Jakie pozwolenia wymagane są do budowy hali magazynowej?

0

pozwoleniahalestalowe
źródło ocmer.com.pl

Zdobycie pozwolenia na budowę to warunek, od którego uzależnione jest rozpoczęcie inwestycji. Aby je uzyskać trzeba dopełnić koniecznych formalności. Artykuł ten krok po kroku wskazuje, jakie dokumenty będą potrzebne by rozpocząć budowę hali magazynowej.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzja o pozwoleniu na budowę hali magazynowej wydawana jest na podstawie projektu budowlanego. Do jego opracowania konieczne jest zdobycie szeregu dokumentów i zezwoleń. Pierwszym z nich jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na którym powstać ma obiekt. Aby ją uzyskać, należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu miasta lub gminy, właściwego ze względu na lokalizację inwestycji. We wniosku powinna zostać określona m.in. powierzchnia zabudowy, wysokość obiektu oraz jego przeznaczenie. Ponadto w formularzu należy uwzględnić techniczne warunki przyłączy mediów, czyli sposób, w jaki do obiektu dostarczana będzie woda, gaz, energia elektryczna oraz odprowadzane będą ścieki. Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy dołączyć kopię mapy zasadniczej (lub w przypadku jej braku mapy katastralnej) w skali 1:500, która posłuży do celów lokalizacyjnych. Mapa powinna obejmować zaznaczony teren inwestycji oraz obszar znajdujący się w promieniu 50 m. Warto pamiętać, że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy nie jest konieczne, jeżeli teren, na którym powstać ma hala magazynowa, objęty jest tzw. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W takim przypadku wystarczy wystąpić do wydziału urbanistyki (lub innego wydziału urzędu miejskiego lub starostwa powiatowego zajmującego się geodezją i katastrem) o wypis i wyrys z planu miejscowego.

Wniosek o warunki techniczne przyłączy

Jeżeli działka, na której powstać ma hala magazynowa nie jest uzbrojona, konieczne jest złożenie wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączy. Kieruje się je do przedsiębiorstw, które odpowiadałaby za dostarczanie wody, gazu, łączności telekomunikacyjnej oraz energii elektrycznej do obiektu. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączy zawiera mapę w skali 1:500, określającą położenie inwestycji względem istniejących sieci przesyłowych. Powinien uwzględniać również informację o rodzaju planowanej budowy. We wniosku składanym do firmy wodociągowej wpisujemy przewidziany pobór wody i jej przeznaczenie. Należy również wskazać ilość ścieków, jaka będzie odprowadzana z budowanego obiektu. Natomiast we wniosku składanym do dostawcy energii elektrycznej należy określić potrzebną moc przyłączeniową. Oblicza się ją na podstawie zestawienia zapotrzebowania wszystkich odbiorników elektrycznych, jakie planujemy zainstalować w hali. Przedsiębiorstwo energetyczne wymaga również sprecyzowania, do jakich celów wykorzystywany będzie doprowadzony prąd.

Uwarunkowania środowiskowe

Oprócz informacji o warunkach technicznych przyłączy, do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinna być dołączona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, potocznie zwana decyzją środowiskową. Wydawana jest przez prezydenta miasta, burmistrza lub wójta właściwego ze względu na lokalizację działki, na której powstać ma planowa inwestycja. Jej wydanie poprzedza ocena oddziaływania obiektu na środowisko naturalne. Przed wydaniem decyzji organ musi zyskać pozytywną opinię władz sanitarnych. Konsultuje się także z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz regionalnym zarządem gospodarki wodnej. Decyzja środowiskowa może być dla inwestora pozytywna, negatywna lub uwarunkowana wprowadzeniem określonych zmian w projekcie. Jeśli inwestor nie zgodzi się na propozycje przedstawione w decyzji, organ wydaje opinię negatywną. Decyzja środowiskowa jest ważna przez 4 lata od daty jej wydania.

Projekt budowlany

Kolejnym krokiem, jaki należy podjąć, ubiegając się o pozwolenia niezbędne do budowy hali magazynowej, jest opracowanie projektu budowlanego. Z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy zwrócić się do architekta. Będzie on będzie odpowiedzialny za przygotowanie pełnobranżowego projektu budowlanego, wymaganego do uzyskania pozwolenia na budowę. Tworząc go musi wziąć pod uwagę wytyczne dotyczące:

  • rodzaju i ilość składowanych materiałów,
  • sposobu składowania materiałów (rozstawienie regałów w hali magazynowej),
  • rodzaju transportu wewnętrznego i zewnętrznego oraz natężenie ruchu,
  • rodzaju i ilości zainstalowanych urządzeń, maszyn,
  • ilości zatrudnionych osób w projektowanej hali.

W skład projektu pełnobranżowego wchodzą:

– projekt architektury i zagospodarowania terenu,

– projekt fundamentów budynku (jego stworzenie wymagać będzie przeprowadzenia badań geotechnicznych),

– projekt konstrukcji budynku,

– projekt drogowy,

– projekt instalacji elektrycznych,

– projekt wentylacji i ogrzewania budynku,

– projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej i przeciwpożarowej.

Całość musi spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej i sanitarnej, określone przez sanepid, a także normy BHP. Do stworzenia projektu potrzebna jest również opinia wydziału ochrony środowiska pod kątem wymagań związanych z ochroną zieleni na terenie planowanej inwestycji, a także ewentualne pozwolenie na wycięcie drzew.

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód i dokumentów (najważniejsze z nich to: decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wyrys z planu miejscowego, decyzja o warunkach technicznych przyłączy, decyzja środowiskowa) i sporządzeniu wymienionych powyżej projektów, można przystąpić do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w wydziale architektury właściwego starostwa powiatowego. Organ wydaje pozwolenie na budowę w ciągu 65 dni od daty wpłynięcia wniosku. W przypadku wykrycia możliwych do uzupełnienia braków formalnych, inwestor zostaje wezwany do uzupełnienia dokumentacji. Pozwolenie ważne jest przez 3 lata od daty wydania.

Uzyskanie pozwolenia na budowę stanowi zwieńczenie urzędowego procesu i umożliwia rozpoczęcie budowy.