Kto sporządza i zatwierdza sprawozdanie finansowe?

0

sprawozdanie finansoweSprawozdanie finansowe to najważniejszy raport wielu podmiotów gospodarczych. Jego rolą jest w uporządkowany sposób przedstawić sytuację majątkową oraz finansowe wyniki działalności danej jednostki. Komu można powierzyć przygotowanie takiego dokumentu? Kto zajmuje się jego zatwierdzeniem? Gdzie i w jakim terminie należy go złożyć? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.

Podkreślenia wymaga fakt, że sprawozdanie finansowe nie jest przeznaczone wyłącznie na wewnętrzne potrzeby jednostki – należy je również złożyć w takich instytucjach jak Krajowy Rejestr Sądowy czy Urząd Skarbowy. Obowiązek corocznego sporządzania takiego dokumentu spoczywa jednak wyłącznie na podmiotach prowadzących księgi rachunkowe. Co ważne, dotyczy on zarówno podmiotów zobligowanych do prowadzenia księgowości pełnej przez przepisy Ustawy o rachunkowości, jak i tych, które samodzielnie wybrały ten system ewidencyjny. Sprawozdania finansowe zobowiązane są zatem sporządzać nie tylko osoby prawne, na przykład spółki z o.o. oraz kapitałowe, ale również te spółki osób fizycznych i firmy jednoosobowe, które stosują pełną księgowość.

Kto i w jakim terminie przygotowuje sprawozdanie finansowe jednostki?

Sprawozdanie finansowe przygotowywane jest najczęściej przez zatrudnionego w jednostce specjalistę z zakresu księgowości, lub ewentualnie biuro rachunkowe, któremu na mocy odpowiedniej umowy jednostka powierzyła prowadzenie swojej księgowości. Na to drugie rozwiązanie chętnie decydują się zwłaszcza te przedsiębiorstwa z sektora MSP, które prowadzą na tyle nieskomplikowaną działalność i rozliczenia finansowe, że są w stanie obejść się bez własnych działów księgowych i kadrowo-płacowych. Korzystając z usług zewnętrznego biura obniżają koszty prowadzenia księgowości, a zarazem zachowują pewność, że sprawami księgowymi, w tym sporządzaniem sprawozdań finansowych, zajmują się wykwalifikowani i kompetentni specjaliści.

Niezależnie komu jednostka powierza przygotowanie sprawozdania finansowego, musi ono zostać sporządzone w ciągu 3 miesięcy licząc od dnia bilansowego; jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, a tak jest najczęściej, dzień ten przypada na 31 grudnia.

Księgowość online a sporządzanie sprawozdań finansowych

Wielu drobnych przedsiębiorców, rozliczających swoją działalność w uproszczony sposób, na przykład za pomocą księgi przychodów i rozchodów czy też ryczałtu ewidencjonowanego, wybiera nowoczesną księgowość online. To szczególnie nie dziwi, bo zapewnia ona możliwość korzystania z bogatszej funkcjonalności niż usługi stacjonarnych biur rachunkowych, za podobną a nierzadko nawet niższą cenę.

Co ważne, na rynku można spotkać również takie usługi księgowości internetowej jak ING księgowość (https://www.ingksiegowosc.pl/ksiegowosc-pelna/doradcy-ksiegowi-kadry), które są kierowane do firm z sektora MSP i grup kapitałowych prowadzących księgi rachunkowe. Dzięki nim, klient uzyskuje dostęp do licznych udogodnień z szeroko rozumianego obszaru księgowego: szybkiego księgowania dokumentów przez specjalistów, obsługi kadrowo-księgowej czy konsultacji z zakresu przepisów księgowych. Co więcej, doradcy księgowi zapewniają też wsparcie podczas ewentualnych kontroli skarbowych, prowadzą księgi rachunkowe, a także sporządzają sprawozdania finansowe. Klient może kontaktować się z nimi zarówno telefonicznie, jak i korzystając ze specjalnego komunikatora w serwisie internetowym ING – w żadnej sprawie nie musi fatygować się do stacjonarnej placówki biura.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego – co oznacza i kto jest za nie odpowiedzialny?

Z przepisów Ustawy o rachunkowości wynika, że sporządzone sprawozdanie finansowe musi zostać zatwierdzone przez kierownika jednostki w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli najczęściej nie później niż 30 czerwca. Dla porządku warto przypomnieć, że w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa, kierownikiem jednostki jest:

  • w spółkach akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością – członek zarządu lub innego organu zarządzającego,
  • w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariusz prowadzący sprawy firmy,
  • w spółkach jawnych i cywilnych – wspólnicy prowadzący sprawy spółki,
  • w spółkach partnerskich – wspólnicy prowadzący sprawy spółki lub ewentualnie ustanowiony zarząd,
  • w firmach osób fizycznych – właściciel, czyli osoba prowadząca działalność.

Kierownik jednostki zatwierdza sprawozdanie finansowe składając na nim swój podpis, co jest równoznaczne z tym, że przyjmuje odpowiedzialność za rzetelność i prawdziwość zawartych w nim informacji, a także ich zgodność z przepisami Ustawy o rachunkowości. Poza tym, na dokumencie musi znaleźć się również podpis osoby odpowiedzialnej za powadzenie ksiąg rachunkowych jednostki.

Gdzie i do kiedy należy złożyć sprawozdanie finansowe?

Kierownik jednostki zobowiązany jest złożyć sprawozdanie finansowe w odpowiednim rejestrze sądowym, w terminie 15 dni licząc od momentu jego zatwierdzenia. Dodatkowo, do składanego dokumentu dołącza odpis uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz podziału zysku bądź pokryciu straty w danym roku obrotowym, a także opinię biegłego rewidenta – jeśli podmiot podlega wymogowi badania sprawozdania.

W praktyce, wspomniane terminy dotyczące sporządzania i składania sprawozdań finansowych odnoszą się do podmiotów, które podlegają przepisom Ustawy o rachunkowości oraz obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku prowadzących księgi rachunkowe jednoosobowych działalności osób fizycznych czy spółek cywilnych osób fizycznych kwestia ta wygląda inaczej. Podmioty te, nie składają sprawozdania finansowego w KRS, lecz w Urzędzie Skarbowym – wraz z roczną deklaracją podatkową. Dla nich, ostatecznym terminem złożenia tego dokumentu jest zatem 30 kwietnia, czyli graniczna data składania rocznego zeznania podatkowego PIT.