„Tak” dla faktoringu. Ale nie w każdym przypadku

Baker Tilly Poland

Faktoring już dawno przestał być nowością i coraz więcej firm korzysta z tej formy bieżącego finasowania. Daje ona bowiem możliwość szybkiego uzyskania niezbędnych środków. To z kolei pozwala na uregulowanie własnych zobowiązań czy nawet dokonanie wcześniejszej płatności – w terminie pozwalającym na otrzymanie od kontrahenta rabatu z tego tytułu. Są jednak sytuacje, w których faktoring nie będzie opłacalny. Kiedy? – opowiada ekspert, Michał Szalak, konsultant w Baker Tilly Poland.

Alternatywa dla kredytu?

Mówiąc o faktoringu, mówimy o kompleksowej usłudze, na którą może się składać nie tylko finansowanie, ale też przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy, zarządzanie oraz egzekwowanie należności. Faktoring może być w pewnych sytuacjach alternatywą dla kredytu bankowego, pozwala bowiem na otrzymanie środków pieniężnych dających większą swobodę przy zarządzaniu płynnością spółki. Dodatkowo firma może uzyskać pewną kontrolę nad płatnościami ze strony kontrahentów, a w przypadku tzw. faktoringu pełnego może się zabezpieczyć przed brakiem płatności ze strony dłużnika.

Faktoring a kondycja finansowa spółki

Ponieważ faktor (firma faktoringowa bądź bank) decydując się na wykup wierzytelności faktoranta nie ocenia jego zdolności finansowej lecz kondycję dłużnika, którego dotyczy transakcja, implikuje to dwie kolejne zalety tej formy finansowania. Po pierwsze mogą z niej skorzystać również spółki, które znalazły się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej. Jest to czasem jedyna szansa dla podmiotów chcących poprawić swoją płynność finansową, gdyż w takiej sytuacji zdobycie zewnętrznego finasowania będzie ograniczone bądź wręcz niemożliwe. Po drugie firma faktoringowa przed podjęciem decyzji o wykupie wierzytelności sprawdza wypłacalność dłużnika. Może to być pomocne dla samej spółki przy ocenie przesłanek do dalszej współpracy z danym kontrahentem.

Kiedy można polecić faktoring?

Argumentem za wyborem faktoringu może być prowadzenie działalności w branżach, w których odroczony termin płatności jest normą. W przypadku firm, które oferują swoim kontrahentom długie terminy płatności, korzystne może być wcześniejsze pozyskanie środków zamrożonych w wystawionych fakturach. Rzadko zdarza się sytuacja, że przedmiotem faktoringu są pojedyncze transakcje. Zazwyczaj staje się on opłacalny w przypadku długookresowych kontraktów, w ramach których kontrahenci mają zapewnione długie terminy płatności, co spowalnia przepływy pieniężne w spółce. W porównaniu do kredytu, zaletą faktoringu jest też brak ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń oraz możliwość późniejszego zwiększenia finansowania. W przypadku kredytu bankowego i raz ustalonych warunków oraz kwoty kredytu jest to dużo trudniejsze. Co więcej, z usług faktoringu spółki mogą korzystać sezonowo, kiedy rośnie zapotrzebowanie na wolne środki pieniężne w związku np. ze specyfiką branży lub cyklem sprzedaży.

Jakie wady?

Pomimo oczywistych zalet, rozważając skorzystanie z takich usług spółki powinny pamiętać też o jego mankamentach, które nie zawsze są przez nie do zaakceptowania. Mimo, że faktoring może być traktowany jako alternatywa dla kredytu, to ze względu na swoją kompleksowość, trudno wprost porównywać obie formy. Co więcej, zwykle koszt faktoringu może okazać się wyższy niż koszt kredytu o porównywalnej wartości. Składają się na niego zazwyczaj: prowizja przygotowawcza, odsetki z tytułu finansowania wierzytelności, opłata faktoringowa związana z administrowaniem wierzytelnościami i w przypadku faktoringu pełnego prowizja za ryzyko niewypłacalności dłużnika. Jeżeli spółka wypracowuje niskie marże, koszt finansowania będzie miał dla niej zasadnicze i decydujące znaczenie. Szybki dostęp do gotówki i kompleksowość obsługi wierzytelności zejdzie wtedy na drugi plan. Firmy faktoringowe zwykle nie są też zainteresowane fakturami pojedynczymi, jak i tymi o małej wartości. To uniemożliwia skorzystanie z ich oferty. Kierowane są one najchętniej do firm, które mają stałych odbiorców i mogą się wykazać znaczną wartością obrotów z tytułu ich obsługi. Z uwagi na ryzyko niewypłacalności dłużnika faktorzy chętniej proponują tzw. faktoring niepełny, kiedy faktor nie przejmuje na siebie ryzyka za niewypłacalność dłużnika. Ponieważ często spotykamy się właśnie z niepełną wersją faktoringu należy pamiętać, że dla celów księgowych zawarcie takiej umowy uznawane jest wtedy podobnie jak umowa kredytu czy pożyczki. Do momentu dokonania płatności przez dłużnika wierzytelność jest ewidencjonowana w księgach spółki – faktoranta. Wyksięgowanie następuje dopiero po zapłacie faktury przez dłużnika.