GPW: Ustalenie wysokości marży dla obligacji GPW serii D i E

0
  • KNF zatwierdziła aneks do prospektu emisyjnego obligacji GPW określający wysokość marży
  • Marża dla obligacji serii D i E została ustalona na poziomie 0,95 proc.

21 grudnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, określający wysokość marży dla obligacji GPW. Obligacje serii D i E będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki referencyjnej WIBOR 6M oraz marży w wysokości 0,95 proc. w stosunku rocznym.

Łączna wartość nominalna obydwu serii nie przekroczy 120 mln złotych, a każdej serii 60 mln zł. Seria D jest kierowana do inwestorów instytucjonalnych, a seria E będzie kierowana w pierwszej kolejności do inwestorów indywidualnych. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych. Odsetki od obligacji serii D i odsetki od obligacji serii E będą płatne w dniach określonych w warunkach emisji obligacji każdej z serii, zawartych w prospekcie emisyjnym obligacji. Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 31 stycznia 2022 r.

Oferującym jest firma inwestycyjna Pekao Investment Banking S.A. Organizatorami są Bank Pekao SA oraz Pekao Investment Banking S.A. Współorganizatorami są Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. W skład konsorcjum dystrybucyjnego GPW w przypadku obligacji serii kierowanej do inwestorów indywidualnych wchodzą: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawą prawną emisji obligacji GPW jest art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, ze zm.) oraz uchwała nr 1058/2016 Zarządu GPW z dnia 13 października 2016 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii D i E.

Czytaj również:  Kurs bitcoina na huśtawce. Najpopularniejsza kryptowaluta może zyskać dzięki uregulowaniu rynku