Wzrost i kapitał kluczem do zrównoważonego rozwoju

zysk

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao po trzech kwartałach 2015 r. wyniósł 1 854 mln złotych, co pozwoliło na osiągnięcie zwrotu na kapitale ROE 10,4%, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 17,7%. Bank kontynuował szybszy niż rynek wzrost wolumenów, zarówno w kredytach, rosnących o +11,4%  r/r, jak i w depozytach, które powiększyły się o +6,3% r/r. Wartość nowych kredytów detalicznych udzielonych w ciągu trzech kwartałów przekroczyła 10 miliardów złotych.

Skonsolidowany zysk netto po 9 miesiącach 2015 roku wyniósł 1 854 mln zł, (-8,4% r/r), również dzięki wsparciu wynikiem netto osiągniętym w trzecim kwartale w wysokości 610 mln zł. Wyniki odzwierciedlają solidny rozwój działalności biznesowej, co częściowo skompensowało wpływ czynników zewnętrznych, takich jak spadek stopy lombardowej oraz stawki interchange, a także zwiększone opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych.

Zysk operacyjny brutto wyniósł 2 870 mln zł w efekcie osiągnięcia dochodów operacyjnych w wysokości 5 291 mln zł, na które złożył się spadek wyniku odsetkowego w środowisku niższych stóp procentowych do 3 106 mln zł oraz wynik prowizyjny w wysokości 1 502 mln zł, a także spadek kosztów operacyjnych o -2,2% r/r do wysokości 2 421 mln zł, z wyłączeniem opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych.

Marża odsetkowa netto na poziomie 2,73% odzwierciedla efekt redukcji stóp procentowych.

Pekao odnotował dalsze przyspieszenie wzrostu kredytów o +11,4% r/r, do poziomu 129 541 mln zł, jednocześnie utrzymując solidny wzrost depozytów o +6,3% r/r do poziomu 132 228 mln zł.

Kredyty detaliczne, wsparte wzrostem kwartalnym o +1,3%, wzrosły o +9,9% r/r i osiągnęły poziom 52 428 mln zł. W ciągu trzech kwartałów szczególnie mocno wzrosła wartość nowych kredytów detalicznych, która przekroczyła 10,1 mld zł.

Portfel kredytów korporacyjnych wzrósł o +12,4% r/r i osiągnął poziom 77 113 mln zł. Wzrost był wsparty solidnym wynikiem kluczowych kredytów korporacyjnych w trzecim kwartale, które wzrosły o +5,2% kw/kw.

W 3 kwartale Bank osiągnął dwucyfrowy wzrost depozytów detalicznych o +11,6% r/r do poziomu 60 639 mln zł, co zostało wsparte solidnym wzrostem kwartalnym o +3,3%. Depozyty korporacyjne utrzymano na wysokim poziomie 71 590 mln zł, + 2,2% r/r.

Bank Pekao rósł szybciej niż rynek we wszystkich wybranych segmentach rynku, powiększając swoje udziały rynkowe zarówno w depozytach, jak i kredytach.

Dalszej poprawie uległy wszystkie kluczowe parametry obrazujące jakość aktywów. Koszty ryzyka zostały obniżone do 49 pkt, wskaźnik kredytów nieregularnych zmniejszył się do poziomu 6,3%, natomiast wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do 70,8%.

„Ponownie osiągnęliśmy dobre wyniki, dzięki szybszemu niż rynek wzrostowi wolumenów. Patrzymy z pewnością na naszą zdolność kontynuacji szybszego niż rynek wzrostu, jako że nasza silna baza kapitałowa będzie dodatkowo nabierać na znaczeniu – powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.