Wzrośnie wartość emisji na rynku nieskarbowych papierów dłużnych denominowanych w złotym

0
warszawa biznes

Perspektywy polskiego rynku obligacji w 2017 roku zależą od szeregu czynników. Przede wszystkim duże znaczenie ma to, w jakim tempie rosnąć będzie inflacja. Dzisiaj wydaje się, że roczna dynamika CPI przekroczy 1,5% już w pierwszych miesiącach roku, nie wydaje się jednak, aby cel inflacyjny 2,5% był zagrożony w bliskiej przyszłości. Inflacja zależy w dużej mierze od zmian cen na rynkach surowcowych. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest, czy doczekamy się przyspieszenia wzrostu PKB w stosunku do słabej drugiej połowy 2016 roku.

Szybszy wzrost oznaczałby lepszą sytuację budżetu państwa, ale również gorsze perspektywy w odniesieniu do stabilności cen. Ważne będę również rozstrzygnięcia polityczne, które nastąpić mają w 2017 roku w szeregu krajów Europy. Ostatnim i chyba najważniejszym zagadnieniem jest tempo normalizacji polityki pieniężnej w USA i strefie euro oraz jego implikacje dla cen obligacji w tych krajach.

W odniesieniu do polskiego długu skarbowego wartość emisji ma drugorzędne znaczenie. Została ona zresztą zapisana w ustawie budżetowej, chociaż nie można oczywiście oczekiwać, że plan ten zostanie w 100% zrealizowany. Dużo ważniejsze jest, czy Ministerstwo Finansów będzie utrzymywać strategię wydłużania średniego terminu zapadalności długu. W naszej ocenie tak się stanie i nadal będzie to czynnik negatywnie oddziałujący na ceny polskich papierów. Uważamy, że w 2017 wzrośnie wartość emisji na rynku nieskarbowych papierów dłużnych denominowanych w złotym.

Michał Oleszkiewicz, CFA

Zarządzający portfelem, Franklin Local Asset Management, Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.