Wynagrodzenie członków Rad Nadzorczych w branży energetycznej – Tauron i Enea a reszta rynku

0
Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia
Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia

Obecny rok jest okresem ogromnych przemian w branży energetycznej, które można porównać do solidnego trzęsienia ziemi. Szczególnie dyskutowana jest sytuacja dwóch spółek: Tauronu i Enei. Ma to związek z zaangażowaniem ich przez skarb państwa w plany ratowania nierentownych zakładów górniczych. To jednak tylko spekulacje, fakty są takie, że w Enei od dnia 30 czerwca2015r. do dnia 27 lipca 2015 r.wymieniono trzech z ośmiu członków rady nadzorczej. Z pełnienia funkcji niezależnego członka zrezygnował także Marian Gorynia. W Tauronie natomiast w sierpniu odwołano czterech członków RN, a kolejny sam zrezygnował. W ich miejsce powołano pięciu nowych członków. Dodatkowo w Tauronie na początku października br. wymieniono część zarządu, w tym prezesa zarządu Dariusza Luberę.

W poniższym artykule została dokonana analiza wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych dwóch spółek na tle reszty branży energetycznej, jak i spółek podobnych ze względu na przynależność do określonego indeksu, czy podobną wielkość zysku netto.

Co podlega analizie?

Analizie poddane zostały wynagrodzenia czterech członków rady nadzorczej w Tauron SA, oraz ośmiu członków rady nadzorczej Enea SA, którzy przepracowali cały rok 2014. Dane dotyczące wynagrodzeń pochodzą z raportów rocznych za 2014r. Dane te zostały porównane z wartościami otrzymanymi dla pozostałych spółek z branży energetycznej, jak i spółek o podobnych parametrach finansowych ujętych w raporcie Sedlak & Sedlak dotyczącym wynagrodzeń członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2014r.

Tauron i Enea a branża energetyczna

Rysunek 1. przedstawia średnie wynagrodzenia członków rady nadzorczej spółek Tauron SA i Enea SA, którzy przepracowali cały rok 2014, na tle średniego wynagrodzenia w pozostałych spółkach z branży energetycznej. Jak widać członkowie rady nadzorczej Tauron SA zarabiali zdecydowanie lepiej niż osoby zajmujące podobne stanowiska w spółkach branży energetycznej. Ich wynagrodzenia były prawie dwa razy większe niż średnie wynagrodzenie we wszystkich spółkach tej branży. Można spekulować, że związane jest to z wielkością firmy, jaką jest Tauron. Gigant branży energetycznej wykazał w zeszłym roku ponad 18 mld PLN przychodów i prawie 1,2mldPLN zysku netto. Są to zdecydowanie wyższe wartości niż w większości pozostałych spółek branży energetycznej ujętych w raporcie (choć nadal mniej niż w PGE, które pozostaje liderem rynku). Inaczej sytuacja przedstawia się w Enei, gdzie średnie wynagrodzenie było o ponad 18 000 PLN niższe niż średnia rynkowa.

Schemat 1. Średnie wynagrodzenia członków rad nadzorczych w Tauron SA i Enea SA na tle średniego wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek z branży energetycznej

CEO Magazyn Polska

Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2014 roku”
oraz skonsolidowanych raportów rocznych spółek Tauron Polska Energia SA i ENEA SA

Tauron i Enea a indeksy WIG20 i mWIG40

Rysunek 2. przedstawia średnie wynagrodzenia członków rady nadzorczej spółek Tauron SA i Enea SA, którzy przepracowali cały rok 2014, na tle średniego wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek z indeksów WIG20 i mWIG40 (Enea w roku 2014 była członkiem indeksu mWIG40). Średnie wynagrodzenia w obu spółkach są niższe niż średnie wynagrodzenia dla indeksów odniesienia. Członkowie rady nadzorczej w Tauron SA zarobili o prawie 40 000 PLN mniej niż przeciętny członek w radzie nadzorczej spółki z WIG20. Natomiast w Enei członkowie rady nadzorczej zarobili tylko niecałe 33% średniego wynagrodzenia członka rady nadzorczej w  spółce z mWIG40.

Schemat 2. Średnie wynagrodzenia członków rad nadzorczych w Tauron SA i Enea SA,
a średnie wynagrodzenie członków rad nadzorczych w spółkach notowanych
w indeksach WIG20 i mWIG40

CEO Magazyn Polska

Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2014 roku”
oraz skonsolidowanych raportów rocznych spółek Tauron Polska Energia SA i ENEA SA

Tauron i Enea, a spółki o podobnym zysku netto

Rysunek 3. Przedstawia średnie wynagrodzenia członków rad nadzorczych w Tauron SA i Enea SA na tle średniego wynagrodzenia członków rad nadzorczych w spółkach o zysku netto od 650 mln PLN do 1,3 mld PLN. Tauron w 2014r. odnotował zysk netto na poziomie prawie 1,2 mld PLN, Enea pochwaliła się zyskiem netto na poziomie 909 mln PLN. Średnie wynagrodzenie członków rady nadzorczej w Enei jest znacząco niższe niż w Tauronie. Osoby pełniące funkcje nadzorcze w Enei zarabiały o ponad połowę mniej niż osoby zajmujące podobne stanowiska w Tauronie. Ich wynagrodzenie było też o ponad 72% mniejsze niż wynosi średnia wynagrodzenia dla członków rad nadzorczych spółek, które odnotowały zysk netto w przedziale 650 mln PLN do 1,3 mld PLN. Członkowie rady w Tauronie również zarobili mniej niż wyniosła średnia dla porównywalnych spółek. Ich wynagrodzenia były o ponad 25% niższe.

Schemat 3. Średnie wynagrodzenia członków rad nadzorczych w Tauron SA i Enea SA,
a średnie wynagrodzenia członków rad nadzorczych w spółkach
o zysku netto powyżej 100 mln PLN

CEO Magazyn Polska

Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2014 roku”
oraz skonsolidowanych raportów rocznych spółek Tauron Polska Energia SA i ENEA SA

Wysokość wynagrodzenia, a ilość posiedzeń rady nadzorczej

Ważnym kryterium podczas ustalania wysokości wynagrodzeń członków rad nadzorczych, jest ilość posiedzeń rady, jaka odbyła się w danym roku. Członkowie rady nadzorczej wynagradzani są zazwyczaj stałą kwotą, za każde posiedzenie w jakim wezmą udział. Zarówno w Tauronie, jak i w Enei odbyło się po osiem posiedzeń rady nadzorczej. Rada Nadzorcza Tauronu podjęła w tym czasie 84 uchwały,a rada nadzorcza Enei 58 uchwał. Z tego wynika, że członek rady nadzorczej w Tauronie, który był obecny na każdym posiedzeniu rady, otrzymał za każde spotkanie średnio 13 969 PLN. Natomiast członek rady nadzorczej w Enei, który wykazał się stuprocentową frekwencją zarobił 5182 PLN.

Wykres 1. Wysokość wynagrodzenia za jedno posiedzenie rady nadzorczej
w Tauron SA i Enea SA

CEO Magazyn Polska

Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2014 roku”
oraz sprawozdań z działalności rad nadzorczych spółek Tauron Polska Energia SA i ENEA SA

 

Podsumowanie

Analizując wynagrodzenia członków rad nadzorczych w Tauron SA i Enea SA można odnieść wrażenie, że zostały one ustalone na podstawie dwóch różnych benchmarków. Wynagrodzeniom w Tauronie zdecydowanie bliżej jestdo wynagrodzeń w innych spółkach notowanych w WIG20, czy w spółkach o zysku netto w przedziale 650 mln PLN – 1,3 mld PLN. Wynagrodzenia w Enei są natomiast bardziej zbliżone do średniej w branży energetycznej. Pomimo to, w obu spółkach średnie wynagrodzenia były niższe lub zdecydowanie niższe niż w porównywalnych spółkach.Stosunkowo niska płaca (w zestawieniu z zarobkami członków rad nadzorczych w podobnych spółkach), oferowana członkom rad nadzorczych analizowanych spółek oraz ogrom pracy z jakim będą musieli się zmierzyć w związku z nadchodzącymi przemianami, stawia pod znakiem zapytania możliwość zatrzymania w spółkach wartościowych osób na stanowiskach nadzorczych na dłuższy czas. Na koniec należy więc zadać pytanie, czy w przyszłości czekają nas kolejne zmiany w składzie osobowym rad nadzorczych w analizowanych przedsiębiorstwach?Więcej informacji na temat wynagrodzeń członków rad nadzorczych znajdą państwo w raporcie „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2014r.” firmy Sedlak & Sedlak.