Szczecin na mapie nowoczesnych usług biznesowych

biuro

Szczecin należy do grona dziesięciu najważniejszych ośrodków nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Miasto ma duży potencjał inwestycyjny, o czym świadczyć może wzrost zatrudnienia w sektorze w ciągu ostatnich trzech lat, który wyniósł 47%. Obecnie działające tu 43 centra usług, zatrudniają̨ 5 600 osób, ale prognozy wskazują, że w 2025 roku może to być już 10 000 pracowników.

Miasto jest dynamicznym ośrodkiem, konkurencyjnym w zakresie obsługi szerokiego spektrum procesów biznesowych i rozwoju nowych technologii. – Szczecin buduje swoją pozycję na polskiej mapie nowoczesnych usług, które stają się̨ jednym z wyróżniających elementów jego krajobrazu gospodarczego. Rozwijający się w mieście sektor tworzą obecnie 43 centra usług zatrudniające 5600 osób. Wzrost zatrudnienia w tych jednostkach od początku 2016 r. wyniósł 47%. Oznacza to, że w okresie ostatnich 3 lat, w mieście powstało blisko 2 tys. nowych miejsc pracy w branży. Wzrost ten utrzyma się w kolejnych latach. Prognozujemy, że w 2025 roku liczba zatrudnionych w centrach usług biznesowych w Szczecinie sięgnie 10 000 pracowników – komentuje Janusz Górecki, szef zespołu badawczego ABSL.

Specjalizacje Szczecina

W Szczecinie funkcjonują centra usług z 11 państw. Poza polskimi podmiotami, największa część firm pochodzi z krajów nordyckich i Niemiec. Warto podkreślić, że Szczecin charakteryzuje się̨ najwyższym w Polsce udziałem firm z krajów nordyckich w strukturze zatrudnienia centrów usług. Podmioty z Danii, Szwecji, Norwegii czy Finlandii zatrudniają blisko 1/3 pracowników sektora w mieście (32%).

Największym pracodawcą z sektora są centra IT zatrudniające w Szczecinie 2,5 tys. osób, co oznacza 45% udział w strukturze zatrudnienia sektora w mieście (aż o 12 pp. więcej niż w skali całego kraju). Wartą podkreślenia specjalizacją szczecińskich centrów IT są usługi dla branży automotive – Szczecin pod względem liczby firm, które opracowują oprogramowanie dla tej branży jest znaczącym ośrodkiem w Polsce i Europie. Szczecińskie centra usług biznesowych rozwijają̨ się̨ nie tylko w zakresie poziomu zatrudnienia, ale też pod kątem zakresu i poziomu zaawansowania obsługiwanych procesów. Odchodzi się̨ od prostych procesów transakcyjnych na rzecz tych bardziej kompleksowych.

Dlaczego Szczecin? Talenty i czyste powietrze

Szybki rozwój usług biznesowych w mieście otwiera przed absolwentami uczelni wyższych nowe możliwości zawodowe, a specjalistów składnia do pozostania i rozwijania swojej kariery właśnie w stolicy województwa zachodniopomorskiego. Do Szczecina chętnie napływają̨ studenci z zagranicy, w tym głownie z Niemiec i Norwegii. Studiuje tu ponad 1 400 cudzoziemców. To ważna informacja dla przedsiębiorców poszukujących osób biegle posługujących się̨ w mowie i piśmie więcej niż̇ dwoma językami. W całym województwie zachodniopomorskim studiuje blisko 40 tys. osób o różnorodnych kompetencjach niezbędnych do pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Szczecin to miasto, które wciąż̇ się̨ rozwija i rozszerza ofertę̨ edukacyjną wpływającą pozytywnie na poziom konkurencyjności miasta jako ośrodka nowoczesnych usług dla biznesu. Należy zaznaczyć, że szczeciński rynek pracy charakteryzują̨ niższe koszty operacyjne w porównaniu do większych ośrodków miejskich, w których rozwijają̨ się̨ centra usług w Polsce.

Jeśli przyjrzymy się bliżej jakości obsługiwanych procesów w szczecińskich centrach usług wspólnych, to zobaczymy, że powoli odchodzi się tu od prostych procesów transakcyjnych na rzecz tych bardziej kompleksowych. Prężnie rozwija się tu także sektor BPO. To też otwiera nowe możliwości zawodowe przed absolwentami zachodniopomorskich uczelni wyższych, a specjalistów z województwa skłania do pozostania w regionie – podkreśla Magdalena Gubska, team leader Professionals Randstad Polska. Należy zaznaczyć, że szczeciński rynek pracy charakteryzują̨ niższe koszty operacyjne w porównaniu do większych ośrodków miejskich, w których rozwijają̨ się̨ centra usług w Polsce.

Sukcesywnie poprawia się jakość życia jego mieszkańców. – Wyniki rankingów porównujących miasta w rożnych kategoriach i dane statystyczne potwierdzają, że w naszym mieście żyje się dobrze. Od dłuższego czasu obserwujemy wyraźny spadek poziomu bezrobocia, a to co nas wyróżnia na tle innych samorządów to racjonalnie prowadzona polityka finansowa i wysoki poziom bezpieczeństwa. Jesteśmy jednym z niewielu dużych polskich miast o bardzo dobrej jakości powietrza. Sprzyjają̨ temu tereny zielone czy rozbudowany system ścieżek rowerowych. Dobrze funkcjonująca oferta transportu publicznego, z nowoczesnymi autobusami i tramwajami pozwala naszym mieszkańcom wygodnie dojechać do pracy, bez korków – mówi Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin. Według danych GUS 18,5% powierzchni miasta zajmują̨ tereny zielone – lasy, parki, zieleńce i zieleń́ osiedlowa. Z kolei według danych zebranych przez Polski Alarm Smogowy, Szczecin należy do grupy 10 dużych polskich miast o najlepszej jakości powietrza. W ciągu ostatnich 6 lat sieć dróg rowerowych w mieście rozbudowano o 50%, uruchomiono także system rowerów miejskich, w ramach którego mieszkańcy miasta mogą̨ korzystać́ z 742 rowerów i 87 stacji.

Na wysoką jakość życia w mieście wpływa także bogata oferta kulturalna. Szczecin ma również dobrze rozwiniętą sieć hoteli i centrów konferencyjnych, co jest istotnym elementem dla inwestujących w mieście firm. Mieszkańcy Szczecina najbardziej doceniają̨ miasto w kategoriach: samorząd, środowisko i bezpieczeństwo. Działalność szczecińskiego samorządu zaliczana jest do grupy najlepiej ocenianych w Polsce. W Szczecinie znajduje się̨ wiele unikatowych w skali międzynarodowej obiektów, które zachęcają̨ turystów do wizyty w mieście, a także są̨ miejscem organizacji imprez kulturalnych.

Szczecin otwarty na nowe inwestycje

Szczecin wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, oferując im wszechstronne wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Odpowiadają̨ za to Wydział Zarządzania Projektami w Urzędzie Miasta Szczecin oraz Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. Obsługa inwestorów na najwyższym poziomie w połączeniu z atrakcyjnym położeniem miasta i szerokim dostępem do kadry o wysokich kwalifikacjach sprawiają̨, że Szczecin jest bardzo interesującym miejscem dla działalności skupionych wokół nowoczesnych usług biznesowych.

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Szczecinie sięgają 160 000 mkw., co daje miastu ósme miejsce pod względem wielkości rynku w Polsce. Kolejne 44 000 mkw. w budowie oznacza nowe możliwości rozwoju dla firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, na który obecnie przypada około 30% wynajętej powierzchni biurowej w mieście.

Karol Patynowski, Dyrektor ds. Rynków Regionalnych, JLL
Karol Patynowski, Dyrektor ds. Rynków Regionalnych, JLL

Rynek biurowy w Szczecinie jest najmniejszy wśród głównych aglomeracji w Polsce, jednak odznacza się znaczącym potencjałem rozwoju. Potwierdzeniem zapotrzebowania na nowoczesne biura w mieście jest jeden z najniższych poziomów pustostanów w istniejących projektach w Polsce, jak również wysoki stopień wynajęcia obecnie realizowanych projektów. Co więcej, stawki czynszu w Szczecinie pozostają̨ niezwykle atrakcyjne w porównaniu do największych lokalizacji biznesowych w kraju- dodaje Karol Patynowski, Dyrektor ds. Rynków Regionalnych, JLL.