Udział inwestorów zagranicznych na polskim rynku hurtowych obligacji spadł do 26%

forex giełda

We wtorek utrzymywała się presja na spadek rentowności obligacji skarbowych, co widać było szczególnie na dłuższym końcu krzywej. W przypadku wyceny papierów o krótszych terminach wykupu negatywny wpływ mają jeszcze wypowiedzi sugerujące podwyższone ryzyko podwyżek stóp procentowych w Polsce. W takim tonie utrzymana była m.in. wtorkowa wypowiedź K. Zubelewicza z RPP. Polskie długoterminowe papiery zyskiwały na wartości głównie dzięki pozytywnym trendom na globalnym rynku długu, wynikającym z obaw o trwałość wzrostu gospodarczego na świecie. W efekcie rentowności polskich DS1029 spadły już do 2,78%. W najbliższych latach papiery skarbowe będą wzmacniać zmiany w zakresie systemu emerytalnego. W Europie obawy potęguje jeszcze niepewna sytuacja fiskalna Włoch (widoczna w postaci rosnących rentowności obligacji tego kraju) zmuszając EBC do przerwania procesu „normalizacji” polityki pieniężnej.

W najbliższych dniach spadki rentowności obligacji powinny być kontynuowane. W przypadku papierów 2-letnich powinny się one zatrzymać w przedziale 1,60%-1,65%, natomiast w sektorze 10 lat w okolicy 2,70%. W krótkim terminie wspomniany trend wspierać będzie rosnąca awersja do ryzyka na świecie, ale też i pozytywna sytuacja na rynku pierwotnym. W tym kontekście warto pamiętać, że MF pod koniec miesiąca poda czerwcowy kalendarz aukcji. Oczekiwać można, że w przyszłym miesiącu odbyć się powinny dwie aukcje z łączną sprzedażą ok. 9 mld PLN (w dużej części na aukcji zamiany). Poza samą wartością emisji dla inwestorów ważne jest też to, że prognozowana umiarkowana podaż wynika bardziej z decyzji resortu finansów ograniczającej sprzedaż niż z samego braku popytu. Dowodem mogą być wyniki ostatnich aukcji zamiany. Popyt okazał się na nich wysoki, a mimo to MF emitowało mniej papierów niż mogło. Wynikać to mogło nie tylko z wysokiej realizacji potrzeb pożyczkowych i płynności, ale również z prognozowanej dobrej realizacji budżetu.

W najbliższych latach papiery skarbowe będą wzmacniać zmiany w zakresie systemu emerytalnego. Po 1 lipca zacznie działać system PPK. Wartość napływów począwszy od 2020 r. szacować można na ok. 12-15 mld PLN rocznie (w 2019 r. program obejmie jedynie duże firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników). Mniej więcej połowa z tej kwoty może trafić na krajowy rynek długu, wypierając jednocześnie kapitał zagraniczny (już teraz ma on jedynie ok. 26% udziału w rynku). Dodatkowo we wtorek podano szczegóły zmian systemu OFE. Z punktu widzenia krajowego rynku długu ważne jest to, że długoterminowo duża część aktywów funduszy będzie prawdopodobnie alokowana w kierunku obligacji. Łącznie do IKE miałoby trafić ok. 130 mld PLN, jeśli 80% uprawnionych przystąpi do systemu (od tej kwoty trzeba odliczyć opłatę ok. 20 mld PLN). Jednocześnie nałożony został limit minimalnego zaangażowania w akcje (90%), który będzie mógł być obniżany o 2,5 pkt. proc. co roku. W ujęciu nominalnym dawałoby to rocznie ok. 3 mld PLN wolnych środków, które m.in. mogłyby trafić na rynek długu (w tym również na zakupy aktywów na rynkach zagranicznych). Podliczając zatem wspomniane zmiany od przyszłego roku na rynek długu trafiać może blisko 10 mld PLN nowych środków rocznie.

Wykres dnia: Udział inwestorów zagranicznych na polskim rynku hurtowych obligacji spadł do 26%.

Udział inwestorów zagranicznych na polskim rynku hurtowych obligacji
Źródło: Ministerstwo Finansów

Autor/Źródło: Mirosław Budzicki / PKO Bank Polski