Dynamika płac w USA najszybsza od 9 lat

Polacy na przerwach praca warszawa

Zatrudnienie poza rolnictwem w USA wzrosło w sierpniu o 201 tys., silniej od oczekiwań (kons. 187 tys.) i wbrew wskazaniom płynącym z niskiego odczytu ADP. Dane za ostatnie dwa miesiące zostały zrewidowane w dół o 50 tys., co wynikało z uwzględnienia nowych danych i rekalkulacji współczynników sezonowych. Tradycyjnie większość miejsc pracy została utworzona w prywatnym sektorze usługowym, spadło natomiast zatrudnienie w przemyśle.

dynamika płac w USA

Alternatywna miara zatrudnienia, na podstawie badania gospodarstw domowych, wskazała na spadek liczby pracujących o 423 tys. w ciągu miesiąca, co przy niewielkim ograniczeniu liczby bezrobotnych, utrzymało stopę bezrobocia na poziomie 3,9%, przy niższej niż przed miesiącem stopie aktywności zawodowej (62,7% vs 62,9%).

Jednoznacznie pozytywną wymowę miały dane o wynagrodzeniach. Przeciętna płaca godzinowa wzrosła w sierpniu silniej od oczekiwań, o 2,9% r/r, po wzroście o 2,7% r/r w lipcu. Był to najsilniejszy wzrost płac od 2009. Najszybciej płace rosły w sierpniu w sektorze usług komunalnych, finansowych i budownictwie. Wyraźny wzrost dynamiki wynagrodzeń objął szeroką gamę sektorów (m.in. przetwórstwo, handel hurtowy, usługi transportowe) wskazując, że narastające momentum wynagrodzeń odzwierciedla czynniki strukturalne (przewaga popytu na pracę nad podażą), a nie sektorowe.

Dane potwierdzają pozytywny obraz rynku pracy. Zatrudnienie (wg miary NFP) nie przestaje rosnąć, pomimo bardzo niskiego bezrobocia. Przyspieszenie płac, w połączeniu z odczytem stopy bezrobocia poniżej poziomu uważanego przez Fed za neutralny, sugeruje dalsze przyspieszenie inflacji bazowej i jest wystarczającym argumentem za kontynuacją cyklu podwyżek stóp procentowych w USA. Kolejnej podwyżki o 25 pb. oczekujemy już na najbliższym posiedzeniu FOMC 26 września.

Źródło: PKO Bank Polski