Uproszczona restrukturyzacja szansą dla branży eventowej

umowa prawo

1 lipca 2020 roku, w ramach tzw. tarczy 4.0. po raz pierwszy zastosowano przepisy dotyczące uproszczonego postepowania restrukturyzacyjnego. Nowe przepisy są dedykowane przedsiębiorcom, którzy w okresie pandemii koronawirusa wpadli w kłopoty finansowe. Jedną z grup przedsiębiorców, którzy dotkliwie odczuli jej skutki jest branża eventowa. 15 lutego 2021 roku opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, dedykowanej m.in. tego typu działalności gospodarczej. Zmiany powinny wejść w życie w dniu 1 lipca 2021 roku.

Uproszczona restrukturyzacja działa

Eksperci wskazują, że dzięki procedurze uproszczonej restrukturyzacji przedsiębiorcy z branży eventowej mogą w łatwy sposób, podjąć negocjacje ze swoimi wierzycielami, ochronić się przed egzekucją i samodzielnie odbudować swoją równowagę finansową. Przedstawiciele kancelarii Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje, którzy jako pierwsi w kraju w ub. r. zainicjowali procedurę uproszczonej restrukturyzacji, zwracają uwagę, że ówczesne zmiany dot. procesu naprawczego pozytywnie wpłynęły na sytuację przedsiębiorców dotkniętych pandemią koronawirusa.

W 2019 r. zanotowaliśmy prawie 500 otwartych restrukturyzacji, w tym wiele w branży eventowej. W ubiegłym roku było ich już prawie 800. Uproszczone postępowania stanowiły przy tym prawie 80% otwieranych restrukturyzacji. To bardzo dobry sygnał. Jednocześnie spadła bowiem liczba upadłości o 14%. Oznacza to, że działania naprawcze są skuteczne i pomagają przedsiębiorcom – przekonuje Marcin Ostaszewski, doradca restrukturyzacyjny, prezes zarządu Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje.

Co po wakacjach w eventach

Nowelizacja ustawy o KRD zakłada, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostanie wpisane na stałe do polskiego systemu prawnego. Eksperci zwracają jednak uwagę, że zmieni się jego forma względem rozwiązań z Tarczy 4.0. Zgodnie z projektem będzie mogło zostać otwarte w drodze obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych dokonanym przez nadzorcę układu, z którym dłużnik zawarł umowę o pełnienie przez doradcę restrukturyzacyjnego funkcji nadzorcy układu. Procedura ta nie dotyczy dłużników, którzy w ciągu ostatnich dziesięciu lat prowadzili już postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Nadzorca układu nie dokona obwieszczenia również w przypadku, kiedy w ciągu ostatnich dziesięciu lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika (poza umorzeniem za zgodą rady wierzycieli). Obwieszczenie będzie mogło zostać dokonane dopiero po sporządzeniu spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Do dokonania obwieszczenia nie będzie konieczne sporządzenie propozycji układowych, jak przewiduje procedura z Tarczy 4.0. Maksymalny czas trwania postępowania to 4 miesiące. W tym czasie dłużnik powinien złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie układu.

W nowym postępowaniu niedopuszczalne będzie prowadzenie egzekucji do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy układowej, zarówno w zakresie wierzytelności objętych układem z mocy prawa, wierzytelności, które mogą zostać objęte układem za zgodą wierzyciela, jak i wierzytelności nieobjętych układem z mocy prawa bezwarunkowo (poza wierzytelnościami alimentacyjnym oraz innymi). Nowelizacja przewiduje również możliwość uchylenia dokonanego zajęcia.

Eksperci wskazują, że dla branży eventowej szczególnie istotny może być fakt, że bez zezwolenia rady wierzycieli lub Sędziego-Komisarza nie będzie można wypowiedzieć dłużnikowi umów najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone jego przedsiębiorstwo. Podobna sytuacja dotyczyć będzie umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika, których listę będzie sporządzał nadzorca układu i składał do akt sprawy w terminie 21 dni od dnia otwarcia postępowania. Dla branży mogą to być umowy leasingu, poręczenia, ubezpieczenia majątkowe czy umowy prowadzenia rachunku bankowego, które mają ogromne znaczenie w przypadku uczestnictwa dłużnika w postepowaniach przetargowych na świadczone przez niego usługi. Często bowiem umowy te są wymagane jako warunek konieczny dla możliwości uczestnictwa w postępowaniu.

Ostatnie zmiany w prawie restrukturyzacyjnym są kolejnym pozytywnym krokiem w kierunku ochrony interesów dłużników. Wprowadzają nową formułę postępowania o zatwierdzenie układu. Dzięki nim majątek dłużnika zostanie objęty ochroną jak w postępowaniu sanacyjnym. Nowe rozwiązania prawne dadzą dłużnikom jeszcze większy parasol ochrony  nad integralnością ich przedsiębiorstwa – przekonuje Marcin Ostaszewski doradca restrukturyzacyjny, prezes zarządu Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje.