Zatrudnianie cudzoziemców przez polskie przedsiębiorstwa

0

Polska jest coraz atrakcyjniejszym kierunkiem zarobkowym dla obywateli krajów spoza Unii Europejskiej. Jak wskazują wszelkie dane statystyczne, polscy pracodawcy coraz częściej korzystają z usług pracowników pochodzących z Ukrainy, Albanii, Armenii czy Gruzji, a także z odleglejszych rejonów świata jak Indie, czy Bangladesz. Zanim jednak zdecydują się na zatrudnienie cudzoziemca muszą uzyskać stosowne zezwolenia.

Zezwolenie na pracę dla obywateli państw trzecich

Zezwolenie na pracę jest dokumentem, który umożliwia cudzoziemcom podjęcie legalnej pracy. Należy jednak pamiętać, że wspomniane zezwolenie nie legalizuje jeszcze ich pobytu. Oprócz dokumentu zezwalającego na podjęcie pracy konieczne jest jeszcze posiadanie podstawy do legalnego pobytu, np. zezwolenia na pobyt czasowy, czy wizy, a w wybranych przypadkach wystarczy jedynie paszport biometryczny.

Wniosek o zezwolenie na pracę powinien zostać złożony do urzędu wojewódzkiego właściwego z uwagi na siedzibę pracodawcy. Co więcej, z takim wnioskiem nie występuje potencjalny pracownik, lecz robi to pracodawca. Uzyskanie zezwolenia na pracę umożliwia cudzoziemcom podjęcie zatrudnienia u konkretnego pracodawcy. Jeśli chciałby on zmienić miejsce pracy, to konieczne jest wystąpienie przez nowego pracodawcę o kolejne zezwolenie.

Zezwolenie na pracę jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej w trzech egzemplarzach. Jeden jest przeznaczony dla pracodawcy, drugi dla pracownika, a trzeci zostaje w aktach urzędu wojewódzkiego. Złożenie wniosku wiąże się z uiszczeniem opłaty administracyjnej, która wynosi:

  • 50 zł, jeżeli zezwolenie na pracę ma obowiązywać przez okres krótszy niż 3 miesiące;
  • 100 zł, jeżeli zezwolenie na pracę ma obowiązywać przez okres dłuższy niż 3 miesiące;
  • 200 zł, jeżeli cudzoziemiec zostaje delegowany do Polski w związku z realizacją usługi eksportowej.

Wraz z wnioskiem należy jeszcze przygotować stosowne dokumenty. Będą to m.in. oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wydruk z KRS lub kopia dowodu osobistego pracodawcy (w zależności od formy prawnej), kopia wszystkich stron paszportu cudzoziemca, czy umowy stanowiącej o warunkach zatrudnienia wskazanych we wniosku. W niektórych przypadkach konieczne może być przedłożenie tzw. testu rynku pracy, który jest wydawany przez starostę.

Czytaj również:  Innowacyjna metoda rekrutacji oparta o grę na urządzenia mobilne

Procedura powinna trwać do jednego miesiąca, a w szczególnych przypadkach do dwóch.

Zatrudnianie obywatela Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii

Uproszczona forma uzyskania legalnego zatrudnienia została przeznaczona dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii. Pracodawca może zdecydować się na zatrudnienie cudzoziemca pochodzącego z ww. krajów bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę przez okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12, gdy złoży do powiatowego urzędu pracę oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Starosta wydaje stosowną decyzję w terminie 7 dni roboczych. Jeśli sprawa tego wymaga, to procedura może się przedłużyć do 30 dni.

Jeśli cudzoziemiec przepracuję wskazane 6 miesięcy, to konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę w celu kontynuowania zatrudnienia.