Jak ustalić wysokość dodatku stażowego, gdy pracownik przedstawi dokumenty z opóźnieniem

księgowość

Z dniem 18 stycznia zatrudniliśmy pracownika, który do 30 kwietnia br. przebywa na wypowiedzeniu w innej firmie. Pracownik ma powyżej 20 lat pracy. Doniósł świadectwo innego zakładu, w którym przepracował 12 lat. W jakiej wysokości należy udzielić mu dodatku za staż pracy, jeżeli świadectwo z ostatniego miejsca doniesie dopiero 30 kwietnia. Czy trzeba będzie nadpłacić zaległy procent dodatku?

W analizowanym przypadku, po udokumentowaniu przez zatrudnionego dodatkowego „stażu pracowniczego”, pracodawca będzie miał obowiązek wyrównania dodatku za wieloletnią pracę od początku zatrudnienia czyli od 18 stycznia 2021 r. (chyba, że dodatek był mu naliczany w maksymalnej wysokości wynoszącej 20%).

Dodatek stażowy pracownika samorządowego

Pracownikowi zatrudnionemu w tzw. „samorządzie” przysługuje m.in. dodatek za wieloletnią pracę. Aby go otrzymać trzeba legitymować się określonym stażem pracy, który wymaga odpowiedniego udokumentowania (np. świadectwami pracy).

W myśl art. 38 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, dodatek za wieloletnią pracę:

  • przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;
  • wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Późne dostarczenie świadectw dokumentujących staż

W praktyce zdarza się, że pracownik z opóźnieniem dostarcza pracodawcy w trakcie zatrudnienia dokumenty (np. świadectwa pracy), potwierdzające okresy, które winny być uwzględnione przy ustalaniu wysokości dodatku stażowego.

Część ekspertów uważa, że taki stan rzeczy sprawia, iż zatrudniony ma prawo do wyższego dodatku stażowego dopiero od momentu faktycznego udokumentowania swojego większego stażu pracy. Przeważający jest jednak pogląd odmienny, w myśl którego w przedstawionych okolicznościach zatrudniony zyskuje uprawnienie do otrzymania wyrównania za okres, który nie uległ jeszcze przedawnieniu, czyli za okres 3 lat od dnia, w którym roszczenie pracownika o wypłatę dodatku za długoletnią pracę stało się wymagalne (art. 291 § 1 Kodeksu pracy).

Słuszność takiego rozumowania potwierdza art. 38 ust. 1 i 5 ustawy o pracownikach samorządowych oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Z brzmienia przywołanych regulacji płynie wniosek, że dodatek stażowy na poziomie odpowiednim dla posiadanego stażu pracy przysługuje nie od chwili jego faktycznego udokumentowania, ale od momentu rzeczywistego osiągnięcia określonego stażu (potwierdzonego odpowiednimi dokumentami).

Podstawa prawna:

  • art. 38 ust. 1 i 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),
  • art. 291 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320),
  • § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.).

 

Mariusz Pigulski
specjalista w zakresie kadr i płac