Laser-Med S.A. połączy się z One More Level S.A.

0

Laser-Med S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2012 r., podpisała Term Sheet w sprawie połączenia ze Spółką z branży gier komputerowych – One More Level S.A. Po połączeniu Spółka zmieni nazwę oraz profil działalności i będzie zajmowała się produkcją gier komputerowych.

Zgodnie z podpisanym w dniu 10.07.2017 r. Term Sheet obie Spółki oświadczyły, że ich zamiarem jest przeprowadzenie procesu połączenia Laser-Med S.A. (Spółka przejmująca) z One More Level S.A. (Spółka przejmowana) przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą za akcje, które Spółka przejmująca wyda Akcjonariuszom Spółki przejmowanej. Podmiot powstały w wyniku połączenia obu Spółek będzie działał pod nazwą ONE MORE LEVEL S.A. lub inną wskazaną przez Spółkę przejmowaną i zostanie ona określona w Planie połączenia. Podstawą do określenia parytetu wartości obu Spółek będzie ich wartość określona przez niezależnego, wybranego przez oba podmioty, biegłego rewidenta w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania Term Sheet. W oparciu o wynik wyceny obu Spółek oraz wyniki due diligence zostanie ustalony parytet przydziału akcji, a tym samym struktura akcjonariatu podmiotu powstałego w wyniku połączenia. W celu realizacji transakcji Laser-Med S.A. wyemituje akcje serii B w ilości ustalonej w wyniku określenia wartości Spółek oraz przy uwzględnieniu ustalonego parytetu wymiany akcji. Podmiot powstały po połączeniu będzie prowadził działalność w branży gier komputerowych i będzie dążył do jak najlepszego wykorzystania efektów synergii wynikających z wzajemnego uzupełnienia potencjału obu Spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności.

„Podpisany Term Sheet w sprawie połączenia ze spółką One More Level S.A., która działa w branży gier komputerowych, otwiera nowy rozdział w historii Laser-Med S.A. Nasze działania przyniosły oczekiwane rezultaty, czego potwierdzeniem jest właśnie podpisany dokument o planowanym połączeniu. One More Level S.A. to podmiot, który pracuje obecnie nad bardzo interesującymi i perspektywicznymi produkcjami, mogącymi odnieść ogromny sukces rynkowy. Z dużym optymizmem podchodzimy do całej transakcji i wierzymy, że potencjalne połączenie przyniesie korzyści obu spółkom, a także ich Akcjonariuszom. W najbliższym czasie będziemy realizowali kolejne etapy fuzji, o czym będziemy na bieżąco informowali rynek.” – podkreśla January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki Laser-Med S.A.

Czytaj również:  BVT S.A. kupuje kolejny pakiet wierzytelności o wartości ponad 8,6 mln zł

W maju br. Laser-Med S.A. ora One More Level S.A. zawarły list intencyjny w sprawie połączenia i rozpoczęły realizację procesu due diligence oraz pracowały nad przygotowaniem Term Sheet, którego podpisanie nastąpiło w dniu 10.07.2017 r.