Wyniki Banku Pekao S.A. po I kwartale 2017 r.

0
Luigi Lovaglio

Porównywalny skonsolidowany zysk netto Banku Pekao S.A., po wyłączeniu kosztów regulacyjnych oraz pozycji nadzwyczajnych wyniósł w pierwszym kwartale 2017 r. 676 mln zł, co oznacza wzrost o 14,2% w warunkach porównywalnych. Raportowany zysk netto wyniósł 350 mln zł. Bank osiągnął rekordowo wysoki poziom nowych kluczowych kredytów detalicznych, które w ujęciu rocznym wzrosły o 58% do 4,4 mld zł.

W pierwszym kwartale 2017 roku porównywalny skonsolidowany zysk netto Banku Pekao S.A., po wyłączeniu kosztów regulacyjnych oraz pozycji nadzwyczajnych wyniósł 676 mln zł, co oznacza wzrost o 14,2% w warunkach porównywalnych. Raportowany zysk netto osiągnął poziom 350 mln zł i był obciążony kosztami podatku bankowego w wysokości 125 mln zł oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości 201 mln zł.

Zysk operacyjny brutto wzrósł w warunkach porównywalnych o 11,1% i wyniósł 951 mln zł, dzięki zarówno wzrostowi dochodów podstawowych, jak i obniżeniu kosztów operacyjnych.

Dochody operacyjne wyniosły 1 744 mln zł, co w warunkach porównywalnych oznacza wzrost o 4,6% dzięki poprawie zarówno dochodów odsetkowych jak i dochodów z opłat i prowizji.

Wynik odsetkowy netto, wsparty znaczącym wzrostem wolumenów detalicznych, zwiększył się o 4,2% w ujęciu rocznym do 1 115 mln zł. Poziom marży odsetkowej netto wzrósł do 2,76%.

Kluczowe kredyty detaliczne wzrosły o 11,3% r/r do poziomu 52 919 mln zł, wsparte również silnym wzrostem kwartalnym o 3,3%. Kredyty korporacyjne wzrosły o 6,4% r/r do poziomu 56 184 mln zł. Bank Pekao w pierwszym kwartale osiągnął rekordowy poziom nowych kluczowych kredytów detalicznych w wysokości 4,4 mld zł, +58% r/r. Nowe złotowe kredyty hipoteczne wzrosły o 63,8% r/r i wyniosły 2 458 mln zł, podczas gdy nowe kredyty konsumenckie osiągnęły poziom 1 957 mln zł, +51,3% r/r.

Bank osiągnął dwucyfrowy wzrost depozytów detalicznych o 10,3% r/r, które wyniosły 72 698 mln zł, wsparty przez solidny wzrost kwartalny o 2,8%. Depozyty korporacyjne wyniosły 60 076 mln zł, +4,3% r/r.

Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 2,0% r/r do 573 mln zł, dzięki wzrostowi opłat i prowizji z tytułu płatności kartami, transakcji wymiany walut oraz rynków kapitałowych.

Bank kontynuował dalszą redukcję kosztów operacyjnych, które w ujęciu rocznym spadły o 2,3%, do poziomu 794 mln zł. Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 45,5%. Koszty całkowite zostały obciążone dodatkowo rozpoznaną w całości w pierwszym kwartale roczną składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków oraz kosztami podatku bankowego.

Jakość aktywów Banku Pekao została utrzymana na niezmiennie wysokim poziomie. Koszty ryzyka w pierwszym kwartale wyniosły 40 pkt. bazowych, wskaźnik kredytów nieregularnych spadł do 5,9%, natomiast wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do 75,1%.

 Mieliśmy bardzo dobry początek roku ze świetnym tempem w detalu. Osiągnięte wyniki świadczą o sile, stabilności i dobrym stanie Pekao. Zrealizujemy nasze plany także w tym roku powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.