9 na 10 pracowników chce mieć kontakt z zarządem firmy

prezes szef dyrektor

89% ankietowanych uważa, że członkowie zarządu firmy powinni mieć kontakt z pracownikami. Najbardziej oczekują tego najmłodsi zatrudnieni w wieku 20-29 lat – wynika z badania „Efektywność biznesowa zaczyna się od komunikacji wewnętrznej” zrealizowanego przez emplo. Ponadto, 3 na 4 pracowników chciałoby mieć wpływ na kształt firmy, w której pracują, poprzez możliwość zgłaszania własnych usprawnień. Młodsze osoby częściej chcą skupić się na obszarze własnej pracy, a starszym badanym bardziej zależy na usprawnianiu pracy zespołu. 

– Sprawna komunikacja wewnętrzna to podstawa skutecznego biznesu. Ale sprawna komunikacja to dziś dużo więcej niż tylko statyczne, jednokierunkowe przekazywanie informacji z góry do dołu. Jak wynika ze zrealizowanego przez nas badania, pracownicy oczekują znacznie więcej niż tylko uzyskania informacji o tym, co dzieje się w firmie, w której pracują. Zdecydowana większość liczy na otwarty dialog kadry zarządzającej z zatrudnionymi oraz chce współdecydować o realizowanych działaniach. Dlatego silną firmę warto zacząć budować od środowiska pracy, które mogą współtworzyć sami pracownicy – mówi Paweł Leks, CEO, emplo.

Milenialsi chcą tworzyć firmę z zarządem

Coroczne spotkanie zarządu firmy z pracownikami czy list CEO przy okazji ważnego wydarzenia dla przedsiębiorstwa to zdecydowanie za mało, jeśli chodzi o rolę zarządzających w komunikacji wewnętrznej. Z raportu emplo wynika, że 89% zatrudnionych uważa, że zarząd powinien mieć bieżący kontakt z pracownikami, z czego 41% chce mieć możliwość partnerskiej rozmowy z zarządem, a dla 48% zapytanych wystarczą okazjonalne kontakty, np. w czasie cyklicznych spotkań. Na odpowiedzi istotny wpływ miał wiek badanych – młodsi pracownicy częściej niż ich starsi koledzy liczą na otwarty dialog z kadrą zarządzającą. Aż 50,4% ankietowanych w wieku 20-29 lat potwierdziło, że pracownicy współtworzą firmę i powinni móc partnersko rozmawiać z zarządem, podczas gdy w grupie osób w wieku 30-39 lat do tej odpowiedzi przychyliło się 40,4% i już tylko 36,1% pracowników powyżej 40. roku życia. Co 10. pracownik jest zdania, że wystarczy, jeśli zarząd będzie komunikował się z pracownikami oficjalnymi kanałami.

– Świat odchodzi od paradygmatu organizacji jako armii czy maszyny – z mniej i więcej znaczącymi elementami ulokowanymi hierarchicznie. Zmienia się poziom świadomości wszystkich uczestników rzeczywistości, którą nazywamy pracą. Szczególnie młode pokolenie pracowników wchodzących na rynek oczekuje zniesienia barier komunikacyjnych, stawiając na jednym z pierwszych miejsc bezpośredni, dowartościowujący i rozwijający wymiar relacji tworzonych w pracy. Niezależnie od mniej lub bardziej wyraźnych zależności hierarchicznych – zwraca uwagę Jarosław Guc, Dyrektor Marketingu w Grupie CX. Poprzez dążenie do transparentności, naturalnego wyłaniania się liderów oraz odchodzenia od sformalizowanej hierarchii, zarząd koncentruje się przede wszystkim na inicjowaniu i uczestniczeniu we wszelkich potrzebnych organizacji do działania formach komunikacji. Komunikacja ze współpracownikami jest fundamentalną odpowiedzialnością zarządzających i podstawowa wartością w kulturze organizacyjnej, którą chcemy pielęgnować – dodaje Jarosław Guc.kontakt z szefem raport

Młodzi skupieni na sobie, starsi na zespole

Raport emplo ponadto dowodzi, że pracownicy chcą współdecydować o działaniach podejmowanych przez firmy. 75,9% badanych chciałoby mieć możliwość zgłaszania własnych pomysłów i w ten sposób wpływać na kształt firmy, w której pracują. Chęć zabrania głosu wewnątrz organizacji była zgłaszana równie chętnie przez młodsze, jak i starsze pokolenia X i Baby Boomers. Taką deklarację złożyło 80% osób w wieku 40-49 lat i 74% osób w wieku 30-39 lat.raport firma

Istotne różnice pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi widać w obszarach, w których pracownicy chcą się rozwijać. Osoby młodsze częściej chcą skupić się na własnej pracy – 61% wskazań w grupie wiekowej 20-29 lat w porównaniu do 49% wskazań w grupie wiekowej 40-49. Natomiast im starszy badany, tym bardziej zależy mu na usprawnianiu pracy zespołu – 77% odpowiedzi w grupie wiekowej 40-49 lat, podczas gdy w grupie milenialsów na ten obszar wskazało 66% ankietowanych.raport pracownik

Paweł Leks z emplo zauważa, że nie w każdej firmie jest możliwość organizacji bezpośrednich spotkań pracowników z zarządem czy zgłaszania pomysłów związanych z rozwojem firmy bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za jej rozwój. Szczególnie, gdy dotyczy to podmiotów zatrudniających kilkaset czy kilka tysięcy osób lub z rozproszoną strukturą. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą technologiczne rozwiązania społecznościowe. – Użytkownicy platform komunikacji wewnętrznej mają do dyspozycji wiele różnorodnych funkcjonalności, wśród których sporym zainteresowaniem cieszą się właśnie te związane dialogiem na linii góra-dół. Zatrudnione osoby mogą zgłaszać własne pomysły, spośród których najciekawsze są realizowane, wyrazić w ankiecie swoją opinię na określony temat związany z rozwojem firmy czy też uczestniczyć w czacie z prezesem. Rosnące statystyki dotyczące liczby logowań pracowników na platformę emplo czy aktywności w postaci komentarzy, artykułów i wypełnionych ankiet potwierdzają, że technologia wspiera rozwój przedsiębiorstw i ich pracowników – mówi Paweł Leks z emplo.

Metodologia badania:

Badanie „Efektywność zaczyna się od komunikacji wewnętrznej” zostało zrealizowane na zlecenie emplo przez SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. Próba badawcza miała charakter celowy. Badanie zrealizowano wśród osób w wieku 20-65 lat, będących pracownikami firm: średnich (zatrudniających od 50 do 250 pracowników), dużych (zatrudniających od 250 do 500 pracowników) oraz korporacji (zatrudniających powyżej 500 osób). Zrealizowano łącznie 528 wywiadów. Badanie przeprowadzono w dniach 19-24 maja 2017 roku.