Wyniki finansowe Grupy GPW za I kw. 2015 r

Kapitał dla rozwoju

Grupa Kapitałowa GPW w I kw. 2015 r.: obniżka kosztów operacyjnych, kwartalny zysk EBITDA najwyższy w historii. Przychody ze sprzedaży wyniosły 88,2 mln zł (wzrost o 1,9% rdr i o 5% kdk), również osiągając najwyższy poziom w historii.

Zysk netto
Zysk netto Grupy GPW w I kw. 2015 r. wyniósł 38,4 mln zł, co oznacza wynik o 58,0% wyższy niż w IV kw. 2014 r. i o 2,1% wyższy niż w I kw. 2014 r. Wzrost rok do roku to przede wszystkim efekt wyższych przychodów z rynku towarowego, który odnotował najlepszy kwartał w historii, a także efekt znaczącego obniżenia kosztów operacyjnych (o 8,8% rdr). Wzrost zysku netto w porównaniu do IV kw. 2014 r. był związany przede wszystkim z wyższymi przychodami w segmencie rynku finansowego, głównie z obsługi obrotu akcjami oraz obniżenia kosztów operacyjnych o 21,9% kdk. W efekcie zysk operacyjny w wysokości 48,1 mln zł w I kw. 2015 r. był najlepszym wynikiem w historii (wzrost o 45,2% kdk i o 14,9% rdr).

Przychody z rynku finansowego
W I kw. 2015 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 50,2 mln zł, co oznacza poprawę o 8,1% kdk i spadek o 10,2% rdr. Przychody z rynku finansowego stanowiły 57,0% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW, w porównaniu do 64,7% w I kw. 2014 r. i 55,4% w IV kw. 2014 r. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu i emitentów oraz sprzedaży informacji.

Obsługa obrotu na rynku finansowym
W I kw. 2015 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 34,4 mln zł w porównaniu do 39,8 mln zł w I kw. 2014 r. i 31,1 mln zł w IV kw. 2014 r. Zmiana wobec poprzednich kwartałów wynika przed wszystkim z wysokości przychodów z obsługi obrotu akcjami, które w I kw. 2015 r. sięgnęły 26,9 mln zł. Spadek przychodów w tej linii biznesowej o 9,6% rdr i wzrost o 11,9% kdk jest efektem spadku o 13,7% rdr i wzrostu o 9,6% kdk wartości obrotów sesyjnych akcjami na Głównym Rynku. Drugą istotną przyczyną spadku przychodów z obsługi obrotu rdr był spadek przychodów z obsługi transakcji instrumentami pochodnymi.

Obsługa emitentów
W I kw. 2015 r. przychody Grupy z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 6,2 mln zł, co oznacza wzrost o 7,2% kdk i spadek o 1,6% rdr. Wyższe przychody z tytułu opłat rocznych za notowanie to efekt rosnącej liczby emitentów na rynkach GPW i wyższej kapitalizacji spółek na koniec 2014 r., która jest podstawą do naliczania opłat w 2015 r.

Sprzedaż informacji
Przychody ze sprzedaży informacji wyniosły 9,6 mln zł w I kw. 2015 roku wobec 9,8 mln zł w I kw. 2014 r. i 9,5 mln zł w IV kw. 2014 r.

Przychody z rynku towarowego
Przychody ze sprzedaży na rynku towarowym osiągnęły rekordowy poziom 37,4 mln zł, co oznacza wzrost o 24,3% rdr i 4,5% kdk. Na koniec marca 2015 r. przychody stanowiły 42,4% przychodów ze sprzedaży Grupy GPW, podczas gdy ich udział wyniósł 34,8% w I kw. 2014 r., a w IV kw. 2014 r. sięgnął 42,6%. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

Obsługa obrotu na rynku towarowym
W I kw. 2015 r. przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym wzrosły o 14,8% rdr i spadły o 0,7% kdk do 18,5 mln zł. Jest to wypadkowa spadku wolumenów obrotu gazem i energią elektryczną w I kw. 2015 r. w porównaniu do IV kw. 2014 r. oraz wzrostu obrotu na rynku praw majątkowych związanego z wysokim wolumenem wystawionych zielonych świadectw oraz odbudowywaniem rynku świadectw kogeneracyjnych (po wznowieniu ustawowego wsparcia w 2014 r.).

Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia
Przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 7,6 mln zł w I kw. 2015 r., co oznacza wzrost o 7,4% rdr i 29,2% kdk. Na wynik w I kw. 2015 r. wpływ miał znaczący wzrost wolumenu wystawionych i umorzonych zielonych świadectw pochodzenia energii. Łączny wolumen wystawionych i umorzonych świadectw pochodzenia energii wyniósł w I kw. 2015 r. 21,8 TWh, co oznacza wzrost o 17,9% rdr i 45,8% kdk.

Rozliczenie transakcji
Przychody z rozliczenia transakcji wyniosły w I kw. 2015 r. 11,2 mln zł wobec 6,8 mln zł w I kw. 2014 r. i 11,2 mln zł w IV kw. 2014 r. Zmiana rok do roku jest spowodowana przede wszystkim wyższymi wolumenami na wszystkich rynkach TGE, w szczególności na rynku gazu, na którym wolumen obrotu wzrósł z 1,0 TWh w I kw. 2014 r. do 35,5 TWh w I kw. 2015 r.

Koszty działalności operacyjnej
W I kw. 2015 r. znacząco obniżono koszty działalności operacyjnej (o 8,8% rdr i o 21,9% kdk) do poziomu 40,1 mln zł, co wpisuje się w program efektywnościowy przyjęty wraz z zaktualizowaną w IV kw. 2014 r. strategią Grupy GPW. Program zakłada osiągnięcie 19 mln zł oszczędności w latach 2015-2017 (bez uwzględnienia kosztów optymalizacji), z czego 10 mln zł w 2015 r.

Na wartość kosztów w I kw. 2015 r. wpływ miały przede wszystkim: istotny spadek kosztów usług obcych do 8,9 mln zł (o 8,8% rdr i 32,3% kdk), spadek kosztów osobowych do 14,7 mln zł (o 15,0% rdr i 26,8% kdk) w związku z optymalizacją zatrudnienia oraz zmianą systemu przyznawania nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych (co skutkuje m.in. jednorazową obniżką kosztów o 3,3 mln zł w I kw. 2015), spadek amortyzacji do 6,2 mln zł (o 13,8% rdr i 17,7% kdk). Wpływ na koszty operacyjne w I kw. 2015 r. miał także wzrost zaliczki GPW przekazywanej do KNF na poczet kosztów nadzoru – do 5,5 mln zł.

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych
W I kw. 2015 r. udział Grupy GPW w zyskach jednostek stowarzyszonych wyniósł 0,2 mln zł w porównaniu do straty w wysokości 2,2 mln zł w IV kw. 2014 r. oraz zysku w wysokości 4,0 mln zł w I kw. 2014 r. Na udział w zyskach jednostek stowarzyszonych miały wpływ przede wszystkim wyniki Grupy KDPW i Aquis Exchange. W I kw. 2015 r. zysk KDPW przypadający na GPW wyniósł 1,6 mln zł (w całym 2014 r. było to 10,2 mln zł).

Platforma obrotu Aquis Exchange jest spółką na wczesnym etapie rozwoju i pomimo dynamicznego zwiększania udziałów w europejskim rynku akcji nie osiągnęła jeszcze progu rentowności. W I kw. 2015 r. na GPW przypadło 1,5 mln zł straty Aquis (w porównaniu do 2,1 mln zł w IV kw. 2014 r.).