WZA Pylon S.A. zdecyduje 30 czerwca o emisji akcji z prawem poboru

0

Już 30 czerwca 2016 roku walne zgromadzenie akcjonariuszy Pylon S.A. –zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji serii H, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Celem ewentualnej emisji akcji będzie pozyskanie kapitału na sfinansowanie zobowiązań wynikających z zakupu nieruchomości przemysłowej w Jarocinie, którą spółka nabyła w styczniu 2016 roku z zamiarem przeniesienia i rozszerzenia dotychczasowej działalności produkcyjnej.

Jednocześnie – w związku z rozważaną emisją akcji, jak też aktywnymi działaniami inwestycyjnymi oraz nowo przyjętą strategią ekspansji zagranicznej na lata 2016-2020 – zarząd Pylon S.A. przeprowadzi w najbliższym czasie indywidualne i grupowe spotkania z inwestorami oraz akcjonariuszami spółki. Dokładne terminy, miejsce spotkań i sposób rejestracji zostaną podane do publicznej wiadomości – zgodnie z obowiązkiem informacyjnym oraz kodeksem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” – w formie raportu giełdowego.

Kluczowym założeniem inwestycji środków pozyskanych przez Pylon S.A. z ewentualnej emisji akcji z prawem poboru ma być maksymalne ograniczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego, zawartej przez spółkę z Alior Bank S.A. oraz uregulowanie – w drodze objęcia akcji nowej emisji – należności względem PH „Maks” Sp. z o.o., stanowiącej wkład własny w ramach zakupu nieruchomości przeznaczonej pod działalność produkcyjną. Rozwiązanie to pozwoli spółce na długofalowe uwolnienie znacznych środków finansowych, umożliwiających dalszy, intensywny rozwój w kraju i poza jego granicami. Ewentualna emisja akcji miałaby miejsce nie wcześniej niż na przełomie III i IV kwartału 2016 roku, przy cenie emisyjnej nie niższej niż 0,22 zł za jedną akcję.

Kapitał zakładowy Pylon S.A. dzieli się obecnie na 15.092.694 akcji o łącznej wartości nominalnej 1 509 269,4 zł i może zostać podwyższony – w drodze ewentualnej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,1 zł – do kwoty nie większej niż 3.018.538,8 zł.

Czytaj również:  Dwa wymiary politycznego poniedziałku

Przeprowadzenie celowej emisji z prawem poboru akcjonariuszy jest w ocenie Zarządu i Rady Nadzorczej Pylon S.A. najbardziej optymalnym narzędziem refinansowania zobowiązań z tytułu zakupu zabudowanej nieruchomości przemysłowej w Jarocinie. Co więcej, emisja nowych akcji – przy uwzględnieniu szeroko zakrojonych planów inwestycyjnych naszej spółki i jednoczesnej intensyfikacji działań eksportowych w ramach strategii ekspansji zagranicznej, przyjętej na lata 2016-20120 – może znacząco przyczynić się do dynamicznego rozwoju naszego biznesu i zapewnić tym samym wzrost wartości Pylon S.A. w kolejnych latach – podkreśla Mateusz Jujka, prezes zarządu Pylon S.A.