Wyniki Grupy Kapitałowej MCI po pierwszym kwartale 2014 roku

Cezary Smorszczewski
Cezary Smorszczewski

W pierwszym kwartale 2014 roku MCI Management osiągnęło 108,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Wartość aktywów netto wyniosła 873 mln zł, co w przeliczeniu na jedną akcję daje 14 zł. Już po pierwszym kwartale Spółka wyprzedza założenia prognozy na rok 2014, realizując prawie połowę zakładanego rocznego wzrostu. W pierwszym kwartale 2014 roku zrealizowano również z sukcesem transakcję pre-IPO PEM uzyskując wycenę Enterprise Value na poziomie 270 mln zł. Zespół inwestycyjny kontynuuje prace nad pozyskiwaniem nowych projektów inwestycyjnych do portfela MCI. Prognoza na 2014 rok zakłada przeznaczenie co najmniej 305 mln zł na inwestycje w nowe spółki portfelowe.

 • Ogłoszona w styczniu prognoza na 2014 rok zakładała wzrost aktywów na jedną akcję z 12,2 zł na koniec 2013 roku do 16,5 zł w 2014 roku. Już po pierwszym kwartale osiągnięto połowę zakładanego wzrostu
 • Zamknięcie nowych inwestycji w pierwszym kwartale – Grupa Wirtualna Polska, Feedo, Hojo.pl, mGenerator oraz Focus Telecom
 • Zaawansowane prace nad upublicznieniem Private Equity Managers SA

– Po bardzo dobrym dla MCI Management ubiegłym roku, przyszła pora na jeszcze lepszy rok 2014. Pierwszy kwartał z pewnością zaliczamy do udanych, co potwierdzają wyniki Grupy. Dalsze plany są ambitne, chcielibyśmy sukcesywnie powiększać nasze portfolio. Kontynuujemy również prace nad wprowadzeniem na GPW spółki Private Equity Managers SA przed końcem 2014 roku  – powiedział Cezary Smorszczewski, Prezes Zarządu MCI Management SA.

Ważne wydarzenia pierwszego kwartału 2014

 • Private Equity Managers S.A. (PEM), spółka portfelowa Grupy MCI wyspecjalizowana w zarządzaniu aktywami private equity, zgodnie z zapowiedzią zamknęła w I kwartale br. sprzedaż pierwszej transzy akcji w ramach pre-IPO skierowanej do menedżerów i partnerów Spółki oraz partnerów powiązanych biznesowo. W ramach pierwszej transzy na przełomie pierwszego i drugiego kwartału sprzedano ponad 30 proc. akcji PEM.
 • Z początkiem 2014 roku rozpoczął się proces upraszczania struktury Grupy Kapitałowej MCI. Pierwszym jego etapem było połączenie funduszy MCI.CreditVentures i MCI.BioVentures w jeden wehikuł inwestycyjny. W ramach optymalizacji struktury działalność funduszu MCI.CreditVentures została technicznie wygaszona, a jego aktywa przeniesione do funduszu MCI.BioVentures, pod nową nazwą MCI.CreditVentures. Takie uproszczenie struktury Grupy pozwoli na oszczędności dzięki niższym kosztom administracyjnym.
 • 10 lutego 2014 r. MCI Management nabył 20% Grupy Wirtualna Polska. MCI Management, poprzez subfundusz MCI.EuroVentures 1.0, zawarło z funduszem European Media Holding S.a r.l., należącym do grupy kapitałowej Innova Capital, umowę nabycia 20 proc. udziałów w Grupie o2 SA. W wyniku przejęcia powstała Grupa Wirtualna Polska – nowy lider Internetu na polskim rynku.
 • Invia, jedna ze spółek portfelowych MCI działająca na rynku e-turystyki, ogłosiła wezwanie na akcje Travelplanet.pl. Pozwoli jej to m.in. na szybsze osiągnięcie efektów synergii operacyjnych i kosztowych w Grupie i wzmocni pozycję jako lidera w segmencie e-turystyki na rynku polskim.
 • W Internet Ventures.FIZ, jednym z funduszy spółki MCI Management, dokonano inwestycji w spółki:
 1. Feedo – platforma internetowa służąca do sprzedaży artykułów dla niemowląt
 2. mGenerator – kreator stron internetowych i aplikacji
 3. Hojo.pl – marketplace profesjonalnych usług sprzątania w kanale internetowym
 4. Focus Telecom Polska – innowacyjna spółka technologiczna oferująca usługi do komunikacji biznesowej dostępne w modelu cloud computing.
 • Przeprowadzenie nowych transz inwestycyjnych we Frisco i Indeks.

Wyniki finansowe

Aktywa pod zarządzaniem wyniosły w pierwszym kwartale 2014 r. ponad 1,3 mld zł w stosunku do 838 mln zł w pierwszym kwartale 2013 r. Aktywa netto wyniosły 873 mln zł, względem 582,1 mln zł na koniec pierwszego kwartału 2013. Aktywa netto na jedną akcję wzrosły do 14 zł.

Na wypracowane wyniki finansowe funduszu wpływ miały działania związane z wydzieleniem i sprzedażą akcji spółki Private Equity Managers SA (PEM). W wyniku transakcji pre-IPO na przełomie marca i kwietnia 2014 r. sprzedano w ramach pierwszej transzy znaczący pakiet akcji PEM do obecnych inwestorów MCI i kadry zarządzającej, co daje około 30% wszystkich akcji PEM. Przed przystąpieniem do pre-IPO, PEM wypłacił dywidendę za rok 2013 do Grupy MCI o wartości 72,5 mln zł. Obecnie MCI finalizuje prace nad prospektem PEM SA, który zostanie złożony w KNF w Q2 2014 roku.

Plany na kolejne kwartały 2014 r.

W następnym kwartale 2014 roku kadra zarządzająca MCI i PEM skupi się przede wszystkim na pozyskiwaniu nowych projektów inwestycyjnych oraz na kontynuacji prac nad przygotowaniem spółki Private Equity Managers SA do wejścia na GPW. Utrzymane zostają założenia dotyczące nowych inwestycji o wartości co najmniej 305 mln zł oraz wartości aktywów netto na akcję na poziomie 16,50 zł. Spółka będzie również dążyć do wyjścia z inwestycji na poziomie 100 mln zł w 2014 r. MCI pracuje także nad poprawą komunikacji z inwestorami i rynkiem oraz będzie dążyło do zmniejszenia dyskonta pomiędzy wartością aktywów netto na jedną akcję a wyceną akcji na GPW.