Zmiany w składzie Zarządu Mabion S.A.

Julita Balcerek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych, COO Mabion
  • 8 listopada 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała dr n. med. Julitę Balcerek w skład Zarządu Spółki na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Operacyjnych
  • Julita Balcerek będzie odpowiadała za zarządzanie, nadzorowanie i integrację obszarów operacyjnych w Spółce, jak również planowaną w ramach drugiego etapu realizacji strategii budowę nowego zakładu produkcyjnego Mabion 2
  • Rozdzielenie kompetencyjne części naukowej i jakościowej od operacyjnej oraz rozszerzenie składu Zarządu to kolejny etap transformacji Mabion w spółkę o profilu CDMO

„Wraz z rozpoczęciem współpracy z Novavax w 2021 roku Mabion zainicjował transformację modelu biznesowego, którego koncepcja wykrystalizowała się jednoznacznie wraz z przyjęciem Strategii 2023-2027 w kwietniu bieżącego roku. Reorganizacja struktury zarządzania Spółką i poszerzenie składu Zarządu będą w naszym przekonaniu korzystne dla Spółki, jej akcjonariuszy oraz innych interesariuszy, w tym pracowników. Julita Balcerek swoją wieloletnią pracą w Mabion udowodniła, że jest menedżerem potrafiącym zorganizować i zoptymalizować kluczowe procesy operacyjne w Spółce, czego doskonałym przykładem były wzorowo poprowadzone transfer i walidacja procesu wytwarzania szczepionki białkowej firmy Novavax. Powołując Julitę Balcerek – wieloletniego Dyrektora ds. Operacyjnych i Naukowych – na stanowisko Członka Zarządu i Dyrektora ds. Operacyjnych wyrażamy jako Rada Nadzorcza nasze pełne poparcie dla dalszych wysiłków transformacyjnych zarządu w rozszerzonym składzie”mówi Robert Koński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Mabion S.A.

Julita Balcerek, jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku biotechnologia. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w zakresie biologii molekularnej i komórkowej uczestnicząc w programie doktoratu wdrożeniowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W ramach projektu doktorskiego opracowała innowacyjną platformę do wyprowadzania stabilnych linii komórkowych do ekspresji białek rekombinowanych dla zastosowań biofarmaceutycznych. Julita Balcerek jest tegoroczną absolwentką Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA Uniwersytetu Łódzkiego oraz posiada kwalifikacje certyfikowanego Kierownika Projektu IPMA-C.

Julita Balcerek jest związana z Mabion S.A. od 2008 r., gdzie zbudowała zespół i jego kompetencje w zakresie rozwoju, wytwarzania i kontroli biologicznych produktów leczniczych. Pełniła funkcję Kierownika Projektu „Transferu i walidacji procesu wytwarzania szczepionki białkowej firmy Novavax”, zakończonego sukcesem i w efekcie podjęciem długoterminowej współpracy z Novavax w zakresie produkcji kontraktowej antygenu szczepionki przeciwko SARS-CoV-2. Julita Balcerek od lat projektuje i aktywni e wspiera rozwój kompetencji menedżerskich na poziomie wyższego i średniego szczebla zarządzania w Mabion. W ramach Programu Akademia Lidera, który zaprojektowała i wdrożyła w 2021 r., wspiera liderów zespołów w budowaniu kompetencji zarządczych.

Po dokonanych zmianach osobowych podział kluczowych obszarów i zadań w Spółce na poziomie Zarządu jest następujący:

  • Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, CEO – kieruje pracami zarządu i koordynuje pracę pozostałych członków zarządu. Do głównych zadań Prezesa Zarządu należy opracowanie strategii biznesowej Spółki i jej polityki inwestycyjnej oraz pozyskiwanie partnerów biznesowych i strategicznych dla Spółki. Prezes Zarządu odpowiada również za zarządzanie ryzykiem, obszar obowiązków informacyjnych i relacji inwestorskich oraz nadzór nad poprawnością realizacji działalności operacyjnej i finansowej Spółki.
  • Julita Balcerek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych, COO – odpowiedzialna za zarządzanie, nadzorowanie i integrację obszarów operacyjnych w Spółce w zakresie działań rozwojowych, wytwórczych, inwestycyjnych oraz utrzymania ruchu i kwalifikacji. Odpowiada za tworzenie i implementację nowych technologii procesowych oraz rozwój analityki charakteryzującej produkty i procesy biologiczne. Nadzoruje aktywności związane z procesami zakupowymi, magazynowymi, transportu i inwestycji.
  • Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, CFO – odpowiedzialny za zarządzanie polityką finansową Spółki. Odpowiada za pozyskiwanie finansowania, raportowanie zarządcze w tym tworzenie planów finansowych Spółki oraz księgowość i sprawozdawczość finansową.
  • Sławomir Jaros, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Naukowych i Jakościowych, CSO, CQO – odpowiedzialny za kształtowanie polityki naukowej i jakościowej Spółki, tworzenie, wdrażanie i zapewnienie strategii regulacyjnej i jakościowej oraz rozwój i wdrażanie rozwiązań informatycznych firmy wspierającej rozwój Spółki. Ponadto uczestniczy w procesach planowania i wdrażania w zakresie nowych technologii i usług. Dodatkowo, wspiera obszar Rozwoju Biznesu w budowaniu relacji biznesowych i branżowych służących rozwojowi Spółki.
  • Adam Pietruszkiewicz, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, CCO – odpowiedzialny za rozwój biznesu Spółki, pozyskiwanie nowych klientów, budowanie nowych relacji branżowych oraz prowadzenie wybranych projektów strategicznych związanych z ekspansją międzynarodową Spółki. Z jego inicjatywy został zainicjowany i rozpoczęty kontrakt z kluczowym klientem Spółki – Novavax.
Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.
Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.

„Przeprowadzone zmiany to kolejny etap transformacji Mabion w kierunku CDMO. Rozdzielenie funkcji wytwórczych i kontrolnych jest standardem i dobrą praktyką w branży. Takie podejście gwarantuje, iż produkt końcowy usług CDMO jest realizowany zgodnie z regulacjami i wytycznymi, co jest z kolei kluczowe z punktu widzenia możliwości rejestracji, komercjalizacji oraz bezpiecznego leczenia pacjentów. Podział zarządzania tymi obszarami wpisuje się w transformację Mabion i jest również podyktowany oczekiwaniami naszych klientów oraz naszym przekonaniem co do konieczności nieustannego zwiększenia naszej wydajności i skuteczności procesowej. Dołączenie do Zarządu Julity Balcerek przyczyni się do dalszego udoskonalenia naszych procesów i pozwoli na osiągnięcie tych ambitnych celów. Dodatkowo, zwiększona aktywność Sławomira Jarosa w obszarze naukowym pozwoli rozbudować portfolio usług zgodnie z najnowszymi technologiami i oczekiwaniami klientów. Nowa definicja ról w Zarządzie umożliwi również większe zaangażowanie Sławomira Jarosa w procesy rozwoju biznesu, gdzie niezbędna jest jego szeroka wiedza i relacje w branży”komentuje Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.