Dobra koniunktura w gospodarce to wysoki popyt na obligacje w kolejnych kwartałach 2018 roku

Paweł Opoka, dyrektor zarządzający, Aforti Holding / Grupa AFORTI
Paweł Opoka, wiceprezes zarządu Aforti Holding / Grupa AFORTI
Paweł Opoka, dyrektor zarządzający, Aforti Holding / Grupa AFORTI
Paweł Opoka, dyrektor zarządzający, Aforti Holding / Grupa AFORTI

Obniżenie długu sektora publicznego, wysoka dynamika wzrostu PKB, spadek presji inflacyjnej i uszczelnienie systemu podatkowego przez Ministerstwo Finansów, przy jednoczesnym utrzymaniu stóp procentowych na niskim poziomie, to według ekspertów Aforti Holding warunki sprzyjające rozwojowi rynku obligacji.

Na koniec 2017 roku deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 44 mld złotych, co stanowiło 1,5 proc. naszego PKB. Był to najlepszy wynik odnotowany od ponad 20 lat, a sytuacja jest o tyle lepsza, iż przełożyła się na obniżenie całego długu sektora rządowego i samorządowego do poziomu 50,6 proc. w stosunku do PKB. Lepsze od oczekiwań – m.in. Komisji Europejskiej – wyniki zawdzięczamy wysokiej dynamice wzrostu PKB, która wyniosła w ubiegłym roku aż 4,6 proc. oraz działaniom Ministerstwa Finansów, które konsekwentnie uszczelnia system podatkowy, poprawiając tym samym wpływy do budżetu państwa. Pozytywnie sytuacja wygląda także po pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku. Według danych resortu finansów odnotowano nadwyżkę budżetową na poziomie niemal 4,5 mld złotych.

Co więcej – patrząc na dynamikę wzrostu cen w ostatnim czasie, mamy do czynienia ze spadkiem presji inflacyjnej zarówno w krajach strefy euro, jak i w Polsce. Na ostatnim posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie, wskazując jednocześnie, iż sprzyjają one utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego rozwoju.

Dobra sytuacja gospodarcza, poprawiająca się kondycja finansów publicznych oraz perspektywy utrzymania stóp procentowych na niezmienionym niskim poziomie, stwarzają doskonałe warunki dla rozwoju rynku obligacji. Warto wspomnieć, że już w 2017 roku na giełdzie papierów dłużnych Catalyst, wartość notowanych obligacji przekroczyła 76 mld złotych, co dało wzrost na poziomie 13 proc. r/r. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż z punktu widzenia inwestora utrzymywanie się oprocentowania lokat na poziomie ok. 1-2 proc. w skali roku oraz przy inflacji, która wyniosła w marcu 2018 roku 1,3 proc., tradycyjne rozwiązania bankowe często nie są w stanie utrzymać wartości naszych środków, nie mówiąc o dodatkowych zyskach. Inwestorzy indywidualni szukają zatem innych sposobów lokowania pieniędzy, wybierając często obligacje korporacyjne, których oprocentowanie wynosi średnio ok. 5 proc. w skali roku.

Dobra sytuacja w sektorze finansów publicznych, a przede wszystkim rosnąca popularność samych papierów dłużnych, przyciąga także coraz więcej osób do lokowania środków w detaliczne obligacje skarbowe, których w 2017 roku nabyto 6,9 mld zł, co jest najlepszym wynikiem od 10 lat, czyli od momentu, w którym Ministerstwo Finansów publikuje tego typu dane.

Prognozy na kolejne kwartały 2018 roku są równie optymistyczne. Dynamiczny wzrost rynku obligacji korporacyjnych na przestrzeni ostatnich lat, wycenianych w 2017 roku na 76 mld złotych oraz rekordowa wartość wykupu przewidziana na rok 2018 potwierdzają kolejny rok z rzędu, że rynek obligacji da zarobić inwestorom.