INTROL S.A. wypłaci ponad 10 mln zł dywidendy

0

INTROL S.A., podmiot dominujący grupy kapitałowej dostarczającej zaawansowane rozwiązania dla przemysłu, przeznaczy na dywidendę dla akcjonariuszy 10.122.744 zł z zysku netto wypracowanego w 2013 r., czyli 38 groszy na akcję. Pozostała część zysku zasili kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidend w przyszłych okresach. Odpowiednią uchwałę podjęło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zgodnie z rekomendacją Zarządu INTROL S.A., Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podziale jednostkowego zysku netto za 2013 rok w następujący sposób: 10.122.744 zł, czyli 68% zysku zostanie przeznaczone na wypłatę dywidendy, a pozostała część w wysokości 4.782.149,20 zł zasili kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 1 lipca, a dzień wypłaty dywidendy to 16 lipca 2014 r.

– Konsekwentnie realizujemy naszą politykę dywidendy, która zakłada, że akcjonariusze poza korzyściami wynikającymi ze wzrostu wartości giełdowej INTROL S.A. powinni mieć pewność, że niezależnie od giełdowej koniunktury inwestycja w nasze akcje jest korzystna i bezpieczna w porównaniu z innymi metodami inwestycyjnymi. Dlatego Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu uchwalanie wypłaty dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym. – mówi Wiesław Kapral, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

INTROL S.A. wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom nieprzerwanie od 2009 roku, przeznaczając łącznie w latach 2009-2014 na ten cel 53,8 mln zł, co daje ponad 2 złote na akcję.

Na 2014 r. Grupa INTROL S.A. ma ambitne plany i zamierza dalej zwiększać rentowność. – Nasza prognoza na poziomie skonsolidowanym zakłada przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 450 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 70 mln zł, a zysk netto 20 mln zł. Oznacza to wzrosty w porównaniu do wyników osiągniętych w 2013 r. o odpowiednio 23%, 13% i 24%. – mówi Wiesław Kapral.Możliwe to będzie do osiągnięcia dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju, która zakłada koncentrację na najbardziej zaawansowanych technologiach i rozwiązaniach w przemyśle, wypracowywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, stawiając na nowe, perspektywiczne branże i sektory. – Oczywiście zgodnie z naszą polityką, z jednostkowego zysku netto za 2014 r. także zamierzamy wypłacić dywidendę naszym akcjonariuszom – dodaje Wiesław Kapral.

Czytaj również:  Grupa Novaturas prezentuje wyniki po III kwartałach 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 23 czerwca br., zatwierdziło także sprawozdania Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za 2013 r., sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTROL S.A. za 2013 r. Udzielono absolutorium Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu INTROL S.A. z wykonania ich obowiązków za 2013 r.