Nowy FIZ w zarządzaniu Domu Maklerskiego Michael/Ström

Piotr Ludwiczak, Head of Research, Dom Maklerski Michael / Ström
Piotr Ludwiczak, Head of Research, Dom Maklerski Michael / Ström

W związku z rozpoczęciem nowej działalności przez Dom Maklerski Michael/Ström, polegającej na zarządzaniu aktywami, w lutym przejął on zarządzanie nad autorskim funduszem obligacji korporacyjnych. Strategią funduszu jest uzyskiwanie wyników przewyższających wyniki depozytów bankowych poprzez inwestowanie kapitału przede wszystkim w dług korporacyjny przedsiębiorstw.

Od 6 lutego Dom Maklerski Michael/Ström rozpoczął zarządzanie Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Obligacji Korporacyjnych. Głównym założeniem funduszu jest inwestowanie w aktywa, które przynoszą stabilny zysk przy stosunkowo niewielkim ryzyku.

– Cele inwestycyjne nowego funduszu oraz kryteria doboru aktywów odzwierciedlają naszą filozofię inwestowania – mówi Michał Ząbczyński, prezes Michael/Ström. – Według nas w dłuższym okresie to stabilność i powtarzalność przynosi inwestorom więcej korzyści, niż perspektywa szybkich zysków obarczonych znacznym ryzykiem i zmiennością – podkreśla Ząbczyński.

Nowy fundusz, zarządzany przez Michael/Ström, będzie inwestować przede wszystkim w papiery dłużne firm. Wynika to ze specjalizacji Michael/Ström w tym segmencie rynku. Fundusz, przeznaczony dla osób poszukujących konserwatywnych inwestycji, skupia się przede wszystkim na lokowaniu kapitału w aktywa podlegające mniejszym wahaniom.

– Z naszych obserwacji wynika, że zdecydowana większość inwestorów bardziej ceni sobie powtarzalność wyników i stabilny wzrost wartości aktywów, niż perspektywę większych zysków obarczoną jednak możliwością sporych wahań wartości inwestycji. Chodzi tu zarówno o realne końcowe wyniki inwestycji w perspektywie kilkuletniej, ale i w nie mniejszym stopniu komfort i spokój inwestora w czasie jej trwania – mówi Michał Ząbczyński.

Dystrybucja funduszu prowadzona będzie w trybie oferty prywatnej. W przyszłości rozważane będzie również upublicznienie funduszu i jego dystrybucji. Wynagrodzenie pobierane przez fundusz wyniesie do 1,25 proc. rocznej stałej opłaty za zarządzanie oraz do 25 proc. premii za osiągnięte wyniki przekraczające próg 2,5 pkt. proc. powyżej WIBOR 3M. Za wykupienie certyfikatów pobierana jest opłata w wysokości do 0,5 proc.

– Naszą przewagą ma być odpowiedni dobór emitentów przy zachowaniu odpowiedniej dywersyfikacji. Uzupełnienie portfela mogą stanowić depozyty, skarbowe instrumenty dłużne oraz tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka inwestycyjna polega na nabywaniu instrumentów dłużnych. Maksymalne zaangażowanie w jednego emitenta nie może przekraczac 10 proc. wartości portfela, a zaanagażowanie w pojedyńczą serię 15 proc. Wartości serii. Dzięki różnorodności aktywów zachowana jest odpowiednia dywersyfikacja i odpowiednia płynność portfela – podkreśla Ząbczyński.

Funduszem zarządzać będzie Piotr Ludwiczak, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami i posiadacz licencji Doradcy Inwestycyjnego. Piotr Ludwiczak związany jest z rynkiem obligacji korporacyjnych od 2011 r. Zdobywał doświadczenie na polskim i zagranicznym rynku obligacji korporacyjnych zarówno w domach maklerskich, jak i towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Współpracował m.in. z Credit Suisse w Londynie i TFI Allianz. W Michael/Ström pracuje od 2016 r. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.

Dochody z funduszu będą powiększać wartość jego aktywów, co oznacza, że nie będzie wypłat dochodu bez umorzenia certyfikatów. Wycena certyfikatów odbywa się co miesiąc,
w ostatni dzień pracy giełdy. Ich wykup jest możliwy tego samego dnia, przy czym fundusz zakłada ograniczenie umorzeń do 15 proc. aktualnej wartości netto aktywów.

Wprowadzenie usługi jest efektem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie przez Michael/Ström czynności polegających na zarządzaniu portfelami,
w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Decyzja, wydana w grudniu ubiegłego roku, objęła również możliwość świadczenia przez Michael/Ström usług z obszaru doradztwa inwestycyjnego. Jak podkreśla Michał Ząbczyński to bardzo ważny element strategii firmy. – Dzięki nowej usłudze nasi klienci będą mogli czerpać z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. To ważne w czasach, gdy możliwości zainwestowania wolnych środków jest sporo, ale trudno znaleźć naprawdę atrakcyjne inwestycje odpowiadające profilowi danego inwestora – dodaje.

Kolejną zmianą w Michael/Ström, jest zmiana statusu prawnego ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną. Przekształcenie nastąpiło 19 stycznia 2018 r.