Nowe przepisy dla firm audytorskich i biegłych rewidentów

0

11 sierpnia 2015 roku Ministerstwo Finansów upubliczniło projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja zakłada dostosowanie regulacji krajowych do nowych przepisów unijnych z zakresu audytu, które mają na celu przede wszystkim:

  • wzmocnienie niezależności i obiektywizmu biegłych rewidentów i firm audytorskich,
  • poprawę jakości badań ustawowych,
  • wzmocnienie nadzoru publicznego.

Wśród zasadniczych kwestii, które zdaniem Ministerstwa Finansów wymagają zmiany przepisami, znalazły się m.in. :

  • wprowadzenie definicji małej i średniej jednostki, celem zachowania jednolitości przepisów oraz uniknięcia ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych,
  • wprowadzenie limitu na wynagrodzenie firmy audytorskiej za dozwolone usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych świadczone na rzecz badanego klienta (tj. usługi z tzw. „białej listy”)  – dla jednostek zainteresowania publicznego (JZP),
  • zobowiązanie JZP do wyboru firmy audytorskiej na okres min. 2 lat w przypadku zawierania umowy na badanie ustawowe po raz pierwszy,
  • obowiązkowa rotacja firmy audytorskiej po okresie 8 lat nieprzerwanego zaangażowania
    w badanie danej JZP lub quasi-JZP,
  • obowiązkowa rotacja kluczowego biegłego rewidenta po okresie 4 lat przeprowadzania badania ustawowego danej JZP.

Nowe regulacje przewidują ponadto wprowadzenie pojęcia badania ustawowego, doprecyzowanie pojęcia czynności rewizji finansowej i kluczowego biegłego rewidenta, zmianę definicji sieci, jednostki zainteresowania publicznego i małej i średniej jednostki, a także wprowadzenie definicji międzynarodowych standardów badania oraz krajowych standardów badania.

Od projektu założeń do wejścia w życie nowelizacji ustawy minie zapewne jeszcze trochę czasu. Niemniej jednak kierunki zmian wydają się już określone i skupione na jakości badania jednostek zainteresowania publicznego.

Czytaj również:  Podnosi się dłuższy koniec złotowej krzywej FRA