Przetarg na gaz w jednostce sektora publicznego

0

Większość jednostek budżetowych przed zmianą z 2013 r. związana była z umową z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem, które było zarówno dostawcą jak i sprzedawcą gazu. Obecnie zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi – zarówno jednostki publiczne, jak i odbiorcy prywatni –  mogą korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. W sytuacji zmiany sprzedawcy paliwa gazowego na instytucjach sektora publicznego spoczywa obowiązek rozpisania przetargu na zakup paliwa gazowego. Dokładne zasady, możliwe tryby i procedurę przetargu w jednostce dysponującej środkami publicznymi określa ustawa Prawo zamówień publicznych.

Wybór formy przetargu

Do uruchomienia przetargu potrzebne jest zamieszczenie publicznej oferty. Proces ten wygląda różnie w przypadku różnych rodzajów przetargów – najprościej dla przetargu nieograniczonego.  – W przypadku stosowania przetargu nieograniczonego zamawiający nie musi dokonywać jakichkolwiek czynności dodatkowych celem ich zastosowania – mówi Joanna Repko, ekspert Energii dla Firm. – Skorzystanie z opcji przetargu nieograniczonego wymaga niskiego poziomu formalizacji – do uruchomienia przetargu niezbędne jest jedynie wypełnienie odpowiedniego wzoru ogłoszenia i zamieszczenie dokumentu publicznie. W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego może brać udział nieograniczona liczba niezindywidualizowanych wykonawców, a złożenia ofert nie poprzedza żadna procedura kwalifikacyjna. Wymaga on jedynie zamieszczenia dokumentu na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych lub Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone pisemnie pod rygorem nieważności. Najpierw należy sporządzić pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, który musi zawierać:

– opis przedmiotu zamówienia

– informację o trybie udzielenia zamówienia

– informację o wykonawcach

– cenę i inne istotne elementy ofert

– wskazanie wybranej oferty lub ofert

Nie zawsze jednak instytucja stosuje formę przetargu nieograniczonego, choć jeśli chodzi o zakup paliwa gazowego okazuje się najbardziej efektywny. W przypadku przetargu ograniczonego do którego zaprasza się określonych oferentów, sprzedawcy paliwa gazowego muszą złożyć wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a zamawiający ogłasza listę oferentów spełniających określone wcześniej warunki.

Czytaj również:  Zamówienia publiczne – jak uniknąć kryzysu w branży budowlanej?

Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza również wcześniejsze negocjacje z oferentem – po etapie negocjacji zamawiający zaprosi sprzedawców gazu do składania ofert. Możliwy jest także dialog konkurencyjny w którym zamawiający prowadzi rozmowy z wybranymi przez siebie oferentami, a następnie zaprasza ich do składania propozycji. Negocjacje mogą się również odbyć bez ogłoszenia, a także – w określonych warunkach – z wolnej ręki, kiedy zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym podmiotem. Zamawiający może również skierować pytanie o cenę do wybranych wykonawców i zaprosić ich do składania ofert. Dopuszczalnym trybem przetargu jest też licytacja elektroniczna – za pomocą formularza na stronie internetowej wykonawcy składają oferty, które podlegają automatycznej klasyfikacji.

Od ogłoszenia do rozstrzygnięcia