Quantum Fund S.A. inkorporuje 11 spółek, aby skutecznie zrealizować zapoczątkowane projekty inwestycyjne

Sąd Rejonowy Warszawa

Zarząd spółki Quantum Fund S.A. informuje, że w dniu 7 maja 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował w rejestrze przedsiębiorców połączenie 11 różnych spółek, które realizują szereg inwestycji w Polsce, m.in. prywatne akademiki w Krakowie, Gdańsku i Katowicach, kameralny hotel w Szklarskiej Porębie oraz inne projekty nieruchomościowe, w spółkę Quantum Fund S.A.

Połączenie spółek nastąpiło na podstawie uchwał podjętych przez walne zgromadzenia akcjonariuszy każdej ze spółek, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego. Podstawę połączenia stanowiły uchwały o połączeniu podjęte przez walne zgromadzenia spółek przejmowanych.

Quantum Fund jako spółka przejmująca z mocy prawa wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki, w tym zobowiązania finansowe, przejmowanych spółek, a ponadto przeszły na nią wszystkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które im przysługiwały.

Aby wydajniej zaadresować potrzeby przejętych spółek, w miniony czwartek, 27 maja 2021 roku zostało otwarte uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu z częścią wierzycieli Quantum Fund S.A. Spółka zamierza złożyć również wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego jako układu częściowego adresowanego w stosunku do wierzytelności wynikających z emisji obligacji, aby w ten sposób postępowaniami restrukturyzacyjnymi objąć całość wierzytelności połączonych spółek.

Połączenie spółek w jeden podmiot służy ograniczeniu kosztów, a także usprawnieniu zarządzania i komunikacji z wierzycielami. Otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych jest narzędziem w szeroko nakreślonym planie restrukturyzacji zmierzającej do kontynuacji projektów inwestycyjnych zapoczątkowanych przez poszczególne spółki, a tym samym zaspokojenie jej wierzycieli – mówi Józef Rytel, prezes Quantum Fund.