Wynagrodzenie dyrektora maltańskiej spółki bez podatku w Polsce

0

Dochód polskiego dyrektora zarządzającego maltańską spółką podlega zwolnieniu z opodatkowania w Polsce. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził to stanowisko w wydanej 25 maja 2018 r. indywidualnej interpretacji podatkowej.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji zwrócił się do organu polski rezydent podatkowy, będący osobą fizyczną. Jego wątpliwości dotyczyły obowiązku podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zarządzającego w spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium Republiki Maltańskiej. Co ważne, zapytanie dotyczyło funkcji dyrektorskiej w „radzie zarządzającej”, czyli organu spółki, w której skład mogą wchodzić dyrektorzy niezasiadający w Zarządzie tej spółki i nieujawniani w rejestrze spółek. (0114-KDIP3-2.4011.249.2018.1.AK1).

Akt powołania i obowiązek podatkowy

Podatnik wskazał, że będzie podejmował wszelkie czynności, w tym także w zakresie reprezentowania spółki i działania w jej imieniu. Wyłącznym, obok statutu spółki, źródłem jego obowiązków, jak i jedynym tytułem prawnym do wypłaty wynagrodzenia za ich pełnienie będzie uchwała zgromadzenia wspólników, powołująca go na stanowisko. Podatnik nie będzie więc ani pracownikiem, ani udziałowcem spółki. Jako polski rezydent podatkowy, podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, zostanie – zgodnie z maltańskim prawem – objęty podatkiem dochodowym od dochodów uzyskanych z tytułu członkostwa w „radzie zarządzającej”. Dzięki „Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu” (Dz.U. 1995 r. nr 49, poz. 256 z późn. zm.), (dalej: UPO) dochód ten nie będzie opodatkowany w Polsce.

Wiążąca umowa międzynarodowa z Maltą

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w pełni zgodził się z podatnikiem. Podstawą takiego stanowiska jest łącząca oba kraje umowa z 7 stycznia 1994 r.

Na mocy art. 16  UPO wynagrodzenia i inne podobne należności przysługujące polskim dyrektorom z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającym siedzibę na Malcie, mogą być opodatkowane na Malcie, która zwalnia z opodatkowania wszelkie dochody osób fizycznych osiągane poza jej terytorium.

Czytaj również:  Wynagrodzenia i benefity w erze millenialsów

Jednocześnie w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, a zatem by zapewnić wyłączenie opodatkowania w Polsce, zastosowanie znajduje tzw. metoda wyłączenia z progresją, określona w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) ww. umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.).

Ość w gardle fiskusa