Zestawienie istotnych dla przedsiębiorców zmian od 1 stycznia 2018 r.

0

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Od 1 stycznia tzw. druga ustawa o innowacyjności w gospodarce wprowadza zmiany w ustawach podatkowych i m.in.:

  • zwiększa wysokości ulgi od podstawy obliczenia podatku w związku z kosztem uzyskania przychodów poniesionym na działalność badawczo-rozwojową (do 100 lub 150 %),
  • doprecyzowuje katalog ww. kosztów kwalifikowanych,
  • a w odniesieniu do start-upów, będących osobami prawnymi – doprecyzowuje sposób opodatkowania pożyczki konwertowanej na akcje lub udziały.

Ustawa  z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

Ponadto, też od 1 stycznia:

  • zacznie obowiązywać tzw. minimalny podatek dochodowy z tytułu własności środka trwałego (np. centrum handlowego) położonego na terytorium Polski, którego wartość początkowa przekracza 10 000 000 zł;
  • zaliczenie kosztów usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze do kosztów uzyskania przychodu będzie możliwe tylko do wysokości 3 mln zł kosztów tych świadczeń;
  • w zakresie PIT: od 1 stycznia preferencyjne koszty uzyskania przychodów (50%) przysługiwać będą tylko określonym zawodom – podczas gdy do końca 2017 r. stosowanie tej preferencji było i jeszcze jest uzależnione przede wszystkim od tego, czy przychód został uzyskany z tytułu wykonania utworu lub innego wykonywania praw z zakresu regulacji prawa autorskiego, bez względu na wykonywany przez podatnika zawód.

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności

Ustawa co do zasady zwalnia z podatku CIT dochód z tytułu zbycia udziałów (akcji), nabytych w latach 2016-2023, przez spółkę kapitałową lub spółkę komandytowo-akcyjną zaangażowaną w działalność badawczo-rozwojową. Wejście w życie: 1 stycznia.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Od 1 stycznia obowiązek przekazywania przez podatników organom podatkowym tzw. jednolitego pliku kontrolnego – czyli w języku ustawy: ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych „w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej” – obejmie także mikroprzedsiębiorców. Struktury logiczne można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Czytaj również:  Oblicza bezrobocia w Polsce

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Etap legislacyjny: po opiniowaniu, w Radzie Ministrów – https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303406

Projekt obejmuje m.in.:

  • wskazanie, że członkowie zarządu spółki kapitałowej składają oświadczenie o swojej rezygnacji sądowi rejestrowemu, a członkowie rady nadzorczej – spółce;
  • uregulowanie skutków nabycia (objęcia) udziału (lub akcji) ze środków pochodzących z majątku wspólnego, w sytuacji gdy stroną czynności prawnej jest tylko jeden z małżonków;
  • doprecyzowanie zasad reprezentacji spółki w likwidacji;

doprecyzowanie skutków czynności prawnej dokonanej albo przez rzekomy organ osoby prawnej albo przez organ osoby prawnej, lecz z przekroczeniem umocowania.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

Etap legislacyjny: opiniowanie, w Radzie Ministrów – https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294656