IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych SFIO TFI numerem 1 wśród polskich funduszy długu korporacyjnego

0
Boguslaw Stefaniak – szef rynku obligacji w Ipopema TFI
Bogusław Stefaniak - szef rynku obligacji w Ipopema TFI

IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych wypracował roczną stopę zwrotu wynoszącą 3,08% w 2018, stając się najlepszym funduszem w grupie porównawczej polskich funduszy dłużnych korporacyjnych publikowanych przez Analizy Online. Średnia stopa zwrotu w ww. grupie za 2018 wyniosła 0,6%.

Analizy Online

Ponadprzeciętny wynik IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych został osiągnięty w bardzo niesprzyjającym otoczeniu rynkowym, przy jednoczesnym zachowaniu konserwatywnego podejścia do zarządzania ryzykiem kredytowym.

Boguslaw Stefaniak – szef rynku obligacji w Ipopema TFI
Bogusław Stefaniak – szef rynku obligacji w Ipopema TFI

– Zamieszanie wokół spółki GetBack, dyskutowane oraz wprowadzane zmiany regulacyjne, a także negatywny sentyment inwestorów do obligacji korporacyjnych, przejawiający się wycofywaniem środków z tego segmentu rynku (ponad 3 mld zł w całym 2018 r.),  to jedynie niektóre czynniki, które wpłynęły ujemnie na wyceny funduszy w analizowanej grupie. Fala umorzeń, która przeszła przez rynek w czwartym kwartale (ok. 2 mld zł), dotknęła także nasz fundusz. Stosowane przez nas konserwatywne podejście do zarządzania płynnością pozwoliło uchronić inwestorów przed jej negatywnymi skutkami poprzez wypracowanie dodatnich stóp zwrotu w perspektywie kwartału oraz miesiąca – podkreśla Bogusław Stefaniak – szef rynku obligacji IPOPEMA TFI.

Na przestrzeni całego 2018 roku dominujący udział w aktywach funduszu posiadał rodzimy sektor bankowy – państwowych grup finansowych oraz instytucji z dominującym udziałem kapitału zagranicznego. Jednocześnie fundusz wykorzystał dobrą sytuację płynnościową czołowych deweloperów – spółek posiadających bank ziemi, pozwalający na swobodne funkcjonowanie w horyzoncie zapadalności wyemitowanych obligacji, akceptowalnym poziomem zadłużenia oraz odpowiednimi poziomami marż. Dywersyfikację portfela zapewniały m.in. obligacje przedsiębiorstw z sektorów: przemysł, chemia, telekomunikacja, ubezpieczenia oraz handel detaliczny. Bufor płynnościowy stanowiły m.in. inwestycje w obligacje skarbowe o zmiennym kuponie oraz wspomniane obligacje emitentów o wysokiej ocenie kredytowej.

Taka konstrukcja portfela pozwoliła zminimalizować ekspozycję na ryzyko stopy procentowej. Koncentracja na papierach emitowanych przez rodzime przedsiębiorstwa uchroniła fundusz przed negatywnym wpływem m.in. załamania waluty w Turcji. W portfelu nie ma i nigdy nie było emitentów zagrożonych niewypłacalnością  – dodaje Bogusław Stefaniak z IPOPEMA TFI.

Co przyniesie 2019 rok

W perspektywie najbliższych miesięcy zarządzający IPOPEMA TFI widzą kilka czynników, które powinny kształtować sytuację w segmencie obligacji korporacyjnych. Wśród czynników ryzyka znajdują się wprowadzane oraz dyskutowane zmiany legislacyjne (m.in. obowiązek dematerializacji oraz rejestracji

każdej emisji w KDPW), powracające echa afery GetBack oraz zamieszanie wokół KNF, które negatywnie wpływają na sentyment inwestorów.

Z drugiej strony liczne umorzenia z końca ubiegłego roku i dodatkowa podaż tworzą okazję atrakcyjnych zakupów i uzupełnienia portfela. Pozytywne tendencje w polskiej gospodarce powinny utrzymywać się w najbliższych kwartałach, co może przełożyć się pozytywnie na sytuację płynnościową emitentów. Dodatkowo, utrzymujące się niskie oprocentowanie depozytów winno ponownie skierować uwagę inwestorów na rozwiązania dające możliwość uzyskania wyższych stóp zwrotu.