Wyzwania stojące przed firmami w 2017 roku

0

Nowe przepisy dotyczące prawa i podatków, procesy HR oraz te, związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim a także cyberbezpieczeństwo. Na co powinni przygotować się przedsiębiorcy w 2017 roku?  

Eksperci prognozują, że największymi wyzwaniami stojącymi przed firmami w Polsce, w 2017 roku jest przyciąganie talentów i zatrzymywanie wartościowych pracowników, zmiany demograficzne w gospodarce (np. generation gap), alternatywne formy zatrudnienia i outsourcing oraz outsourcing personalny, wysoka rotacja pracowników i związana z tym ochrona danych, wirtualizacja i elektronizacja w relacjach pracowniczych. Ważnym aspektem,  na który niewątpliwie należy zwrócić szczególną uwagę jest cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw.  Eksperci podatkowi natomiast przewidują wzrost kontroli oraz przypadków doszacowania dotyczących cen transferowych.

HR i prawo pracy – czego powinien spodziewać się pracodawca?

Zmiany prawne, które weszły w życie w styczniu br. dotyczyły aspektów takich jak zwolnienie małych przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 osób z obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). Natomiast nowelizacja ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców znosi obowiązek dotyczący wydawania świadectwa pracy, wprowadza zmianę minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł brutto, obowiązek wypłaty wynagrodzenia przynajmniej raz w miesiącu (w przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług zawartych na okres dłuższy niż jeden miesiąc) oraz związane z tym kary, a także obowiązek potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług oraz przechowywania odpowiedniej dokumentacji przez okres trzech lat.

Obok szeregu zmian prawnych, które weszły w życie w styczniu 2017 roku wyzwaniem dla pracodawców będą również aspekty „miękkie”. Kluczowa zmiana zajdzie w sposobie postrzegania procesu rekrutacji i negocjowania warunków zatrudnienia. Nie można mieć bowiem wątpliwości, że od jakiegoś czasu mamy do czynienia z rynkiem pracownika i trend ten nie słabnie zwłaszcza w obszarze stanowisk specjalistycznych.

„Dotychczasowe doświadczenia pracodawców pokazują, że coraz trudniej jest pozyskać wartościowych pracowników i utrzymać ich w strukturze firmy. Wyzwaniem dla pracodawców będzie z pewnością budowanie wizerunku firmy atrakcyjnej dla potencjalnych kandydatów do pracy. Co więcej, kandydat w zasadzie nie szuka pracy, on sonduje otoczenie, a najbliższe jest mu to wirtualne. Stąd konieczność wejścia z procesami wizerunkowymi i rekrutacyjnymi do mediów społecznościowych.

Z drugiej strony wyzwaniem będzie tworzenie warunków pracy sprzyjających rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i nowych doświadczeń przez pracowników, aby utrzymać tych wartościowych i nie „oddać” ich konkurencji. Tym bardziej, że obecna konkurencja, w świecie rynku pracy, nie ogranicza się do branży, lecz definiowana jest przez umiejętności pracownika” – mówi Marta Walędziak-Skowrońska, Senior Associate w kancelarii TGC Corporate Lawyers, siostrzanej spółce Crowe Horwath.

Doświadczenia pokazują, że wynagrodzenie samo w sobie przestaje być głównym atraktorem przyciągającym talenty – stają się nimi wartości firmy, atmosfera, możliwość rozwoju, niestandardowe formy motywowania pracowników, jak np. workcation – zorganizowanie pracownikom biura w egzotycznym kraju, co w zeszłym roku uczyniła jedna z wrocławskich firm.

Kolejne miesiące pokażą, czy sposobem na pozyskanie talentów okażą się programy stypendialne fundowane przez pracodawców dla uczniów i studentów, a lojalność i zaangażowanie będzie wzmacniane przez akcjonariat pracowniczy.

Podatki – Nowelizacja ustawy o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT z 1 grudnia 2016 roku wprowadza kilka istotnych zmian do systemu podatkowego. Stawki VAT 23% i 8%  będą obowiązywały, zgodnie z decyzją Ustawodawcy do końca 2018 roku. Ustawa przewiduje nowe warunki zwrotu VAT w ciągu 25 dni. Eksperci twierdzą, że uzyskanie zwrotu w tym terminie będzie utrudnione. Wprowadzone zostały także  kryteria odmowy rejestracji podmiotu jako płatnika VAT oraz wyrejestrowania z VAT. Limit dla zwolnienia podmiotowego z VAT wzrósł ze 150 000 zł do 200 000 zł.  Rozszerzony został katalog towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. W życie weszły także przepisy dotyczące dodatkowych zobowiązań podatkowych w przypadku nieprawidłowości w rozliczeniach VAT. Zeznania podsumowujące można składać za pomocą poczty elektronicznej wyłącznie co miesiąc. Od stycznia 2017 roku niektórzy podatnicy zostali niejako zobligowani do składania deklaracji VAT w formie elektronicznej. Zamiarem ustawodawcy było „uszczelnienie” poboru VAT oraz zaostrzenie kar przewidzianych w Kodeksie karnym skarbowym za wystawianie fałszywych faktur.

Czytaj również:  Firmy transportowe hamują, są w najgorszej sytuacji od prawie 5 lat. W lepszych nastrojach budownictwo i produkcja

„Nowelizacja ustawy o VAT doprowadzi z dużym prawdopodobieństwem do jeszcze większej komplikacji rozliczeń VAT oraz zwiększy ryzyko prowadzenia działalności. Wprowadzane przepisy były przygotowywane z perspektywy zwalczania oszustów podatkowych, jednakże negatywne skutki odczują wszystkich podatnicy. W szczególności w zakresie weryfikacji zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz dodatkowych sankcji za błędy w rozliczeniach” – komentuje Paweł Turek, Manager w dziale podatków w Crowe Horwath.

Cyberbezpieczeństwo firmy

Cyberbezpieczeństwo firmy polega na wdrożeniu, utrzymaniu i ciągłym udoskonalaniu systemu, którego elementami są procesy, organizacja, ludzie i narzędzia w celu ciągłej kontroli i zmniejszaniu ryzyka do akceptowalnego przez zarząd firmy poziomu. Zagrożeniem prawidłowego funkcjonowania firmy mogą być niekontrolowane wycieki i kradzieże danych oraz wykorzystanie ich na szkodę przedsiębiorstwa, kontrahentów, czy osób w nich pracujących. Niekontrolowana utrata ciągłości działania, która może mieć skutek w ciągłości świadczenia usług dla klientów spowodowana utratą danych, błędami w kodzie aplikacji, awariami sprzętu, niewystarczającym poziomem i jakością usług dostawców są kolejnym wymienianym przed ekspertów zagrożeniem.

Jak się przed tym ustrzec?

W celu umiejętnej ochrony przed zagrożeniami należy rozpocząć ocenę sytuacji w przedsiębiorstwie od analizy ryzyk, które są charakterystyczne dla branży, wielkości oraz specyfiki firmy oraz przetwarzanych w niej danych. Wynik tej analizy pozwoli nam ocenić i wyznaczyć plan wdrażania zabezpieczeń oraz odpowiedzieć na pytanie, od czego należy zacząć. Jeżeli, na przykład okaże się, że największym ryzykiem i wyzwaniem są odejścia pracowników oraz wycieki kluczowych i wartościowych danych z firmy, należy zastanowić się nad systemem szkoleń pracowników, a może nawet wdrożeniem i skonfigurowaniem zaawansowanych narzędzi typu DLP (Data Leakage Prevention). Jeżeli natomiast okaże się, że największym ryzykiem są różnego rodzaje przerwy w dostępności usług wynikające z awarii, należy przeprowadzić dalszą analizę przyczynowo-skutkową. Ustalić co jest przyczyną tych awarii oraz jak zapobiegać im w przyszłości.  Celem tych wszystkich działań jest przejście z zarządzania reaktywnego, po wystąpieniu incydentu w systemowe zarządzanie proaktywne.

20 stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 w Centrum Prasowym PAP w Warszawie przy ul. Brackiej 6/8, odbyło się śniadanie prasowe zorganizowane przez Crowe Horwath. Powyższe podsumowanie jest wynikiem tego spotkania i wniosków wysuniętych przez ekspertów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele mediów oraz specjaliści z Crowe Horwath: Wojciech Marczyszyn, CEO w TGC Corporate Lawyers; Bernard Delemonie, Dyrektor Crowe Horwath International na Europę; Maciej Krzekotowski, business consulting director w Crowe Horwath, Agnieszka Frommholz, IT Group director w Crowe Horwath, TGC i Contract Administration, Marta Walędziak-Skowrońska, senior associate, legal adviser w TGC Corporate Lawyers,
Paweł Turek, doradca podatkowy w Crowe Horwath.