Mikołaj Rubeńczyk w zarządzie Pylon S.A.

Mikołaj Rubeńczyk Pylon S.A.
Mikołaj Rubeńczyk, Pylon S.A.
Mikołaj Rubeńczyk Pylon S.A.
Mikołaj Rubeńczyk, Pylon S.A.

Mikołaj Rubeńczyk, dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej Pylon S.A  – objął z dniem 14 lipca 2016 roku funkcję wiceprezesa zarządu spółki. Jednocześnie jego obowiązki w Radzie Nadzorczej przejęła Jolanta Srebnicka, dotychczas wiceprezes Zarządu Pylon S.A.

Mikołaj Rubeńczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Poza pełnieniem funkcji wiceprezesa zarządu Pylon S.A. jest wspólnikiem i prezesem PH „Maks” Sp. z o.o.

Mikołaj Rubeńczyk był nie tylko zaangażowany w stworzenie i powołanie Pylon S.A., ale od początku działalności spółki aktywnie uczestniczył w kreowaniu jej strategii biznesowej i rynkowym rozwoju marki Pylon Audio. Między innymi to dzięki jego inicjatywie upubliczniliśmy spółkę na rynku NewConnect, pozyskując 0,37 mln zł środków na dalszy rozwój. Jestem przekonany, że nowe uprawnienia, które Mikołaj Rubeńczyk nabywa dzięki wejściu do Zarządu Pylon S.A., znacząco ułatwią bieżącą działalność operacyjną spółki i mogą tym samym przyspieszyć wiele procesów związanych m.in. z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania czy międzynarodową ekspansją marki Pylon Audio podsumowuje Mateusz Jujka, prezes zarządu Pylon S.A.

Do kompetencji Mikołaja Rubeńczyka na stanowisku wiceprezesa zarządu Pylon S.A. będzie należeć m.in.:

  • kreowanie długoterminowej polityki inwestycyjnej Pylon S.A. oraz działalność operacyjna i nadzór nad realizacją strategii rozwoju Pylon S.A. i Pylon Sp. z o.o. na rynku kapitałowym
  • zarządzanie projektami związanymi z procesami pozyskiwania funduszy unijnych i venture
  • kierownictwo nad działem prawno-inwestycyjnym Pylon S.A.
  • tworzenie i realizacja strategii sprzedaży zagranicznej – pozyskiwanie nowych rynków (od 2016 roku), w tym rozwój struktur sprzedażowych i kanałów dystrybucji produktów Pylon Audio na rynkach zagranicznych
  • realizacja i nadzór nad obowiązkami informacyjnymi spółki Pylon S.A. w związku z obecnością na NewConnect oraz zarządzanie relacjami inwestorskimi

– Jestem niezwykle usatysfakcjonowany faktem wejścia do zarządu Pylon S.A., zwłaszcza w okresie tak intensywnego rozwoju spółki. Ze względu na zaangażowanie w powstanie i rozwój firmy, doskonale znam jej potencjał rynkowy, jak też specyfikę branży, w której działa. Rozszerzenie kompetencji – z nadzorczych na wykonawcze – jest więc dla mnie przede wszystkim dużym wyzwaniem biznesowym, ponieważ czuję się niezwykle odpowiedzialny za jak najlepsze wykorzystanie jej potencjału, jak też tworzenie nowych szans i warunków – już w oparciu o działania stricte operacyjne – do podnoszenia i wzmacniania konkurencyjności Pylon S.A. i tym samym aktywności na rzecz podnoszenia wartości spółki w kolejnych latach – dodaje Mikołaj Rubeńczyk, nowy wiceprezes Pylon S.A.

Poza zmianami na poziomie personalnym, 30 czerwca 2016 roku WZA Pylon S.A. zatwierdziło również uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji serii H, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja zaplanowana została na przełom III i IV kwartału 2016 roku, przy cenie emisyjnej nie niższej niż 0,22 zł za jedną akcję. Kapitał zakładowy Pylon S.A. zostanie tym samym podwyższony – w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,1 zł – do kwoty nie większej niż 3.018.538,8 zł. Celem planowanej emisji jest pozyskanie kapitału na sfinansowanie zobowiązań wynikających z zakupu nieruchomości przemysłowej w Jarocinie, którą spółka nabyła w styczniu 2016 roku z zamiarem przeniesienia i rozszerzenia dotychczasowej działalności produkcyjnej.

Jednocześnie, w czerwcu 2016 roku Pylon Sp. z o.o. – spółka powiązana z Pylon S.A. – pozyskała 71 tys. zł dofinansowania z PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.1.5. „Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock”. Ewentualny debiut Pylon Sp. z o.o. na rynku NewConnect nastąpi w ciągu 28 miesięcy od dnia przyznania dotacji. Zarząd Pylon S.A. zakłada, że przekształcona Pylon Sp. z o.o. konsekwentnie będzie prowadziła wyspecjalizowaną działalność produkcyjną i badawczo-rozwojową w zakresie technologii audio. Tym samym, upublicznienie Pylon Sp. z o.o. – przewidywane w ramach dynamicznego rozwoju organicznego Pylon S.A. – ma na celu przede wszystkim zwiększenie skali i możliwości produkcyjnych w odniesieniu do autorskich przetworników elektroakustycznych.

W I kwartale 2016 roku Pylon S.A. odnotował 0,87 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów własnych w porównaniu do 0,55 mln zł rok wcześniej. Początek 2016 roku okazał się dla polskiego producenta niezwykle atrakcyjny pod względem zbytu – krajowi konsumenci kupili w tym czasie aż 625 autorskich zestawów głośnikowych marki Pylon Audio w porównaniu do 359 rok wcześniej i 233 w pierwszych trzech miesiącach 2014 roku.

Z kolei, w 2015 roku Pylon S.A. osiągnął 52 proc. wzrost sprzedaży produktów własnych w ujęciu ilościowym i 59 proc. pod względem przychodów. W tym okresie producent sprzedał łącznie 1455 zestawów głośnikowych w odniesieniu do 957 w 2014 roku, dzięki czemu przychody spółki wyniosły narastająco po czterech kwartałach 2015 roku 2,29 mln zł w porównaniu do 1,44 mln zł rok wcześniej.