Grupa Pracuj – wyniki finansowe za 2022 r.

Przemysław Gacek – Prezes Zarządu Grupy Pracuj
Przemysław Gacek, współtwórca i prezes Grupy Pracuj
  • W 2022 roku skonsolidowane przychody Grupy Pracuj wzrosły o 28,1% r/r do 608,5 mln zł. Wzrost ten wynikał w dużej mierze z konsolidacji wyników niemieckiej spółki softgarden od połowy ubiegłego roku, a także wyższej średniej ceny i większej liczby sprzedanych projektów rekrutacyjnych w serwisie Pracuj.pl.
  • Skorygowana EBITDA[1] w minionym roku sięgnęła 305,3 mln zł, co oznacza wzrost o 18,6% r/r. Skorygowany zysk netto[2] w 2022 roku wyniósł natomiast 204,3 mln zł i był o 1,2% wyższy niż w 2021 roku.
  • Celem strategicznym Grupy Pracuj jest zwiększenie przychodów do 1 mld zł w 2025 roku oraz utrzymanie marży skorygowanej EBITDA powyżej 40%, przy systematycznym wzroście sprzedaży w obszarze HR Tech SaaS. W perspektywie 5-6 lat segment ten może łącznie generować około 50% przychodów Grupy.

– 2022 rok był punktem zwrotnym w historii Grupy Pracuj. W obszarze naszej podstawowej działalności odnotowaliśmy rekordową liczbę projektów rekrutacyjnych. Systematycznie, w dwucyfrowym tempie rosła również liczba aktywnych klientów naszych systemów do zarządzania rekrutacjami, działających w modelu SaaS. Zdecydowaliśmy się także na naszą pierwszą znaczącą akwizycję w Europie Zachodniej, nabywając softgarden. Tym samym staliśmy się prawdziwie międzynarodową firmą. Dziś mamy na pokładzie ludzi kilkunastu różnych narodowości, operujemy na pięciu różnych rynkach. Naszą ambicją jest, aby Grupa Pracuj była liderem w obszarze HR, nie tylko w naszym regionie, ale w całej Europie – komentuje Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj.

Konsekwentny rozwój biznesu w Polsce

Liczba sprzedanych projektów rekrutacyjnych w serwisie Pracuj.pl w 2022 roku wyniosła 549,3 tys. i była o 7,3% wyższa niż w 2021 roku. Jednocześnie, średnie ceny sprzedanych projektów rekrutacyjnych wzrosły o 12% r/r.

Regularnie rośnie również liczba aktywnych klientów korzystających z systemu eRecruiter wspierającego rekrutację, oferowanego w modelu abonamentowym (SaaS). Na koniec 2022 roku przekroczyła ona 1800 firm i była o 13,9% wyższa niż rok wcześniej.

Łączne przychody Grupy Pracuj z polskiego rynku w 2022 roku wzrosły o 19,8% r/r do 508,6 mln zł.

Nowy region działalności, nowe możliwości

W połowie 2022 roku Grupa Pracuj sfinalizowała przejęcie wiodącego gracza HR Tech w Niemczech – softgarden, będącego dostawcą narzędzi wspierających nowoczesną rekrutację online, tzw. Talent Acquisition System, działającego w modelu SaaS. Wartość transakcji to blisko 118 mln euro, która częściowo została sfinansowana własnymi środkami Grupy Pracuj, a częściowo kredytem.

W związku z konsolidacją wyników softgarden, począwszy od trzeciego kwartału ubiegłego roku, Grupa Pracuj rozpoznała w 2022 roku 74,0 mln zł przychodów z rynku niemieckiego. Na koniec 2022 roku, z rozwiązań oferowanych przez softargen w modelu SaaS aktywnie korzystało ponad 1 440 firm.

– Akwizycja softgarden nie tylko otworzyła nas na nowy region DACH, ale przede wszystkim dała nam dostęp do największej europejskiej gospodarki i największego rynku SaaS w Europie. Konsekwentnie realizujemy strategię dywersyfikacji naszych przychodów, stawiając na technologię oraz modele biznesowe bardziej odporne na zmieniającą się koniunkturę gospodarczą – wskazuje Przemysław Gacek.

Ciągłość działalności w Ukrainie

Przychody Grupy Pracuj z rynku ukraińskiego wyniosły w minionym roku 25,9 mln zł i były o 48,7% mniejsze niż w 2021 roku, czego przyczyną jest rozpoczęta przez Rosję wojna w Ukrainie. Łączna liczba projektów rekrutacyjnych w ukraińskim serwisie Robota.ua w 2022 roku wyniosła 553,3 tys. (wobec 1152,8 tys. w 2021 roku), z czego liczba płatnych projektów rekrutacyjnych wyniosła 294,1 tys. (wobec 608,0 tys. rok wcześniej).

W obliczu napaści Rosji na Ukrainę, Grupa Pracuj w pierwszej kolejności podjęła działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa ukraińskich pracowników, a następnie – zapewnienia ciągłości działalności w tym kraju.

– Pomimo bardzo trudnych warunków, serwis Robota.ua nie tylko zachował ciągłość działalności, ale także utrzymał płynność finansową i od jesieni sukcesywnie zwiększa przychody, nie generując przy tym strat – komentuje Przemysław Gacek.

Wysoka rentowność operacyjna, zysk netto pod wpływem jednorazowych zdarzeń

Wypracowana przez Grupę Pracuj skorygowana EBITDA w 2022 roku wzrosła o 18,6% do 305,3 mln zł. Marża skorygowanej EBITDA, mimo niewielkiego spadku r/r, utrzymała się na poziomie powyżej 50%.

Konsolidacja softgarden obniża obecnie poziom skonsolidowanej marży EBITDA, co wynika przede wszystkim z dynamicznego rozwoju niemieckiej spółki.

Istotny wpływ na skonsolidowane wyniki za 2022 rok miało ponadto ujęcie kosztu (w kwocie 14,0 mln zł) związanego z nieodpłatnym przekazaniem akcji Grupy Pracuj przez niektórych jej akcjonariuszy na rzecz członków wyższej kadry zarządzającej. Koszt ten miał charakter wyłącznie księgowy i jednorazowy.

Skonsolidowany zysk netto wypracowany przez Grupę Pracuj w 2022 roku wyniósł 169,0 mln zł wobec 255,7 mln zł rok wcześniej. Istotny wpływ na wyniki w porównywanych okresach miały zdarzenia o charakterze jednorazowym, w tym koszty transakcyjne związane z akwizycją softgarden, koszty programu płatności w formie akcji, aktualizacja wyceny należących do Grupy Pracuj udziałów w spółce Beamery Inc. dokonana w 2021 roku, a także koszty oferty publicznej akcji. Skorygowany zysk netto zwiększył się o 1,2% r/r i sięgnął 204,3 mln zł.

Cel: rynkowy lider z przychodami na poziomie 1 mld zł

Podsumowując miniony rok, Zarząd Grupy Pracuj postanowił również nakreślić kierunki rozwoju i cele na najbliższe lata.

– Mimo obecnego spowolnienia gospodarczego, jesteśmy przekonani, że długoterminowe trendy na rynku pracy sprzyjają Grupie Pracuj. Naszym celem jest wzrost przychodów do 1 mld zł w ciągu 3 lat oraz utrzymanie marży skorygowanej EBITDA powyżej 40%. Będziemy dążyć do dalszej dywersyfikacji przychodów. Serwisy rekrutacyjne pozostaną naszym wiodącym obszarem działalności w najbliższych latach – będziemy je rozwijać organicznie, stawiając na technologie i innowacje. Zakładamy jednocześnie systematyczny, dynamiczny wzrost przychodów z obszaru HR Tech w modelu SaaS, na poziomie ponad 25% średnio rocznie do 2025 roku. W tym obszarze nie wykluczamy kolejnych akwizycji. Spodziewamy się, że w perspektywie 5-6 lat około połowa łącznych przychodów Grupy Pracuj może już pochodzić z usług HR Tech SaaS – konkluduje prezes Grupy Pracuj.

***

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Pracuj

(mln zł) 2022 2021 Zmiana
Przychody z umów z klientami 608,5 475,1 28,1%
Skorygowana EBITDA 305,3 257,3 18,6%
Marża skorygowana EBITDA 50,2% 54,2% (4,0 pp)
Zysk netto 169,0 255,7 (33,9%)
Skorygowany zysk netto 204,3 201,9 1,2%

 

[1] Skorygowana EBITDA oznacza zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, skorygowany o rozpoznane, jak również odwrócone, a uprzednio rozpoznane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów oraz o wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów koszty programów płatności w formie akcji, koszty oferty publicznej oraz koszty związane z akwizycjami.

[2] Bez uwzględnienia wpływu zdarzeń o charakterze jednorazowym, tj. kosztów transakcyjnych związanych z akwizycją softgarden w kwocie netto 7,1 mln zł w 2022 roku, kosztów programu płatności w formie akcji w kwocie 28,2 mln zł w 2022 roku oraz 12,6 mln zł w 2021 roku, wpływu netto aktualizacji wartości inwestycji w Beamery Inc. w kwocie 70,5 mln zł w 2021 roku, a także kosztów oferty publicznej akcji w kwocie netto 4,2 mln zł w 2021 roku.