Zmiany w składzie Zarządu GPW

0
  • 13 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza GPW podjęła uchwałę w sprawie powołania Jarosława Grzywińskiego w skład Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i powierzenia mu stanowiska Wiceprezesa Zarządu Giełdy
  • Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi powyższa decyzja wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w składzie Zarządu Giełdy

Jarosław Grzywiński

Pan Jarosław Grzywiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bayreuth (studia porównawcze LL.M, Niemcy), a także Oxford University (pobyt studyjny). Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W latach 2000 – 2015 współpracował z szeregiem instytucji rynku finansowego oraz kancelarii prawnych w zakresie prawa rynku kapitałowego, M&A, prawa nieruchomości oraz prawa obligacji. Uczestniczył w pracach legislacyjnych związanych z rozwojem prawa spółek handlowych w Polsce. W latach 2016 -2017 Wiceprezes Rady Giełdy, a w 2016 r. także Sekretarz Rady Giełdy. W 2016 i 2017 r. Przewodniczący Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego GPW. Od 2017 r. sprawuje także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bondspot S.A.  Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A., członkiem Rady Polskiej Fundacji Narodowej oraz członkiem Rady Dyrektorów Aquis, platformy obrotu instrumentami finansowymi nadzorowanej przez brytyjskiego regulatora rynków finansowych. Od 15 marca 2017 r. został oddelegowany przez Radę Nadzorczą GPW do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu GPW.

Czytaj również:  Szwajcaria jest drugim największym inwestorem zagranicznym spoza Unii Europejskiej w Polsce