Optymistyczne nastroje wśród MŚP w I kwartale 2017 r.

Radosław Kuczyński Prezes Zarządu EFL
Radosław Kuczyński Prezes Zarządu EFL

Średnie firmy najlepiej w całym sektorze MŚP oceniają swoją sytuację w I kwartale br. – odczyt „Barometru EFL”[1] dla tej grupy wyniósł 59,8 pkt. Ponadto, podmioty zatrudniające od 50 do 249 osób odnotowały największy w sektorze wzrost wartości indeksu kwartał do kwartału (+2,7 pkt.). Taki wynik to pochodna bardzo optymistycznych prognoz dotyczących inwestycji. Ich wzrostu na początku tego roku spodziewa się ponad 38% średnich przedsiębiorstw, podczas gdy w ostatnim kwartale 2016 roku odsetek był niższy o 15 pp. Dla porównania, więcej inwestować planuje tylko 19% mikro oraz 32% małych firm.

Na sektor MŚP, choć najczęściej jest omawiany w całości, należy spojrzeć biorąc pod uwagę jego wewnętrzne zróżnicowanie w zależności od wielkości firm, która ma wpłw na ocenę przyszłej sytuacji oraz planów inwestycyjnych. Tą różnicę widać w naszych cokwartalnych pomiarach, w których opinie mikro, małych i średnich firm bardzo często odbiegają od siebie. Większe podmioty, przeważnie z większym doświadczeniem, czują się pewniej na rynku i w związku z tym śmielej planują kolejne inwestycje. Na drugim biegunie mamy mikro i małych przedsiębiorców, którzy charakteryzują się nieco większą ostrożnością inwestycyjną. Potwierdza to odczyt „Barometru EFL” za I kwartał tego roku. Choć subindeksy wszystkich trzech rodzajów firm wzrosły kwartał do kwartału, to jednak z największym optymizmem mamy do czynienia wśród największych uczestników sektora MŚP. Natomiast im mniejsza jest firma, tym subindeks jest niższy – mówi Radosław Kuczyński, Prezes EFL.

Średniaki z ponadprzeciętnym wynikiem

Subindeks „Barometru EFL”, który informuje o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu, w I kwartale 2017 roku był najwyższy wśród średnich przedsiębiorstw i wyniósł 59,8 pkt. Mikro i małe firmy nieco gorzej oceniają swoją sytuacją – wartość odczytu wyniosła odpowiednio 51,5 pkt, oraz 57,8 pkt. Warto jednak podkreślić, że wszystkie wyniki wciąż pozostają ponad progiem ograniczonego rozwoju (OR[2]) wynoszącym 50 pkt., czyli także mniejsze przedsiębiorstwa widzą w najbliższych miesiącach szansę na rozwój. W przypadku małych i średnich firm subindeks ma najwyższą wartość od ponad roku, podczas gdy mikro podmioty odnotowały drugi najniższy wynik w ciągu ostatnich pięciu kwartałów.

Inwestycje sprawcą lepszych nastrojów

W porównaniu do IV kwartału 2016 roku poprawa nastrojów jest widoczna w każdej kategorii podmiotów, na co wpływ miał stosunkowo duży odsetek respondentów przewidujących wzrost inwestycji. Największymi optymistami są średnie firmy (+2,7 pkt. k/k). Skąd taki wynik? Podczas gdy pod koniec ubiegłego roku co czwarty „średniak” prognozował wzrost inwestycji, w I kwartale tego roku już więcej niż co trzeci (38,3%). Obecnie więcej średnich firm spodziewa się też wzrostu sprzedaży swoich towarów i usług niż miało to miejsce kwartał temu (I kwartał 2017:29,2%; IV kwartał 2016:16,7%).

Więcej inwestować na początku tego roku planuje także 19,1% mikro firm oraz 31,9% małych. Są to również wyniki lepsze niż kwartał temu, co w szczególności widać wśród najmniejszych podmiotów. W IV kwartale wzrostu inwestycji spodziewało się jedynie 7,4% mikro przedsiębiorców.

Główny odczyt „Barometru EFL” za I kwartał 2017 roku wyniósł 57,1 pkt. W porównaniu do sytuacji sprzed roku wartość wskaźnika jest aż o 4 punkty wyższa, a kwartał do kwartału różnica wynosi +1,8 pkt.

[1] „Barometr EFL” jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest metodą CATI przez Ecorys na zlecenie EFL S.A., a jego wyniki są publikowane co kwartał. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa sześciuset mikro, małych i średnich firm z całej Polski. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 3-10 lutego 2017 r.

[2] Próg OR jest podstawową miarą analityczną zastosowaną do wyników badania, który stanowi algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców. Przyjmuje on wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt. oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy oznacza, że warunki te są niekorzystne. Zatem poziom 50 pkt. stanowi próg OR, czyli poziom ograniczonego rozwoju.