Ronson Development prezentuje wyniki finansowe za I kwartał 2018 r.

0

W pierwszym kwartale 2018 r. zaraportowane przez Ronson Development przychody ze sprzedaży wyniosły 80,2 mln zł, a uwzględniając wartość lokali przekazanych klientom w projekcie joint venture City Link I, całkowite przychody sięgnęły 103,4 mln zł. Dla porównania, w pierwszym kwartale 2017 r. przychody wyniosły 110,1 mln zł.

  • W ciągu pierwszych trzech miesięcy br. Ronson przekazał klientom 304 lokale wobec 299 w analogicznym okresie ubiegłego roku.
  • Spośród lokali przekazanych klientom w pierwszym kwartale tego roku, 243 dotyczyło projektów objętych pełną konsolidacją, natomiast 61 lokali przekazano nabywcom w projekcie City Link I, w którym udział Ronson Development wynosi 50%.

Rozpoznany przez Spółkę w I kwartale 2018 r. zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 10,6 mln zł, a całkowity wynik ekonomiczny (uwzględniając 100% zysku brutto z projektu City Link I) wyniósł 16,6 mln zł, wobec 18,6 mln zł zysku brutto ze sprzedaży w I kwartale 2017 r.

Średnia marża brutto na projektach mieszkaniowych przekazanych klientom w pierwszym kwartale 2018 r. (uwzględniając City Link I) wyniosła 17% i była na porównywalnym poziomie jak w analogicznym okresie 2017 r.

  • Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za pierwszy kwartał 2018 r. wyniósł 3,9 mln zł wobec 5,9 mln zł w tym samym okresie ubiegłego roku.

Komentarz dot. wyników finansowych

– W pierwszym kwartale tego roku nasi klienci otrzymali klucze łącznie do 304 lokali, co jest jednym z najlepszych kwartalnych wyników w historii Ronson Development. Największy udział w rozpoznanych w omawianym okresie wynikach finansowych miał projekt Espresso na Woli, ukończony w lutym, gdzie przekazaliśmy klientom 59 lokali o łącznej wartości 23,5 mln zł i marży brutto na poziomie 21,5%. Znaczący udział w wypracowanym zysku brutto miał również projekt Moko na Mokotowie, gdzie przekazaliśmy klientom co prawda „tylko” 10 lokali o wartości 9,3 mln zł, ale marża brutto w tym projekcie wynosi aż 29,9%. Bardzo podobną, 30-proc. marżę osiągnęliśmy także w projekcie City Link I, w ramach którego w pierwszym kwartale przekazaliśmy klientom 61 lokali o łącznej wartości 23,2 mln zł. Z uwagi na to, że udział Ronson Development w tym projekcie wynosi 50%, w naszym rachunku wyników rozpoznajemy jedynie połowę wyniku operacyjnego z tego joint venture oraz wynagrodzenie za zarządzanie projektem – wskazał Rami Geris, członek zarządu i dyrektor finansowy Ronson Development.

Czytaj również:  Ronson Development z wyraźną poprawą wyników finansowych

– Istotny udział w liczbie lokali przekazanych klientom w I kwartale br. miały również nasze nisko marżowe projekty, takie jak Młody Grunwald w Poznaniu oraz Panoramika w Szczecinie, które natomiast pozytywnie przełożyły się na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. W efekcie, średnia marża brutto na projektach mieszkaniowych przekazanych klientom w tym okresie (uwzględniając City Link I) wyniosła 17% i była na porównywalnym poziomie jak w pierwszym kwartale 2017 r. – dodał Rami Geris.

Wyniki sprzedaży w I kwartale 2018 r.

W pierwszym kwartale br. Ronson Development zakontraktował sprzedaż łącznie 188 lokali, w tym 174 o wartości 63,5 mln zł w ramach projektów objętych pełną konsolidacją, oraz 14 lokali o wartości 8,4 mln zł w ramach City Link I i II, gdzie udział Spółki wynosi 50%.