Wyniki Alior Banku po I kwartale 2016 r.

Wojciech Sobieraj – Prezes Zarządu Alior Banku
Wojciech Sobieraj – Prezes Zarządu Alior Banku
  • Po wyłączeniu podatku od aktywów instytucji finansowych, skonsolidowany zysk netto Grupy Alior Banku w I kwartale 2016 r. wyniósł 101 mln zł, o 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto Grupy po uwzględnieniu podatku od aktywów wyniósł 80 mln zł.
  • W pierwszych trzech miesiącach br. Grupa Alior Banku osiągnęła 579 mln zł przychodów netto z działalności operacyjnej, w tym 412 mln zł z tytułu odsetek i 87 mln zł z tytułu opłat i prowizji. Oznacza to 11-procentowy wzrost przychodów w porównaniu do I kwartału 2015 r.
  • Po raz pierwszy w historii banku wzrost wolumenu kredytów i pożyczek udzielonych w I kwartale b.r. był wyższy niż w IV kwartale roku poprzedzającego (o 20 proc.).
  • Na koniec marca 2016 r. łączna wartość kredytów udzielonych klientom przez Grupę Alior Banku wyniosła 32,7 mld zł, a wartość zgromadzonych depozytów 35,8 mld zł. To odpowiednio 19 proc. i 29 proc. więcej niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Współczynnik kredytów do depozytów ukształtował się na poziomie 91 proc.
  • Alior Bank systematycznie poprawia efektywność kosztową, jednocześnie zwiększając skalę prowadzonej działalności. Współczynnik kosztów do dochodów (C/I) w I kwartale 2016 r. wyniósł 47,8 proc.
  • Na koniec I kwartału b.r. wskaźniki wypłacalności CAR oraz Tier 1 wzrosły do odpowiednio 13,5 proc. i 10,6 proc.
  • 31 marca 2016 r. Alior Bank podpisał umowę z grupą GE Capital dotyczącą nabycia wydzielonej części Banku BPH, nie obejmującej portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI. Transakcja, której zakończenie planowane jest przed końcem 2016 r., pozwoli uzyskać znaczące synergie oraz dalszy wzrost efektywności banku.
Wojciech Sobieraj – Prezes Zarządu Alior Banku
Wojciech Sobieraj – Prezes Zarządu Alior Banku

Dynamiczny przyrost wolumenów stanowi solidną podstawę dla wzrostu rentowności. – mówi Wojciech Sobieraj, prezes Zarządu Alior Banku. – W pierwszych trzech miesiącach roku skupiliśmy się na wzmacnianiu pozycji rynkowej, zwiększaniu efektywności oraz doprowadziliśmy do podpisania umowy nabycia wydzielonej części Banku BPH. Przewidujemy, że po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zgód organów regulacyjnych transakcja zakończy się w IV kwartale br. – dodaje.  

Całkowite przychody Grupy Alior Banku z działalności operacyjnej osiągnęły w I kwartale 2016 r. 579 mln zł, tj. o 11 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W efekcie rosnącego wolumenu udzielonych kredytów i pożyczek, wynik odsetkowy zwiększył się o 20 proc. osiągając 412 mln zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 87 mln zł, a z działalności handlowej i pozostałej – 80 mln zł.

Przychody Grupy Alior Banku (w mln zł)

Skonsolidowane wyniki finansowe GK Alior Banku I kwartał 2016

Źródło: Skonsolidowane wyniki finansowe GK Alior Banku

Grupa systematycznie poprawia efektywność kosztową. Na koniec raportowanego okresu współczynnik kosztów do dochodów (C/I) ukształtował się na poziomie 47,8 proc. (o 1,9 p.p. mniej w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym).

Po raz pierwszy w historii Alior Banku wzrost wolumenu kredytów i pożyczek udzielonych w I kwartale roku był wyższy niż w IV kwartale roku poprzedzającego (o 20 proc.).

Wartość kredytów udzielonych klientom przez Grupę Alior Banku wzrosła o 19 proc. r/r, osiągając poziom 32,7 mld zł na koniec I kwartału 2016 r. W tym samym okresie saldo pozyskanych depozytów klientów wyniosło 35,8 mld zł, czyli o 29 proc. więcej niż rok wcześniej.

  Kredyty (mld zł)                              Depozyty (mld zł)

Skonsolidowane wyniki finansowe GK Alior Banku 2016Źródło: Skonsolidowane wyniki finansowe GK Alior Banku

Alior Bank wzmocnił swoją bazę kapitałową dzięki udzielonej 31 marca b.r. przez PZU gwarancji ubezpieczeniowej w odniesieniu do wyselekcjonowanego portfela wierzytelności kredytowych Banku oraz za sprawą dwóch, zakończonych powodzeniem, publicznych emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 220 mln zł.  Na koniec I kwartału b.r. wskaźniki wypłacalności CAR oraz Tier 1 wzrosły do odpowiednio 13,5 proc. i 10,6 proc.

31 marca 2016 r. Alior Bank zawarł umowę z grupą GE Capital dotyczącą nabycia wydzielonej części Banku BPH, bez portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI. Środki na przejęcie Alior Bank zamierza pozyskać na drodze emisji akcji o wartości 2,2 mld zł z zachowaniem prawa poboru na rzecz obecnych akcjonariuszy. Prospekt emisyjny został już złożony do Komisji Nadzoru Finansowego, a Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło program emisji akcji. Realizacja transakcji przejęcia podstawowej działalności Banku BPH uzależniona jest m.in. od uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego oraz właściwych zgód i decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Transakcja, której zakończenie planowane jest przed końcem 2016 r., pozwoli uzyskać znaczące synergie oraz dalszy wzrost efektywności Banku. Połączone aktywa Alior Banku i Banku BPH wyniosą około 55 mld zł, plasując Alior Bank na 9. miejscu w sektorze bankowym w Polsce, uwzględniając dane na dzień 31 grudnia 2015.

W I kwartale 2016 r., zaledwie pięć miesięcy od momentu podpisania umowy z rumuńskim operatorem telekomunikacyjnym Telekom Romania Mobile Communications z Grupy Deutsche Telekom, Narodowy Bank Rumunii zarejestrował oddział Alior Banku jako zagraniczną instytucję kredytową. To ważny etap dla dalszego rozwoju partnerstwa, a także pierwszy krok w kierunku ekspansji banku na rynki zagraniczne. Bank konsekwentnie buduje partnerstwo z T-Mobile także na rynku polskim.

Alior Bank jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce. Aktywa banku wynoszą 42 mld zł, co plasuje go na koniec 2015 r. na 11. miejscu wśród największych banków w Polsce pod względem sumy bilansowej. Sprawną obsługę prawie 3,1 mln klientów, w tym  ponad 130 tys. firm, zapewnia ponad 6500 pracowników oraz czwarta co do wielkości bankowa sieć dystrybucji, która obejmuje 831 placówek. Ponadto wybrane produkty i usługi Alior Banku oferowane są w 583 punktach T-Mobile, w ramach strategicznego partnerstwa obu firm i w 71 placówkach Tesco. Od 2014 r. akcje Alior Banku wchodzą w skład indeksu WIG20 skupiającego największe i najbardziej płynne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.