RESPECT Index – giełdowy indeks spółek odpowiedzialnych

0
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Spółki giełdowe, które aktywnie i w sposób systemowy podejmują starania, aby we wszystkich obszarach ESG (Environmental, Social, Governance) działać zgodnie z najlepszymi praktykami odpowiedzialnego biznesu (CSR, CR). Działania te istotnie wpływają nie tylko na sposób postrzegania tych spółek przez ich otoczenie, ale również na poziom ich dojrzałości organizacyjnej – ważnej dla skutecznej realizacji ich strategii biznesowych. To główne wnioski z weryfikacji spółek giełdowych wchodzących w nowy skład RESPECT Index, którą przeprowadziła firma doradcza Deloitte. Do 7 edycji indeksu weszły dwadzieścia trzy spółki, w tym czterech debiutantów.

RESPECT Index jest jednym ze wskaźników giełdowych budujących wiarygodność firm w oczach akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów i partnerów biznesowych. Trafiają do niego spółki, które w największym stopniu stosują dobre praktyki w zakresie ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarze dotyczącym czynników ekologicznych, społecznych, pracowniczych i ekonomicznych, w tym w sferze nowoczesnego podejścia do zarządzania organizacją. Nie bez znaczenia jest fakt, że firmy te podejmują starania skierowane na świadome umacnianie reputacji podmiotów działających w sposób odpowiedzialny i godny zaufania.

Metodyka oceny firm aplikujących do wejścia do nowego składu indeksu uległa zmianie i została oparta o najlepsze światowe wzorce w tym zakresie. Nowością jest m.in. uwzględnienie specyfiki sektorowej danej firmy, możliwość zgłaszania spółek zagranicznych (notowanych na GPW) oraz ocena praktyk i działań firmy w podziale na grupy czynników ESG (Environmental, Social, Governance).

Analiza wyników uzyskanych w podziale na grupy czynników ESG wskazuje, że analizowane spółki otrzymały w ramach każdej grupy średnio 21 na 30 możliwych punktów. Świadczy to o tym, że firmy wdrożyły dużą część „dobrych praktyk” w każdym z obszarów. Najlepsze ze spółek osiągnęły wyniki na poziomie 28 punktów w poszczególnych obszarach.

Najwyższe wyniki odnotowano w grupie czynników społecznych. Firmy planują dalszy rozwój swoich pracowników, na bazie wyników wcześniej przeprowadzanych oceniających ankiet pracowniczych. Coraz więcej spółek w sposób cykliczny przeprowadza badania satysfakcji wśród pracowników. „Jednocześnie, w obszarze pracowniczym widać potrzebę dalszego podnoszenia jakości polityk personalnych, definiowanych w ich ramach celów, a także ich regularne mierzenie, monitorowanie i raportowanie” – dodaje Jacek Kuchenbeker, Starszy Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte, lider zespołu świadczącego usługi z zakresu CR. W obszarze środowiskowym wyzwaniem dla firm na przyszłość pozostaje systemowe podejście w zakresie monitorowania i raportowania dotyczącego ograniczenia zużycia paliw, energii, surowców, materiałów oraz wody.

Czytaj również:  Impeachment Donalda Trumpa źródłem niepewności na rynkach

Patrząc na RESPECT Index z perspektywy sektorowej okazuje się, że spółki zaliczane do sektora przemysłowego radzą sobie najlepiej z wymogami stawianymi w sferze środowiskowej. Obszar społeczny i sfera dobrych praktyk ładu korporacyjnego to domena sektora usług. Natomiast w sektorze finansowym najmocniejszą stroną spółek jest przede wszystkim obszar governance.

Wyniki weryfikacji przeprowadzonych przez Deloitte pokazują, że zarysowuje się grupa liderów, którzy aktywnie i w sposób systemowy podejmują starania, aby we wszystkich obszarach ESG wdrożyć dobre praktyki. „Jednocześnie wśród większości podmiotów (ubiegających się o wejście do Indeksu) widać stopniowe, ale konsekwentne przyjmowanie pożądanych praktyk w wybranych lub we wszystkich obszarach ESG, co dobrze rokuje przyszłości Indeksu i wchodzących w jego skład spółek. Podmioty te powinny jednak nadal się rozwijać i dbać o komunikację na temat podejmowanych działań. Rekomendowane jest m.in. systematyczne publikowanie raportów społecznych. Oczekiwania interesariuszy powinny być uwzględnione już na etapie definiowania raportów. Same raporty mogą i powinny być poddawane niezależnej weryfikacji i ocenie” – dodaje ekspert.

„Odpowiedzialny biznes to również kształtowanie odpowiedzialnego łańcucha wartości – dlatego w tym przypadku rekomendujemy, aby firmy wśród wymagań stawianych swoim dostawcom (produktów i usług) uwzględniały również oczekiwania dotyczące sfery środowiskowej, społecznej czy etycznej. Firmy mogą poszerzyć również wachlarz swoich produktów i/lub usług o takie, które odpowiadają na zidentyfikowane problemy społeczne. Wyzwań jest dużo, ale rynek staje się coraz bardziej dojrzały i rozumie konieczność oraz korzyści płynące z prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.” – podsumowuje Jakub Bojanowski, Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte.

Indeks RESPECT jest pierwszym giełdowym indeksem spółek odpowiedzialnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego wartość, licząc od pierwszej publikacji (19 listopada 2009 r.) do sierpnia br., wzrosła o ponad 65 proc. W tym czasie indeks WIG, mierzący koniunkturę na całym rynku, zyskał 33 proc. Nowy skład indeksu będzie obowiązywał od 23 grudnia 2013 r.

Więcej informacji: www.odpowiedzialni.gpw.pl oraz Respect Index – Deloitte