WZA Pylon S.A. zdecyduje 30 czerwca o emisji akcji z prawem poboru

Mikołaj Rubeńczyk, przewodniczący RN Pylon SA
Mikołaj Rubeńczyk, przewodniczący RN Pylon SA

Już 30 czerwca 2016 roku walne zgromadzenie akcjonariuszy Pylon S.A. –zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji serii H, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Celem ewentualnej emisji akcji będzie pozyskanie kapitału na sfinansowanie zobowiązań wynikających z zakupu nieruchomości przemysłowej w Jarocinie, którą spółka nabyła w styczniu 2016 roku z zamiarem przeniesienia i rozszerzenia dotychczasowej działalności produkcyjnej.

Jednocześnie – w związku z rozważaną emisją akcji, jak też aktywnymi działaniami inwestycyjnymi oraz nowo przyjętą strategią ekspansji zagranicznej na lata 2016-2020 – zarząd Pylon S.A. przeprowadzi w najbliższym czasie indywidualne i grupowe spotkania z inwestorami oraz akcjonariuszami spółki. Dokładne terminy, miejsce spotkań i sposób rejestracji zostaną podane do publicznej wiadomości – zgodnie z obowiązkiem informacyjnym oraz kodeksem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” – w formie raportu giełdowego.

Kluczowym założeniem inwestycji środków pozyskanych przez Pylon S.A. z ewentualnej emisji akcji z prawem poboru ma być maksymalne ograniczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego, zawartej przez spółkę z Alior Bank S.A. oraz uregulowanie – w drodze objęcia akcji nowej emisji – należności względem PH „Maks” Sp. z o.o., stanowiącej wkład własny w ramach zakupu nieruchomości przeznaczonej pod działalność produkcyjną. Rozwiązanie to pozwoli spółce na długofalowe uwolnienie znacznych środków finansowych, umożliwiających dalszy, intensywny rozwój w kraju i poza jego granicami. Ewentualna emisja akcji miałaby miejsce nie wcześniej niż na przełomie III i IV kwartału 2016 roku, przy cenie emisyjnej nie niższej niż 0,22 zł za jedną akcję.

Kapitał zakładowy Pylon S.A. dzieli się obecnie na 15.092.694 akcji o łącznej wartości nominalnej 1 509 269,4 zł i może zostać podwyższony – w drodze ewentualnej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,1 zł – do kwoty nie większej niż 3.018.538,8 zł.

Przeprowadzenie celowej emisji z prawem poboru akcjonariuszy jest w ocenie Zarządu i Rady Nadzorczej Pylon S.A. najbardziej optymalnym narzędziem refinansowania zobowiązań z tytułu zakupu zabudowanej nieruchomości przemysłowej w Jarocinie. Co więcej, emisja nowych akcji – przy uwzględnieniu szeroko zakrojonych planów inwestycyjnych naszej spółki i jednoczesnej intensyfikacji działań eksportowych w ramach strategii ekspansji zagranicznej, przyjętej na lata 2016-20120 – może znacząco przyczynić się do dynamicznego rozwoju naszego biznesu i zapewnić tym samym wzrost wartości Pylon S.A. w kolejnych latach – podkreśla Mateusz Jujka, prezes zarządu Pylon S.A.

Największą inwestycją Pylon S.A. w 2015 roku był zakup i wdrożenie za kwotę 1,68 mln zł – pozyskanej dzięki zaangażowaniu w projekt EBC Incubator Sp. z o.o. – zaawansowanej technologii umożliwiającej produkcję przetworników elektroakustycznych marki Pylon Audio, w które docelowo wyposażone zostaną wszystkie zestawy głośnikowe produkowane w Jarocinie. Rozszerzenie działalności produkcyjnej umożliwi spółce wzrost marży, a tym samym pozwoli w kolejnych latach zwiększać przychody, już nie tylko w oparciu o rosnący systematycznie wolumen sprzedaży produktów własnych.

Z kolei w styczniu 2016 roku Pylon S.A. kupił za 2,5 mln zł 1,09 ha nieruchomości zabudowanej w Jarocinie, na której jeszcze w 2016 roku uruchomi nowy zakład produkcyjny o łącznej powierzchni ponad 3,3 tys. m2. Rozszerzenie działalności produkcyjnej, a przy tym niższe koszty rat kredytu względem opłat związanych z dzierżawą dotychczasowego zakładu produkcyjnego oznaczają również dobrą perspektywę dla wzrostu przychodów i rentowności spółki w kolejnych latach.

Przy tak intensywnym rozwoju na poziomie infrastrukturalnym, produkcyjnym, sprzedażowym i biznesowym, jaki odnotowujemy na przestrzeni ostatnich dwóch lat, niezbędne są inwestycje w infrastrukturę produkcyjną. Stąd między innymi decyzja o zakupie własnej nieruchomości. Przeniesienie linii technologicznych do większego i znacznie lepiej przystosowanego do potrzeb Pylon Audio zakładu oznacza nie tylko zwiększenie naszego potencjału produkcyjnego, co jest niezbędne w przypadku systematycznie rosnącej liczby zamówień, ale również optymalizację kosztów operacyjnych przez obniżenie bieżących opłat związanych z dzierżawą nieruchomości. Ponadto, inwestycja we własną infrastrukturę produkcyjną to również zwiększenie możliwości produkcyjnych – już z uwzględnieniem nowego asortymentu – a tym samym potencjał do dynamicznej ekspansji Pylon Audio na rynki europejskie. Z tej perspektywy dokapitalizowanie spółki w drodze nowej emisji akcji, z której środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z zakupu nieruchomości, jest jak najbardziej uzasadnione – dodaje Mikołaj Rubeńczyk, przewodniczący Rady Nadzorczej Pylon S.A.

Intensywny rozwój Pylon S.A. oraz Pylon Audio następuje aktualnie w oparciu o własne źródła przychodów, jak też zewnętrzne formy finansowania. W I kwartale 2016 roku Pylon S.A. odnotował 0,87 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów własnych w porównaniu do 0,55 mln zł rok wcześniej. Początek 2016 roku okazał się dla polskiego producenta niezwykle atrakcyjny pod względem zbytu – krajowi konsumenci kupili w tym czasie aż 625 autorskich zestawów głośnikowych marki Pylon Audio w porównaniu do 359 rok wcześniej i 233 w pierwszych trzech miesiącach 2014 roku.

Z kolei, w 2015 roku Pylon S.A. osiągnął 52 proc. wzrost sprzedaży produktów własnych w ujęciu ilościowym i 59 proc. pod względem przychodów. W tym okresie producent sprzedał łącznie 1455 zestawów głośnikowych w odniesieniu do 957 w 2014 roku, dzięki czemu przychody spółki wyniosły narastająco po czterech kwartałach 2015 roku 2,29 mln zł w porównaniu do 1,44 mln zł rok wcześniej.

Jednocześnie spółka jest aktywnym beneficjentem programów unijnych, w ramach których wspierane są innowacyjne projekty technologiczne oraz firmy inwestujące w sektor Badań i Rozwoju (B + R). Łącznie w latach 2013-2015 marka Pylon Audio pozyskała z funduszy europejskich (wprost bądź na współfinansowane projekty) ok. 1,36 mln zł.