Wzrost dominacji spółek amerykańskich w rankingu największych światowych przedsiębiorstw

0
PWC

Najnowszy raport PwC przedstawia ranking 100 największych światowych spółek pod względem wartości rynkowej. Analiza uwzględnia zmiany kapitalizacji przedsiębiorstw w okresie od 31 marca 2015 roku do 31 marca 2016 roku, w tym dynamikę i trendy w ujęciu globalnym, krajowym i sektorowym.

 

  • Spółki ze Stanów Zjednoczonych wzmocniły swoją pozycję w rankingu PwC TOP 100, podczas gdy liczba i łączna wartość spółek z Europy spadły.
  • Łączna kapitalizacja wszystkich spółek z rankingu uległa istotnemu spadkowi (o 668 mld dolarów – 4%) po raz pierwszy od czasów kryzysu finansowego.
  • Liczba spółek ze Stanów Zjednoczonych wzrosła z 53 w roku ubiegłym do 54 w bieżącym rankingu. Udział firm z USA pod względem kapitalizacji również wzrósł (z 57% do 62% – o 314 mld dolarów). Obecnie wszystkie z 10 największych spółek pochodzą z USA.
  • Z rankingu wypadły kolejne dwie spółki z Europy i aktualnie jest ich 24. Spadł również łączny udział firm europejskich w kapitalizacji – z 21% do 19% (o 428 mld dolarów).
  • Już piąty rok z rzędu najbardziej wartościową spółką na świecie jest Apple, jednakże przewaga nad drugą spółką w rankingu (Alphabet – dawniej Google) jest coraz mniejsza.
  • Łączna wartość spółek z sektora nowych technologii przekroczyła łączną wartość spółek z sektora finansowego.

Łączna wartość rynkowa 100 największych spółek na świecie zmniejszyła się istotnie po raz pierwszy od czasów kryzysu finansowego, odnotowując spadek o 4% względem 31 marca 2015 roku. Ta niekorzystna zmiana była spowodowana przede wszystkim sytuacją rynkową w Chinach oraz problemami z utrzymaniem wzrostu gospodarczego w Europie.

Jednocześnie nastąpił dalszy wzrost łącznej wartości spółek ze Stanów Zjednoczonych – aż o 314 mld dolarów. Obecnie firmy z USA stanowią ponad połowę (54 wobec 53 w roku ubiegłym) wszystkich spółek przedstawionych w rankingu, natomiast pod względem kapitalizacji – aż 62% łącznej wartości wszystkich przedsiębiorstw w Top 100 (wobec 57% w roku ubiegłym). Wzrost kapitalizacji firm amerykańskich był spowodowany przede wszystkim wzrostem wycen takich spółek jak Alphabet (dawniej Google), Amazon, Microsoft i Kraft-Heinz (połączonej spółki powstałej w wyniku transakcji przejęcia).

Apple pozostaje liderem rankingu już piąty raz z rzędu, jednakże spadek wartości rynkowej spółki o 121 mld dolarów (17%) zmniejszył różnicę w stosunku do drugiej spółki w rankingu (Alphabet) z 350 mld dolarów do 86 mld dolarów. W lutym 2016 roku kapitalizacja Alphabet chwilowo była nawet wyższa niż rynkowa wycena Apple.

Łączna wartość spółek z sektora nowych technologii przewyższyła łączną wartość spółek z sektora finansowego, co stanowiło zdarzenie symboliczne. Ponadto z sektora nowych technologii pochodzą wszystkie spółki z podium rankingu: Apple, Alphabet oraz Microsoft, a do tego Facebook na szóstej pozycji. Działalność tych gigantów pokrywa praktycznie cały świat, znacząco przyczyniając się do cyfrowej rewolucji w skali globalnej.

Europejskie spółki znacząco ucierpiały w wyniku kryzysu finansowego, ale również znacznie słabiej poradziły sobie z odrobieniem utraconej pozycji w kolejnych latach. Jedynie 24 firmy z Europy znalazły się w rankingu (o 7 mniej względem 2009 roku oraz o 17 mniej względem roku 2008). Pod względem łącznej kapitalizacji spółki europejskie stanowią obecnie jedynie 19% rankingu.

Względem ubiegłego roku łączna wartość spółek z Chin i Hongkongu spadła o 20%, jednakże ich liczba pozostała na niezmienionym poziomie (11). Spadek łącznej kapitalizacji firm z tego regionu wynikał ze słabej sytuacji na tamtejszych giełdach.wyniki rankingu PwC TOP 100

Spółki z USA w ostatnich latach z roku na rok zwiększają swoją dominację w rankingu. Patrząc na firmy takie jak Apple, Alphabet, Microsoft czy Facebook, wyraźnie widać, że ich sukces jest ściśle związany z wysokim poziomem innowacyjności, światowym zasięgiem oraz siłą finansową. Firmy amerykańskie wykorzystują też swoją wielkość i relatywnie wyższe wyceny, by rosnąć dalej poprzez przejęcia innych biznesów. Te przewagi konkurencyjne sprawiają, że przedsiębiorstwom z innych krajów ciężko jest z nimi skutecznie rywalizować. Widoczna jest również zależność pomiędzy wielkością biznesu a jego odpornością na wstrząsy rynkowe. Aż 91 ze 100 największych spółek będących na liście w roku 2015 utrzymało się na niej przez kolejny rok.

Niestety czasy, kiedy polska firma ma szansę znaleźć się na liście PwC TOP 100, wydają się bardzo odległe. W ubiegłym roku największa krajowa spółka notowana na warszawskiej giełdzie – Bank Pekao SA – miała kapitalizację rzędu 12,7 mld dolarów, a zatem aby wejść na listę, musiałaby ją zwiększyć prawie siedmiokrotnie. Niestety, w wyniku istotnych spadków kursów akcji na GPW, na koniec czerwca 2016 roku kapitalizacja Banku Pekao SA wynosiła już tylko 9 mld dolarów, a zatem aby zostać ujętą w rankingu, jej wycena musiała by wzrosnąć już ponad ośmiokrotnie” – mówi Filip Gorczyca, wicedyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych.