GPW: wzrost obrotu akcjami, spadek obrotu instrumentami pochodnymi we wrześniu 2023 r.

gpw
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 3,3% rdr do 22,1 mld zł
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na NewConnect o 35,3% rdr do 157,1 mln zł
  • Spadek wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 33,8% rdr do poziomu 885,5 tys. szt.
  • Spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 27,2% rdr do 238,2 mln zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 10,1% rdr do 13,1 TWh
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 4,8% rdr do 10,6 TWh

We wrześniu 2023 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 22,9 mld zł, czyli o 0,4% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 3,3% rdr do poziomu 22,1 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,1 mld zł, o 8,2% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec września wyniosła 65 397,43 pkt. i była o 42,3% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect we wrześniu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 38,8% rdr do poziomu 163,8 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 35,3% rdr i wyniosła 157,1 mln zł.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami we wrześniu wyniosła 177,6 tys. zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi we wrześniu wyniósł 1,4 mln szt., czyli o 27,5% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 33,8% rdr do poziomu 885,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 6,2% rdr do 334,2 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 21,8% rdr do 120,0 tys. szt.

We wrześniu odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 27,2% rdr do poziomu 238,2 mln zł oraz spadek łącznej wartości obrotów ETF oraz ETC o 26,2% rdr do 66,5 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec września 105,9 mld zł, wobec 94,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 22,2% rdr do poziomu 336,3 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 22,1 mld zł wobec 17,0 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 30,0% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł we wrześniu br. 13,1 TWh, co oznacza wzrost o 10,1% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 126,3% rdr do poziomu 5,4 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 19,4% rdr do poziomu 7,6 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 4,8% rdr do 10,6 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 24,6% do poziomu 1,1 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 9,6% rdr do poziomu 9,6 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł 1,6 TWh, co oznacza wzrost o 13,3% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 5,7% rdr do poziomu 7,5 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł o 60,2% rdr, do wolumenu 1,6 TWh.

Kapitalizacja 369 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku we wrześniu 2023 r. wyniosła 631,0 mld zł (136,1 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 412 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 319,0 mld zł (284,5 mld EUR).

Na rynku NewConnect zadebiutowały akcje spółek: DEMOLISH GAMES S.A. (wartość oferty: 1 mln zł), FREEMIND S.A. (wartość oferty: 1,1 mln zł) oraz PLOT TWIST S.A. (wartość oferty: 5,6 mln zł)

We wrześniu br. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych w porównaniu do 22 sesji rok wcześniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe