Grupa Erbud po I kwartale 2016

Dariusz Grzeszczak, Prezes Erbud SA
Dariusz Grzeszczak, Prezes Erbud SA

Grupa Erbud zamknęła I kw. br. 9% wzrostem przychodów do poziomu 368 mln zł, pomimo 13% spadku rynku budowlanego. EBIT wzrósł o 45% rdr do 12,4 mln zł, a marża EBIT wyniosła 3,4%. Na początku czerwca br. spółka wypłaci dywidendę w kwocie 1,2 zł na akcję.  

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Erbud wg MSSF

mln zł I kw. 2016 I kw. 2015 Zmiana rdr
Sprzedaż 367,98 336,24 +9%
EBIT 12,4 8,5 +45%
Marża EBIT 3,4% 2,5%
Zysk netto 8,2 5,5 +49%
Środki pieniężne na koniec okresu 160,4 158,9 +1%

 

 

 

 

 

 

 

Dariusz Grzeszczak, Prezes Erbud SA
Dariusz Grzeszczak, Prezes Erbud SA

Weszliśmy w br. z dobrym portfelem zleceń, co pozwoliło wypracować 9% wzrost przychodów do poziomu 368 mln zł i zysk w wysokości 8,2 mln zł, tj. 49% wzrostu rdr mówi Dariusz Grzeszczak, Prezes Erbud SA – To dobry prognostyk dla wyników finansowych spółki w całym roku. Planujemy dalszy rozwój głównych segmentów naszej działalności, tj. budownictwa kubaturowego, inżynieryjno-drogowego i budownictwa dla energetyki.

POCZĄTEK ROKU ZE WZROSTEM PRZYCHODÓW I UMOCNIENIEM POZYCJI W BRANŻY

W I kw. 2016 r. Grupa Erbud umocniła pozycję w branży i zanotowała 9% wzrost przychodów rdr do poziomu 367,98 mln zł przy spadku rynku budowlanego o ponad 13%. Wszystkie segmenty działalności pokazały wzrost sprzedaży w omawianym okresie.

ZYSKI I RENTOWNOŚĆ W GÓRĘ

W I kw. 2016 r. EBIT Grupy wyniósł 12,4 mln zł wobec 8,5 mln zł w I kw. 2015 r. tj. 45% wzrostu rdr. Marża EBIT wyniosła 3,4% wobec 2,5% w I kw. 2015 r. Skokowy wzrost EBIT w omawianym okresie zanotował segment inżynieryjny, który pokazał 2223% wzrostu zysku do poziomu 1,4 mln zł. Segment kubaturowy pokazał 131% wzrost EBIT do poziomu 13,8 mln zł.  W powyższym wyniku EBIT uwzględniono wartość 3,67 mln zł jednorazowego zysku ze sprzedaży prawa do lokalu przy ul. Puławskiej w Warszawie (dawna siedziba Erbud SA) oraz nieruchomości w Toruniu. Negatywny wpływ na skonsolidowany EBIT Grupy w I kw. br. miał segment energetyczny, który obniżył wynik o 3 mln zł, pochodna sezonowości w branży.

Zysk netto Grupy w I kw. 2016 r. wyniósł 8,2 mln zł, tj. wzrost o 49% rdr. Marża netto wyniosła 2,24% wobec 1,7% w analogicznym okresie 2015 r.

1,3 MLD ZŁ PORTFELA ZLECEŃ I PONAD 160 MLN ZŁ W GOTÓWCE

Na koniec marca 2016 r. Grupa Erbud miała 160,4 mln zł w gotówce oraz dostępne linie bankowe i ubezpieczeniowe na łączną kwotę ok. 1,23 mld zł, w tym kredyty inwestycyjne w wysokości 92 mln zł.

Grupa zakończyła I kw. br. z portfelem zamówień o wartości ok. 1,3 mld zł, z czego do realizacji w 2016 r. zaplanowanych jest ok. 1 mld zł. W kwietniu-maju br. Grupa dodała do portfela 7 kontraktów na kwotę 157 mln zł. Główne segmenty w portfelu zleceń to obiekty: biurowe (21,9%), mieszkalne (29,6%), handlowo-usługowe (12,5%), energetyczne (7,5%), szpitalne (4,3%), użyteczności publicznej (4,8%), a także projekty inżynieryjne (4,9%) i drogowe (4,4%), deweloperka (5%) oraz przemysłowo-magazynowe (5,2%).
W negocjacjach pozostaje portfel projektów o wartości ok. 600 mln zł.

W br. Zarząd widzi możliwości dalszego rozwoju głównie w segmencie kubaturowym w kraju i za granicą, gdzie portfel zleceń osiągnął poziom 1 mld zł. W br. spółka widzi potencjał rozwoju w projektach centrów handlowych, biurowych, mieszkalnych, użyteczności publicznej. W działalności zagranicznej Grupa wypracowała portfel zleceń na poziomie 180 mln zł, co powinno przełożyć się na zyski w segmencie. W br. spółka planuje również dalsze rozliczenie projektu deweloperskiego w Niemczech.

W br. segment deweloperski będzie się koncentrował m.in. na przygotowaniu ok. 11 projektów mieszkaniowych, w tym dwóch w Warszawie. Grupa zakłada w br. sprzedaż na poziomie ok. 220 mieszkań, w przedsprzedaży na 2016-2017 jest już ok. 234 mieszkań.

W br. segment inżynieryjno-drogowy będzie rozwijał portfel drogowy. W I kw. br. spółka podpisała 14 kontraktów drogowych, w ofertowaniu jest portfel o wartości ok. 500 mln zł.

W oparciu o perspektywy dla branży oraz bieżący portfel zleceń, po kolejnym drugim rekordowym roku, Zarząd oczekuje w 2016 r. jednocyfrowego wzrostu przychodów i zysków.

29 kwietnia br. WZA przyjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 1,2 zł na akcję. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 2 czerwca 2016 r.