Zarząd MCI Management SA podwyższa prognozy Spółki za rok 2010

0
Tomasz Czechowicz

Po dokonaniu wstępnego szacunku rocznych wyników finansowych, uzyskanego w trakcie wstępnego podsumowania ostatniego kwartału 2010 r., Zarząd MCI Management SA podaje do wiadomości szacunkowy skonsolidowany wynik finansowy netto za 2010 rok. Ostatnia opublikowana prognoza wyników podana była w dniu 15 listopada 2010 r.

Po dokonaniu wstępnego szacunku skonsolidowany wynik netto za rok 2010 szacowany jest na kwotę 148,8 mln zł (wzrost r/r o 235%) i jest wyższy od ostatnio podawanej prognozy (78,0 mln zł) o 90,8%. Powyższa zmiana szacunku wyniku jest spowodowana przede wszystkim wysokim wzrostem wartości certyfikatów inwestycyjnych MCI.PrivateVentures FIZ w czwartym kwartale 2010 r. (szacowany skonsolidowany wynik netto za IV kwartał 2010 r. wynosi 91,6 mln zł).

„Główną przyczyną powyższej zmiany jest dynamiczny wzrost wyceny akcji ABC Data SA notowanych na GPW – głównego aktywa w portfelu funduszy zarządzanych przez grupę MCI. – powiedział Konrad Sitnik, wiceprezes MCI Management, a także Senior Partner, zarządzający funduszem MCI EuroVentures. Dodatkowo stabilnie wzrasta także wartość portfela funduszy MCI.TechVentures 1.0. i MCI.BioVentures.” – dodał Konrad Sitnik.

Powyższe szacunki bazują na wstępnie obliczonej wartości aktywów pod zarządzaniem grupy MCI wynoszącej na koniec 2010 r. 756 mln zł (wzrost r/r o 104%). W konsekwencji wartość aktywów netto MCI Management SA na koniec ubiegłego roku powinna wynieść w przybliżeniu 482 mln zł (wzrost r/r o 81%).