Wyniki Kupiec S.A. po I kw. 2017 r.

Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

Spółka Kupiec S.A., zanotowała 184 tys. zł zysku netto w 1 kw. 2017 r. przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 10.121 tys. zł. Rozwój segmentu spedycji w oparciu o dwa nowe obszary biznesowe pozwolił Spółce wyraźnie poprawić jej wyniki finansowe.

W 1 kw. 2016 r. Emitent osiągnął 21 tys. zł zysku netto, a jego przychody netto ze sprzedaży wynosiły 6.940 tys. zł. Równie wysoka progresja wyników finansowych została zanotowana przez Kupiec S.A. na poziomie zysku z działalności operacyjnej. W 1 kw. 2017 r. sięgnął on o 297 tys. zł wobec 57 tys. zł rok wcześniej, co było efektem stabilizacji obrotów z działalności spedycyjnej na poziomach znacznie przekraczających 3 mln zł miesięcznie. Spółka kontynuowała prace wdrożeniowe w zakresie uruchamiania dwóch nowych obszarów działalności: transportu krajowego i międzynarodowego małymi samochodami do 3,5 tony jako uzupełnienia spedycji ładunków 24 tonowych oraz obrotu ładunkami całopaletowymi we współpracy z dużym, europejskim operatorem logistycznym. Bardzo dobre wyniki finansowe Kupiec S.A. oraz dynamiczny rozwój  segmentu spedycji i jego bardzo dobre perspektywy skłoniły Zarząd Spółki do czasowego wstrzymania realizacji projektu wydzielenia z niej działalności operacyjnej w sektorze TSL.

„W marcu tego roku zanotowaliśmy obroty przekraczające 4 mln zł i mamy nadzieję utrzymać ten poziom w przyszłych miesiącach. Stąd już niedaleko do naszego celu strategicznego, czyli 50 mln zł obrotów rocznych. A takie poziomy pozwalają Spółce stabilnie się rozwijać i z optymizmem patrzeć w przyszłość.” – komentuje Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

Zarząd Spółki w dalszym ciągu bardzo dobrze ocenia perspektywy rozwoju spółki BVT S.A. Prowadzi ona konsekwentnie działania rozwojowe w zakresie swojej podstawowej działalności oraz w obszarze restrukturyzacji i zakupów wierzytelności z sektora bankowego. Kupiec S.A. realizuje także proces optymalizacji struktury wynajmu powierzchni biurowych w nabytym w 2016 r. biurowcu w Tarnowie. Obecnie prawie 94% dostępnej powierzchni jest wynajęte dwóm podmiotom oraz stanowi siedzibę Emitenta. Zarząd Spółki jest zadowolony z rezultatów prowadzonych działań i jest przekonany, że pozwolą one na generowanie coraz wyższego zysku z wynajmu powierzchni biurowej.

„Inwestycje w nieruchomości to bardzo stabilna działalność z długofalową perspektywą. Moje dotychczasowe, ponad roczne doświadczenia z tą branżą nastrajają bardzo optymistycznie. Nie wykluczam, że po ustabilizowaniu się tej inwestycji będziemy rozważali kolejną, bowiem nie brakuje nam ciekawych propozycji.” – dodaje Prezes Wróblewski.

Kupiec S.A. jest głównym akcjonariuszem notowanej na rynku NewConnect Spółki BVT S.A. i posiada akcje stanowiące 42,90% udziału w jej kapitale zakładowym oraz 44,37% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. Emitent należy do segmentu rynku NewConnect – NC Focus.