Powstanie stanu niewypłacalności w kontekście jednoosobowej działalności gospodarczej jest podstawą do złożenia wniosku o upadłość. Jak pokazuje praktyka, jedynie nieliczne grono małych i średnich przedsiębiorców wie co robić w sytuacji, gdy ich firma traci zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Dlaczego należy składać wniosek o upadłość przedsiębiorcy?

Obowiązek złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy wynika z art. 21 ustawy Prawo upadłościowe. Zgodnie z jego brzmieniem, dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od momentu, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Z kolei warunkiem determinującym moment złożenia wniosku jest powstanie stanu niewypłacalności.

W kontekście osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą stan niewypłacalności może powstać na skutek utraty płynności finansowej. Ma to miejsce z reguły wtedy, gdy przedsiębiorca nie ma zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych i opóźnienie w spłatach przekracza trzy miesiące.

Brak reakcji ze strony przedsiębiorcy w odpowiednim terminie został obwarowany szeregiem sankcji. Warto nadmienić, że niezłożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy może skutkować m.in.: odpowiedzialnością odszkodowawczą, czy karną, a także zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. Może również negatywnie wpłynąć na ewentualne szanse w kontekście ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, tzw. upadłość konsumencka, gdy jest ona konieczna do uzyskania oddłużenia.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby sąd ogłosił upadłość przedsiębiorcy?

Podstawową przesłanką jest zaistnienie wcześniej już wspomnianego stanu niewypłacalności. Nie ma bowiem takiej możliwości, aby upadłość została ogłoszona wobec podmiotu, który jest wypłacalny lub chwilowo utracił zdolność do wywiązywania się z zobowiązań.

Kolejną istotną kwestią jest posiadanie co najmniej dwóch wierzycieli. Ustawa stanowi wprost, iż postępowanie upadłościowe jest wspólnym postępowaniem wierzycieli, tym samym akcentując tzw. wielość wierzycieli. W przypadku przedsiębiorców, którzy są niewypłacalni, a posiadają tylko jednego wierzyciela, konieczne będzie przeprowadzenie upadłości konsumenckiej.

Ponadto, niewypłacalny przedsiębiorca powinien posiadać odpowiednie środki na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego oraz na zaspokojenie w jakimś stopniu wierzycieli. W innym wypadku, sąd oddali złożony wniosek. Tzw. ubóstwo masy upadłościowej nie utrudnia jednak dostępu od uzyskania oddłużenia w toku konsumenckiego postępowania.

Czy wniosek o upadłość to jedyne wyjście?

Alternatywą dla niewypłacalnego przedsiębiorcy może się okazać restrukturyzacja firmy na gruncie przepisów Prawa restrukturyzacyjnego. Ustawodawca rozszerzył zakres zastosowania przepisów w kontekście firm, które są nie tylko niewypłacalne, ale też zagrożone niewypłacalnością. Restrukturyzacja firmy może się odbyć w ramach czterech procedur:

  • postępowania o zatwierdzenie układu;
  • przyspieszonego postępowania układowego;
  • postępowania układowego;
  • postępowania sanacyjnego.

Wybór odpowiedniej procedury pozostaje w gestii samego dłużnika i jest w głównej mierze zależny od m.in. sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, czy ilości wierzytelności spornych. Podstawowym celem postępowań restrukturyzacyjnych jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. Jest to możliwe z uwagi choćby na wstrzymanie postępowań egzekucyjnych, uzyskanie dodatkowych źródeł finansowania, optymalizację zadłużenia, czy zatrudnienia. W toku postępowań restrukturyzacyjnych nieoceniona jest rola osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz teoretyczne do prowadzenia tego typu spraw.

Przykładową kancelarią zajmującą się sprawami upadłościowymi, czy restrukturyzacyjnymi, jest Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o. Więcej informacji na www.kancelaria-kllaw.pl