ABS Investment S.A. wchodzi do indeksu NCIndex30

gielda

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, została zakwalifikowana w skład portfela indeksu NCIndex30. Obecność w gronie najbardziej płynnych spółek z alternatywnego rynku świadczy o skuteczności podejmowanych przez Zarząd działań.

 Emitent wejdzie w skład portfela indeksu NCIndex30 po sesji w dniu 18.12.2015 r., kiedy to przeprowadzona zostanie przez GPW w Warszawie jego kwartalna rewizja. Udział ABS Investment S.A. w tym indeksie wyniesie 1,38%. NCIndex30 jest indeksem trzydziestu najbardziej płynnych spółek z rynku NewConnect, a zakwalifikowanie Spółki w skład jego portfela jest bardzo dużym wyróżnieniem oraz potwierdza efektywność w realizacji założeń przyjętej strategii rozwoju, także w odniesieniu do obecności na rynku kapitałowym. Jest to także istotny krok w kierunku budowy pozytywnego wizerunku Emitenta.

„Wejście ABS Investment do indeksu NCIndex30 uważam za duży sukces i wyróżnienie. Niewątpliwie wzrośnie rozpoznawalność Spółki i jej wiarygodność. Zdarzenie to w znaczącym stopniu pomoże nam również w utrwaleniu wizerunku ABS jako firmy o mocnych fundamentach i przejrzystej strategii, która przyciąga do siebie nowych akcjonariuszy i inwestorów.” – mówi Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

 Spółka konsekwentnie realizuje przyjętą strategię rozwoju, co pozwala jej poprawiać wyniki finansowe. Bardzo dobrze wygląda również sytuacja w spółkach portfelowych, zwłaszcza w tych 10-ciu kluczowych, z których każda w tym roku poprawiła swoje wyniki finansowe. Wartość portfela inwestycyjnego ABS Investment S.A. wynosiła na koniec 3 kw. 2015 r. blisko 19 mln zł. W jego skład wchodziło 20 spółek publicznych oraz 6 niepublicznych. Dobre decyzje inwestycyjne oraz wieloetapowy proces doboru spółek portfelowych w oparciu o przyjęte kryteria pozwolił Emitentowi zbudować portfel inwestycyjny, który jest odporny na sytuację rynkową. Spółka planuje także dokonać w najbliższym czasie kolejnych inwestycji w kapitałowych, m.in. w podmioty zajmujące się zarządzaniem gospodarką odpadami oraz ich przetwarzaniem, innowacyjnymi i odnawialnymi źródłami energii, a także specjalistycznymi usługami teleinformatycznymi.

„W naturalny sposób wzrost zainteresowania ABS to pochodna identycznego zjawiska w większości notowanych spółkach portfelowych. Dobre wyniki finansowe spółek z portfela ABS, napływ kapitału do nich z różnych źródeł oraz duża popularność tych spółek na rynku spowodowały również lawinowy napływ nowych projektów do ABS, co z kolei pozwala na komfort ich wyboru do realizacji. Prowadzimy równocześnie analizę i negocjacje warunków dla kilku projektów, tak aby ostatecznie wybrać do realizacji te najciekawsze na możliwie najlepszych warunkach. W konsekwencji portfel ABS staje się coraz lepszy, wyniki ulegają systematycznej poprawie, a marka ABS staje się coraz bardziej rozpoznawalna.” – dodaje Prezes Jarosz.

Prognoza finansowa ABS Investment S.A. zakłada wypracowanie w 2015 r. zysk brutto w przeliczeniu na 1 akcję w przedziale 0,48 zł – 0,52 zł. Z kolei prognozowana wartość aktywów Spółki na koniec 2015 r. (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) w przeliczeniu na 1 akcję ma wynosić od 3,00 zł do 3,30 zł. Emitent prowadzi również dwa programy skupu akcji własnych: Skup A, prowadzony poprzez transakcje sesyjne oraz Skup B, realizowany w ramach zapisów do sprzedaży akcji. W tym roku ABS Investment S.A. wypłacił także dywidendę w wysokości 0,03 zł na akcję z zysku wypracowanego w poprzednich latach.

ABS Investment S.A. w 3 kw. 2015 r. osiągnął 1.418 tys. zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 136 tys. zł. Narastająco, po 3 kw. 2015 r. Spółka wypracowała już zysk netto w kwocie 2.706 tys. zł.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu.