultaty utworzenia i działalności tego podmiotu są osiągane”. Badaniami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2012 r. do 18 sierpnia 2016 r. oraz działania wcześniejsze i późniejsze, o ile miały one istotne znaczenie dla dokonania ocen kontrolowanej działalności.

W podsumowaniu wyników kontroli „NIK nie kwestionuje wyboru rozwiązania polegającego na utworzeniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej”. Wskazuje natomiast, że „koncepcja konsolidacji sektora przemysłu obronnego – w strukturze nowego podmiotu gospodarczego – Polskiej Grupy Zbrojeniowej nie została poprzedzona rzetelnymi analizami systemowymi, popartymi rzeczywistymi danymi i uzasadnionym wnioskowaniem”. Skutkowało to „nie tylko wydłużeniem całego procesu, ale również znaczącym zaangażowaniem zasobów ludzkich, kapitałowych i pieniężnych”. Jak informuje NIK: „Wydłużenie procesu budowania PGZ zostało spowodowane podejmowaniem przez Ministra Skarbu Państwa części decyzji w sposób pośpieszny, w warunkach braku pełnej informacji zarządczej”. NIK zwraca również uwagę na fakt, że jedynym celem procesu była konsolidacja kapitałowa, nie określono natomiast wizji dalszej restrukturyzacji spółek. W efekcie doszło do m.in. do opóźnienia zakładanych efektów synergii, a przez to nie były osiągane „potencjalne korzyści – z punktu widzenia zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych RP w zakresie dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz usprawnienia procesu modernizacji polskiej armii”.

W opinii Zarządu PGZ S.A. krytyczne uwagi zawarte w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, dotyczące działalności Polskiej Grupy Zbrojeniowej kierowanej przez poprzedni Zarząd PGZ S.A. są w pełni uzasadnione i trafne. Zarząd PGZ S.A. ubolewa nad faktem, iż w okresie rządów koalicji PO-PSL Spółka nie funkcjonowała poprawnie w obszarze wskazanym przez kontrolerów NIK.

Jednocześnie podkreślić należy, że NIK nie zakwestionowała samej konsolidacji. Jak czytamy w raporcie: „Efektywna konsolidacja ma kluczowe znaczenie dla procesu modernizacji technicznej polskiej armii. Modernizacja ta jest niezbędna do ochrony interesu narodowego”.

Takie właśnie efektywnie działania prowadzi obecnie Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Należy podkreślić, że objęcie nadzoru nad Grupą PGZ przez Ministra Obrony Narodowej radykalnie zmieniło sytuację Spółki. Polska Grupa Zbrojeniowa stała się rzeczywistym elementem systemu bezpieczeństwa Polski. Tylko w ostatnich dwu miesiącach podpisała z MON szereg umów, które gwarantują Siłom Zbrojnym dostawy najnowocześniejszego sprzętu: armatohaubice samobieżne „Krab”, przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe „Piorun” i przeciwlotnicze systemy rakietowo-artyleryjskich bardzo bliskiego zasięgu „Pilica”.

– Ubolewam nad faktem, iż kontrola NIK wykazała, że przy procesie konsolidacji przemysłu obronnego, który był realizowany w okresie rządów PO-PSL, zachodziły nieprawidłowości i że proces ten odbywał się bez poszanowania przepisów prawa. Jednak nie mogę się nie zgodzić z jej wynikami, ponieważ uwagi skierowane przez NIK pod adresem naszych poprzedników są trafne i uzasadnione – mówi Prezes Zarządu PGZ S.A. Arkadiusz Siwko. – Zaznaczam, że proces ten był realizowany przez poprzedni Zarząd PGZ, zaś konsolidacja odbywała się za czasów rządów PO-PSL. Teraz Polska Grupa Zbrojeniowa przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Pana Ministra Antoniego Macierewicza, który nadzoruje PGZ, wdraża nowy model zarządzania przemysłem obronnym i dąży do racjonalizacji działalności Grupy PGZ. Dzięki temu, że teraz MON kierowany przez Ministra Antoniego Macierewicza nadzoruje PGZ, okres nieprawidłowości i patologii w przemyśle obronnym już się skończył, podobne nieprawidłowości nie mają i już nie będą miały miejsca. Dążymy również do minimalizowania negatywnych konsekwencji decyzji, które zostały podjęte przez poprzedni Zarząd w okresie rządów koalicji PO-PSL. Niestety jednak jeszcze przez pewien okres PGZ musi funkcjonować w warunkach, które zostały zdeterminowane przez te decyzje – dodaje Arkadiusz Siwko, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Jedną z tych negatywnych decyzji, odziedziczonych po poprzednim zarządzie, jest opisana w raporcie NIK kwestia wynajmu pomieszczeń biurowych w Radomiu i w Warszawie

Stosowne umowy w tej sprawie zostały podpisane przez poprzedni Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., który podjął decyzję o wynajmie powierzchni biurowej przekraczającej potrzeby PGZ S.A., skutkującą wydatkowaniem przez Spółkę na ten cel środków finansowych nieproporcjonalnie wysokich do rzeczywistych potrzeb. Niestety, sama konstrukcja umowy uniemożliwia obecnemu Zarządowi podjęcie radykalnych kroków w tej kwestii. Jak podaje NIK: „Umowa najmu nieruchomości w Radomiu wykorzystywanej na siedzibę Spółki została zawarta na okres 3 lat począwszy od 27 marca 2015 r. W umowie nie określono terminów wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia możliwe jest tylko wtedy, gdy wady pomieszczenia zagrażają zdrowiu lub życiu osób zatrudnionych w Spółce oraz w przypadku, jeżeli w chwili wydania pomieszczenie miało wady, które uniemożliwiają jego używanie, albo takie wady powstały później, a wynajmujący nie usunął ich w odpowiednim czasie, lub jeżeli wady usunąć się nie dadzą”. Tymczasem Zarząd PGZ S.A. nie stwierdził spełnienia żadnej z wymienionych przesłanek. Ponadto kontrolerzy NIK podkreślają, że „Art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli czas trwania najmu został oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w warunkach określonych w umowie. W związku z powyższym Spółka bez porozumienia z wynajmującym nie może wypowiedzieć umowy najmu nieruchomości w Radomiu, wykorzystywanej na swą siedzibę”.

Dlatego też obecny Zarząd PGZ S.A. podejmuje działania mające na celu racjonalizację kosztów prowadzenia działalności przez Polską Grupę Zbrojeniową zarówno w Warszawie, jak i w Radomiu. Zarząd PGZ S.A. dąży do odbudowy potencjału dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego i prowadzi działalność sięgając do jego tradycji. Stąd też w najbliższym okresie rozwinie działalność w Radomiu i będzie maksymalizował obecność PGZ w tym mieście. Polska Grupa Zbrojeniowa wybuduje w Radomiu nową własną siedzibę. Ponadto w Radomiu PGZ S.A. zlokalizuje Centrum Innowacyjności i Nowych Technologii dla całej Grupy Kapitałowej PGZ.