Zmiany w upadłości konsumenckiej już w 2019 roku?

sąd prawo

Dnia 14 maja bieżącego roku Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe. W przypadku przegłosowania tejże ustawy w sejmie, a następnie opublikowania w Dzienniku Ustaw, dłużnicy zyskają poważne oręże do walki z problemami natury finansowej. Skoro zmiana przepisów z 31 grudnia 2014 roku umożliwiła tysiącom dłużników na umorzenie zobowiązań, to trzeba się spodziewać, że zbliżająca nowelizacja kilkukrotnie pomnoży ten wynik.

Upadłość konsumencka 2019” ma zmienić w ogromnej mierze zasady, na podstawie których sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają taką ewentualność, gdy dłużnik stał się osobą niewypłacalną. Dodatkowo, niewypłacalność nie mogła powstać na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Dłużnik nie mógł też dopuścić się pogłębiania tego stanu celowo lub rażąco niedbale. Oprócz tychże okoliczności sądy weryfikowały m.in. to, czy dłużnik miał obowiązek złożenia wniosku o upadłość w przeszłości (dotyczy byłych przedsiębiorców) lub czy występuje wobec dłużnika stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądowym skarga pauliańska.

Upadłość konsumencka po nowelizacji ma być dostępna dla osób, wobec których występuje jedynie stan niewypłacalności. Przyczyny tego stanu nie będą weryfikowane na etapie składania wniosku o ogłoszenie upadłości. Będą miały istotne znaczenie w kontekście planu spłaty wierzycieli, których dotychczas mógł być ustalony na maksymalnie 36 miesięcy. Jeśli wobec dłużnika zostanie upadłość konsumencka na nowych zasadach, to ewentualna wina umyślna lub rażące niedbalstwo będą wpływały na wydłużenie okresu spłaty (do 84 miesięcy).

Kolejną istotną zmianą będzie możliwość skorzystania z uproszczonej procedury, która będzie przewidziana dla osób niebędących przedsiębiorcami i nieposiadającymi majątku. Projekt przewiduje również możliwość zawarcia układu przez dłużnika z wierzycielami, lecz pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego. Doradca będzie nadzorował przebieg całego procesu, co ma zdecydowanie ograniczyć udział sądu w tego typu postępowaniach.

Nowelizacja nie przewiduje możliwości umorzenia zobowiązań takich jak: alimenty, odszkodowanie na osobie, grzywna, czy wierzytelność niewskazana we wniosku o ogłoszenie upadłości. Katalog wierzytelności, z których dłużnik docelowo może uzyskać oddłużenie będzie zatem ten sam.