Fabryka Przyszłości Wrocław 21-22 października 2015 r.

0
Balluff Fabryka Przyszłości

Trwające już kilka dziesięcioleci masowe przenoszenie produkcji z Europy Zachodniej  do krajów o niższych kosztach – na  Daleki Wschód oraz do krajów Europy Wschodniej jest przyczyną likwidacji wielu miejsc pracy. Rządy i organizacje starają się stworzyć warunki dla reindustrializacji. Jedną z silnie wspieranych inicjatyw jest Przemysł 4.0, którego cel stanowi zwiększenie konkurencyjności przemysłu poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych, które połączą ludzi i maszyny. Dzięki temu możliwe będzie opłacalne wytwarzanie produktów nawet w pojedynczych ilościach, aby dostosować się do wymagań i oczekiwań indywidualnych odbiorców.

W Polsce wciąż jeszcze istotnym elementem przewagi konkurencyjnej są niższe koszty pracy, dzięki czemu zachodnie firmy uruchamiają tu nowe zakłady produkcyjne. Dziś wiemy jednak, że taka sytuacja nie będzie trwać wiecznie. Utrzymanie konkurencyjności to temat, nad którym powinniśmy już dziś pracować, tak jak dzieje się to od kilku lat w państwach zachodniej Europy. W stolicy Dolnego Śląska, powstała grupa wspierająca popularyzację idei Przemysłu 4.0, czyli czwartej rewolucji przemysłowej.

Firmy BALLUFF, FANUC, LAPP GROUP oraz WAGO to wiodące przedsiębiorstwa w dziedzinie nowych technologii produkcji i jednocześnie pionierzy w rozpowszechnianiu tej idei w Polsce. Aglomeracja wrocławska jest dynamicznie rozwijającym się obszarem, który jest zorientowany na rozwój przemysłu i technologii. Ideą czterech firm jest integracja środowiska i osób związanych z produkcją przemysłową wokół zagadnienia Fabryki Przyszłości.

Klaster 4.0 ?

Maria Słomińska-Okła z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, w swoim artykule „Klastry determinantą innowacyjności regionów w Polsce i na Ukrainie” podaje, iż wpływ innowacji na wzrost gospodarczy na poziomie krajów
czy regionów jest coraz większy. Badania potwierdziły, że znacznie więcej interakcji zachodzi na poziomie regionu, niż kraju. Konkurencyjność danego terenu nie jest już determinowana przez pojedyncze firmy, a raczej przez innowacyjność całego regionu.

Współpraca czterech wiodących dostawców automatyki może zainspirować inne firmy o podobnym profilu działalności do włączenia się w nurt prac nad zarówno transferem wiedzy dotyczącej budowy nowoczesnych procesów produkcyjnych jak i rozwojem własnych innowacyjnych pomysłów. Sprzyjać temu niewątpliwie może bliskość geograficzna. Stąd niedaleko jest już do powstania klastra, który jest nowym sposobem myślenia o kreowaniu konkurencyjności międzynarodowej gospodarki. Motorem jego rozwoju jest rozbudowa partnerstwa publiczno-prywatnego, synergia efektów współpracy, działanie z władzami lokalnymi oraz przyjazna rywalizacja przedsiębiorstw multiplikująca efektywność działań.

Efektywne przedsiębiorstwo

Badania i prace rozwojowe prowadzone pod szyldem Przemysłu 4.0 dążą do transformacji sposobu produkcji przemysłowej poprzez budowę  inteligentnych  fabryk, które  będą  wyróżniać się szczególnie wysokim poziomem elastyczności, wydajności zasobów i ergonomii. To organizacja szybszych, wydajnych i umożliwiających konwersję procesów produkcji.

Działania czterech firm rozwijających ideę Fabrykę Przyszłości 4.0 w procesie technologicznym skupione są na:

  • ekonomicznym opomiarowaniu i pozycjonowaniu – powszechna integracja sensorów w produktach i technologii,
  • dużych zbiorach danych – wykorzystywanie danych do modelowania i adaptacji procesów,
  • automatyzacji – decyzyjność i zmiany oparte na danych w czasie rzeczywistym,
  • współpracy maszyny z człowiekiem – pełna kompatybilność ludzi, maszyn i robotów w procesie produkcji,
  • połączeniu z siecią – komunikacja i interakcja w oparciu o internet.

W ramach swojego działania Fabryka Przyszłości organizuje 21-22 października 2015 roku we Wrocławiu konferencję, której celem jest nie tylko propagowanie wiedzy o istniejących i tworzonych technologiach, które będą realizowały ideę Przemysłu 4.0, ale też pokazanie wybranych przykładów projektów zrealizowanych w duchu Fabryki Przyszłości.